Autors:  

Ricard Gomà

Any: 2019
En aquest treball es reflexiona sobre la relació canviant entre benestar i territori: de les polítiques socials com a qüestió d’estat a les noves xarxes multinivell de benestar que es dibuixen al voltant del mil·lenni; sobre les dimensions del canvi de època i les seves interaccions amb el cicle de crisi / austeritat; i sobre l’arquitectura municipalista de polítiques públiques pel dret a la ciutat, en els seus aspectes substantius (benestar de proximitat i nova agenda urbana) i en els seus processos de producció (la construcció del comú).

Publicat a: FOESSA (2019). VIII Informe FOESSA.

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2019/05/6.6.pdf