El sistema d’informació metropolitana sobre convivència i seguretat urbana està integrat per dues fonts de dades principals que s’articulen per oferir coneixement a diverses escales territorials sobre victimització, percepció de la seguretat, relació dels ciutadans amb el sistema penal, convivència i relacions veïnals. Aquest sistema d’informació es nodreix de:

 1. L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB), operació de periodicitat anual que recull informació relativa a la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i els seus municipis. Vigent des de l’any 1990, s’ha consolidat com un dels únics instruments per a mesurar el sentiment de seguretat de la població i per a quantificar l’exposició de la població a la delinqüència que no arriba a coneixement de la policia. Entre d’altres informacions, l’EVAMB aporta dades sobre victimització, activitat delictiva, sentiment de seguretat, comportament denunciador de la població i opinió sobre la policia.
 2. L’Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB), una nova eina que proporcionarà informació sobre qüestions fonamentals sobre les relacions de veïnatge i la implicació comunitària als barris metropolitans. L’ECAMB es planteja com una operació de periodicitat biennal que recollirà informació relativa a les dinàmiques residencials, la capacitat dels barris per esdevenir espais de conflicte, sociabilitat i motor de participació cívica i comunitària. L’ECAMB es postula com l’única font de dades que integra aquests aspectes en el nostre context territorial.

Presentació

Les enquestes de victimització (EV) són un instrument dissenyat expressament per a la mesura de la delinqüència des de la seva definició social, de manera que engloben les relacions de victimització que la població relata, independentment de si s’han denunciat, de si hi ha hagut una sentència condemnatòria i/o inclòs de si aquestes estan tipificades com a delicte al Codi Penal. Més enllà de la mesura de la delinqüència, les EV són la principal font d’ informació per quantificar i analitzar la percepció de seguretat o d’inseguretat de la població, la por al delicte o la preocupació social per la seguretat i la delinqüència. També permeten introduir preguntes per a l’avaluació de les polítiques de seguretat, com ara la valoració de les institucions de control per part de la població, el nivell d’acord amb diferents formes de control social i intervencions de l’administració pública o el nivell de problematització social de situacions relacionades amb la seguretat.

L’objectiu de l’EVAMB és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’àrea metropolitana i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren. A més, es plantegen els objectius específics següents:

 • Recollir informació sobre les dimensions objectiva i subjectiva de la seguretat ciutadana i calcular els indicadors necessaris per al seguiment de l’estat de la seguretat al territori metropolità.

 

 • Estudiar l’evolució i les tendències de la victimització i de la percepció de seguretat de la població dels barris i municipis metropolitans.

 

 • Analitzar la victimització i la percepció de seguretat de diferents segments i perfils de població.

 

 • Estudiar les relacions delictives i el sentiment d’inseguretat a escala de barris i de microterritoris, amb especial atenció en la relació entre la mobilitat, els usos de l’espai urbà i la seguretat.

Metodologia

L’EVAMB es duu a terme en confluència amb l’Enquesta de Victimització de Barcelona (EVB). Per aquest motiu el disseny del qüestionari, la supervisió del treball de camp, la consolidació de les bases de dades i el càlcul dels indicadors principals es porta a terme en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Prevenció i el Departament d’Estudis i Avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.

El treball de camp es desenvolupa preferentment en el període gener-abril de cada any. A la ciutat de Barcelona l’enquesta és nominal autoemplenada per Internet (CAWI) per la població menor de 65 anys, mitjançant prèvia invitació per correu postal i entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) pels de més de 65 anys. A la resta de l’àrea metropolitana es realitzen entrevistes telefòniques a telèfons fixes i mòbils a una mostra nominal contactada prèviament per correu postal.

.

Mostra

L’univers de l’EVAMB és la població de 16 anys i més resident als 36 municipis metropolitans. El disseny mostral que s’ha utilitzat és aleatori estratificat, dividint la població en estrats definits en funció del territori de residència, el sexe i el grup d’edat, extraient una mostra aleatòria simple dins de cada estrat. S’ha optat per una afixació mixta. La primera variable utilitzada en el procés d’estratificació és la de territori (àmbits territorials i ciutats), atès que es volen oferir resultats significatius pels àmbits del Besòs, Llobregat continu, Ordal-Llobregat, Delta i Vallès-Collserola i per a les ciutats de l’AMB de més de 75.000 habitants (Badalona, Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès). La mostra per a les 35 ciutats i municipis metropolitans queda distribuïda de la manera següent en funció del territori, sexe i edat:

Taula 1. Mostra i marge d’error segons estrats mostrals. EVAMB, 2022

*P=0,25 ; Q=0,75; CONFIANÇA=95%
**P=0,5; Q=0,5; CONFIANÇA=95%

Qüestionari

El disseny i els continguts del qüestionari responen als objectius principals de l’enquesta: quantificació de la victimització, caracterització dels fets delictius, denúncia, mesura de la percepció de seguretat al barri i a la ciutat. En els darrers anys també s’han incorporat preguntes sobre el civisme, les relacions de convivència i el conflicte. El qüestionari també inclou variables de classificació de l’entrevistat: característiques sociodemogràfiques de l’entrevistat, territori de residència, relació amb l’activitat, nivell d’estudis, etc.

Qüestionari 2022

Accés a les dades

Les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta de Victimització i publicades a través del present portal web són propietat de l’IERMB i de les entitats promotores de l’operació estadística (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Aquesta informació estadística es posa a disposició de les institucions, centres de recerca, investigadors/es i públic en general, en accés obert i gratuït, amb l’objectiu que es pugui fer ús per a la seva explotació i comunicació pública, sempre que se citi la font, amb el nom de l’operació i de les entitats signants.
Per sol·licitar les microdades s’han de seguir els següents passos:

 1. Enviar un correu electrònic (iermb@uab.cat) que inclogui una presentació de la persona que realitza la demanda i l’interès per obtenir les dades.
 2. Fer arribar físicament a l’IERMB el formularide compromís en relació amb les dades signat. Adreça postal:
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
  Plaça del Coneixement, Edifici MRA, 2ª planta
  Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
 3. Un cop es rebi aquest formulari, l’IERMB procedirà a l’enviament de les microdades.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d’autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d’obres que derivin d’aquests resultats quan s’hagin de protegir especialment d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Presentació

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’AMB (ECAMB) es proposa com una font d’informació estadística sobre l’estat de les relacions de veïnatge i sobre les dinàmiques que resulten de conviure en l’àmbit de la metròpoli de Barcelona. També aporta informació sobre processos de discriminació i situacions de solitud i aïllament social.

El projecte s’inicià l’any 2016, davant la constatació d’un buit en la informació sobre les relacions personals i de sociabilitat a les escales de veïns dels barris de l’AMB. L’ECAMB és actualment l’única font d’informació que explora específicament aquests temes en el nostre context, així que ofereix anàlisi i suport al disseny de polítiques públiques. Atesa la naturalesa dels temes que s’aborden, s’espera que les informacions també resultin d’utilitat a les organitzacions de la societat civil, al teixit associatiu, al personal tècnic de l’administració i al món acadèmic.

Metodologia

L’ECAMB és una investigació per mostreig de caràcter biennal. L’any 2020 el treball de camp es realitza mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador (metodologia CATI), les quals es complementen amb entrevistes presencials a peu de carrer (CAPI) per tal de garantir la representativitat d’aquells segments demogràfics als que resulta més difícil d’accedir telefònicament.

Mostra

L’univers de l’ECAMB és la població de 16 anys i més, resident en habitatges habituals. L’àmbit geogràfic objecte d’estudi són els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb significació estadística per a 4 agregacions territorials definides en funció de la grandària municipal. Tanmateix, cada any s’ofereix als ajuntaments de l’AMB la possibilitat d’ampliar la seva mostra, una possibilitat a la que s’han acollit la ciutat de Barcelona, que en aquesta edició incrementa la mostra fins a 4.000 entrevistes per tal de tenir dades significatives pels 10 districtes de la ciutat.

El disseny mostral de l’ECAMB 2020 ha estat aleatori estratificat, en funció del territori i afixació proporcional segons criteris de sexe i l’edat (16-29; 30-44; 45-64, 65 i més anys) dins dels territoris, establint quotes mínimes per a les persones nascudes a l’estranger. La mostra teòrica és de  finalment de 5.400 individus i el marge d’error pel conjunt de l’AMB d’un 1,33%. La mostra queda  distribuïda de la manera següent:

 

Mostra i marges d’error. ECAMB 2020

Estrat territorial Mostra (individus de 16 i més anys) Error mostral població 16 i més anys
(p=q=50% i N. Conf. 95%)
Barcelona 4.000 1,55%
Municipis de de 100.000 a 500.000 hab. 550 4,18%
Municipis de 50.000 a 100.000 hab. 450 4,62%
Municipis de menys de 50.000 hab. 400 4,90%
AMB 5.400 1,33%

Treball de camp

La recollida de la informació es du a terme per part de l’empresa Gesop  S. L. durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020.

Qüestionari

El qüestionari de l’ECAMB 2020 s’estructura en quatre grans mòduls: característiques dels habitatges i convivència veïnal, característiques del barri i les relacions veïnals, discriminació i COVID i convivència. S’inclou un bloc final del qüestionari amb les variables sociodemogràfiques i dades de classificació i un al principi amb la presentació i el selector de persona a entrevistar.

Qüestionari ECAMB 2020

Resultats i publicacions

Accés a les dades

Les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència i publicades a través del present portal web són propietat de l’IERMB i de les entitats promotores de l’operació estadística (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Aquesta informació estadística es posa a disposició de les institucions, centres de recerca, investigadors/es i públic en general, en accés obert i gratuït, amb l’objectiu que es pugui fer ús per a la seva explotació i comunicació pública, sempre que se citi la font, amb el nom de l’operació i de les entitats signants.
Per sol·licitar les microdades s’han de seguir els següents passos:

 1. Enviar un correu electrònic (iermb@uab.cat) que inclogui una presentació de la persona que realitza la demanda i l’interès per obtenir les dades.
 2. Fer arribar físicament a l’IERMB el formulari de compromís en relació amb les dades signat. Adreça postal:
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
  Plaça del Coneixement, Edifici MRA, 2ª planta
  Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
 3. Un cop es rebi aquest formulari, l’IERMB procedirà a l’enviament de les microdades.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d’autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d’obres que derivin d’aquests resultats quan s’hagin de protegir especialment d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Notícies

Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades

Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica

Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva

Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus

El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència

Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí