Autors:  
  • Rafael Boix (Universitat de València)
  • Vittorio Galletto (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2009

En la investigació s’analitza una exhaustiva base de dades de patents que entre 2001 i 2006 van sol·licitar protecció a Espanya, agregades en un panell de 806 mercats locals de treball classificats en set tipologies de sistemes productius locals. L’anàlisi mostra que els districtes industrials marshallians generen el 30% de les patents espanyoles, així com un output innovador per càpita 47% major que la mitjana nacional i 31% major que els sistemes productius manufacturers de gran empresa. Les estimacions economètricas d’un model d’efectes fixos confirmen l’existència d’un efecte-districte en innovació (efecte I-districte) i la seva dimensió. L’efecte I-districte s’associa principalment a la presència d’economies de localització marshallianes.

Boix, R., & Galletto, V. (2009). Innovation and Industrial Districts: A First Approach to the Measurement and Determinants of the I-District Effect. Regional Studies, 43(9), 1117-1133. doi: 10.1080/00343400801932342