Autors:  
    • Rafael Boix
    • Vittorio Galletto
Any: 2009
  • En la investigació s’analitza una exhaustiva base de dades de patents que entre 2001 i 2006 van sol·licitar protecció a Espanya, agregades en un panell de 806 mercats locals de treball classificats en set tipologies de sistemes productius locals. L’anàlisi mostra que els districtes industrials marshallians generen el 30% de les patents espanyoles, així com un output innovador per càpita 47% major que la mitjana nacional i 31% major que els sistemes productius manufacturers de gran empresa. Les estimacions economètricas d’un model d’efectes fixos confirmen l’existència d’un efecte-districte en innovació (efecte I-districte) i la seva dimensió. L’efecte I-districte s’associa principalment a la presència d’economies de localització marshallianes.

    Publicat a REGIONAL STUDIES. Num. 43, novembre, 2009. Oxon: Routledge. pp 1117-1133.