Autors:  
  • Rafael Boix-Domenech (Universitat de València)
  • Vittorio Galletto (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
  • Fabio Sforzi (Università degli Studi di Parma)

Any: 2019

L’efecte innovador-districte industrial de Marshall (iMID) defineix l’existència d’una eficiència dinàmica al districte industrial Marshallià (MID) en forma de diferencial innovador positiu respecte a la mitjana de l’economia nacional. Les anàlisis transversals han demostrat l’existència de l’efecte iMID. No obstant això, aquestes conclusions no proporcionen cap evidència sobre l’evolució de l’efecte iMID durant un llarg període i, sobretot, quan les fases de creixement, crisi i recuperació econòmica se succeeixen, com va ocórrer a l’economia mundial cap a 1990 i 2007. El document té com a objectiu tancar aquesta bretxa de coneixement mesurant l’evolució de l’efecte iMID per a Espanya per al període 1991–2014. La mesura es fa utilitzant una base de dades exhaustiva de 143.229 patents i estimant una funció de producció de coneixement per als sistemes de producció locals (LPS). Els resultats mostren que els MID van registrar el major nombre de patents en comparació amb els altres LPS durant el període considerat, que l’efecte iMID és més elevat per als quantils més alts d’intensitat innovadora i que la intensitat innovadora dels MIDs ha estat constantment per sobre de la mitjana nacional, fins i tot després de la crisi econòmica del 2007. Els MID segueixen sent fonamentals per a la generació d’innovació a l’economia espanyola.

Boix-Domenech, R., Galletto, V., & Sforzi, F. (2019). Place-based innovation in industrial districts: the long-term evolution of the iMID effect in Spain (1991–2014). European Planning Studies, On line: 16 March 2019, 1-19. doi: 10.1080/09654313.2019.1588861