Autors:  
  • Xavier Garcia Acosta (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Sarah Gottwald (Institute of Environmental Planning, Leibniz Universtiy Hannover)
  • Marta Benages-Albert (School of Architecture, Universitat Internacional de Catalunya)
  • David Pavón (Department of Geography & Institute of the Environment, University of Girona)
  • Anna Ribas (Department of Geography & Institute of the Environment, University of Girona)
  • Pere Vall-Casas (School of Architecture, Universitat Internacional de Catalunya)
  • (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2020

Millorar la participació en la rehabilitació d’espais verds, com són els corredors fluvials metropolitans, pot afavorir una major acceptabilitat i implicació ciutadana en aquests projectes. Els mètodes tradicionals de participació poden no ser suficients, i cal complementar-los amb d’altres tecnològicament més avançats com poden ser els “Sistemes d’informació geogràfica per a la participació pública basats en web (SIGPP-web)”. L’objectiu d’aquest estudi és avaluar la usabilitat i l’aplicabilitat d’una eina SIGPP-web utilitzada en un procés de participació real per a la rehabilitació d’un corredor fluvial urbà. Els resultats demostren que l’ús d’aquest tipus d’eines fa el procés més inclusiu en permetre participar a individus amb menys experiència. També es destaquen aspectes de millora com la simplificació o la integració als dispositius mòbils.

Garcia Acosta, X., Gottwald, S., Benages-Albert, M., Pavón, D., Ribas, A., Vall-Casas, P., & , . (2020). Evaluating a web-based PPGIS for the rehabilitation of urban riparian corridors. Applied Geography, 125(102341), doi: /10.1016/j.apgeog.2020.102341