Autors:  
  • Joan Marull (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Enric Tello (Universitat de Barcelona)
  • Guillem Bagaria (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Xavier Font (Universitat de Barcelona)
  • Claudio Cattaneo (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Joan Pino (CREAF, Universitat Autònoma de Barcelona)

Any: 2018

Els autors proposen un model complex de pertorbació intermèdia (IDC) per avaluar com la pertorbació humana de la capacitat fotosintètica (a escala regional de Catalunya) afecta els patrons i processos del paisatge que allotgen biodiversitat. Aquest model permet explorar l’associació entre el metabolisme social (HANPP), l’estructura del paisatge (composició i configuració espacial) i la biodiversitat (riquesa d’espècies) mitjançant la Regressió Binomial Negativa (NBR), anàlisi de factors exploratoris (EFA) i modelatge estructural d’equacions (SEM). L’associació empírica entre IDC i la complexitat del paisatge i HANPP a Catalunya confirma els valors esperats de la hipòtesi de la pertorbació intermèdia.

Marull, J., Tello, E., Bagaria, G., Font , X., Cattaneo, C., & Pino, J. (2018). Exploring the links between social metabolism and biodiversity distribution across landscape gradients: A regional-scale contribution to the land-sharing versus land-sparing debate. Science of The Total Environment, 619-620, 1272-1285. doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.196