Autors:  
  • Lluís Flaquer (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Lara Navarro-Varas (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Fernando Antón Alonso (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Núria Ruiz Forés (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Albert Cónsola (Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Any: 2018

Aquest article analitza els factors que incideixen en la implicació paterna en la cura dels fills. La importància analítica de la cura dels menors radica tant en la seva elevada exigència temporal com en el seu paper en la distribució de rols de gènere en el si de les parelles. La cura física és aquella en què amb més intensitat es materialitzen les diferències de gènere. Les dues edicions de l’Enquesta d’Ocupació del Temps (EET) espanyola (2002-03 i 2009-10) ens serveixen per analitzar la relació existent entre l’augment del temps dedicat pels pares a la cura física i el creixement de la desocupació masculina durant la crisi econòmica. Els resultats evidencien la importància de la desocupació en la major implicació paterna. No obstant això, aquests resultats obliguen a la cautela sobre la consistència d’aquest major compromís un cop s’ha iniciat la recuperació progressiva de l’ocupació masculina.

Flaquer, L., Navarro-Varas, L., Antón Alonso, F., Ruiz Forés, N., & Cónsola, A. (2018). La implicación paterna en el cuidado de los hijos en España antes y durante la recesión económica. Revista Española de Sociología (RES), On line: 01 Julio 2018, 1-20. doi: 10.22325/fes/res.2018.61