Autors:  
  • Maria Costa (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2010

El sensellarisme és un fenomen emergent que ha augmentat en el països desenvolupats econòmicament durant els últims vint anys. En aquest estat de la qüestió, s’hi presenten els eixos temàtics en els quals s’han centrat les investigacions sobre sensellarisme publicades durant la dècada de 1999-2008 en diverses revistes acadèmiques de geografia, els arguments principals d’aquests estudis i la metodologia emprada per fer-ne la cerca i la selecció. Així mateix, s’hi reflexiona entorn de la definició del sensellarisme, s’hi mostren les causes principals i s’hi presenten algunes dades sobre la quantificació i la definició.

https://ddd.uab.cat/pub/dag/02121573v56n3/02121573v56n3p583.pdf

Costa, M. (2010). El estudio de las personas sin hogar en geografía. Un estado de la cuestión. Documents d'Anàlisi Geogràfica, 56(3), 586-605.