El sistema d’informació metropolitana sobre convivència i seguretat urbana està integrat per dues fonts de dades principals que s’articulen per oferir coneixement a diverses escales territorials sobre victimització, percepció de la seguretat, relació dels ciutadans amb el sistema penal, convivència i relacions veïnals. Aquest sistema d’informació es nodreix de:

 1. L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB), operació de periodicitat anual que recull informació relativa a la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i els seus municipis. Vigent des de l’any 1990, s’ha consolidat com un dels únics instruments per a mesurar el sentiment de seguretat de la població i per a quantificar l’exposició de la població a la delinqüència que no arriba a coneixement de la policia. Entre d’altres informacions, l’EVAMB aporta dades sobre victimització, activitat delictiva, sentiment de seguretat, comportament denunciador de la població i opinió sobre la policia.
 2. L’Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB), una nova eina que proporcionarà informació sobre qüestions fonamentals sobre les relacions de veïnatge i la implicació comunitària als barris metropolitans. L’ECAMB es planteja com una operació de periodicitat biennal que recollirà informació relativa a les dinàmiques residencials, la capacitat dels barris per esdevenir espais de conflicte, sociabilitat i motor de participació cívica i comunitària. L’ECAMB es postula com l’única font de dades que integra aquests aspectes en el nostre context territorial.

Presentació

L’objectiu d’aquesta enquesta és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren. A més, es plantegen els objectius específics següents:

 • Recollir informació sobre les dimensions objectiva i subjectiva de la seguretat ciutadana i calcular els indicadors anuals necessaris per al seguiment de l’estat de la seguretat al territori metropolità.
 • Estudiar l’evolució i les tendències de la victimització i del sentiment de seguretat de la població dels barris i municipis metropolitans.
 • Analitzar la seguretat amb perspectiva de gènere, d’edat i de condició socioeconòmica.
 • Avançar en l’estudi de les relacions delictives i del sentiment d’inseguretat a escala de barris i de microterritoris, amb especial atenció en la relació entre la mobilitat, els usos de l’espai urbà i la seguretat.

Metodologia

L’EVAMB es duu a terme en confluència amb l’Enquesta de victimització de Barcelona (EVB). Per aquest motiu el disseny del qüestionari, la supervisió del treball de camp, la consolidació de les bases de dades i el càlcul dels indicadors principals es porta a terme en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Prevenció i el Departament d’Estudis i Avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.

El treball de camp es desenvolupa preferentment en el període gener-abril de cada any. En l’edició actual, la recollida d’informació es realitza mitjançant una estratègia multicanal integrada per entrevistes autoadministrades on-line (CAWI) i entrevistes telefòniques (CATI).etat.

Mostra

L’univers de l’EVAMB està integrat per la població de 16 i més anys resident en habitatges particulars dels 36 municipis de l’AMB.

La mostra teòrica per al 2017 és de 3.835 entrevistes per als 35 municipis de l’AMB que sumades a les 4.000 de la ciutat de Barcelona conformen una mostra global per al conjunt de l’AMB de 7.835 entrevistes. El disseny mostral permet oferir dades significatives per a les ciutats més grans de l’AMB així com per a 6  àmbits territorials (Barcelona, Besòs, Delta, Llobregat continu, Ordal-Llobregat i Vallès-Collserola). Cada any s’ofereix als ajuntaments metropolitans la possibilitat d’incrementar la seva mostra per tal d’obtenir dades significatives a nivell de ciutat o de territoris més petits.

La mostra per a les 35 ciutats i municipis metropolitans queda distribuïda de la manera següent en funció del territori, sexe i edat:

Taula 1. Mostra teòrica pels 35 municipis metropolitans segons sexe, edat i territori. EVAMB 2017.

Qüestionari

El disseny i els continguts del qüestionari responen als objectius principals de l’enquesta: quantificació de la victimització, caracterització dels fets delictius, denúncia, mesura de la percepció de seguretat al barri i a la ciutat. En els darrers anys també s’han incorporat preguntes sobre el civisme, les relacions de convivència i el conflicte. El qüestionari també inclou variables de classificació de l’entrevistat: característiques sociodemogràfiques de l’entrevistat, territori de residència, relació amb l’activitat, nivell d’estudis, etc.

Qüestionari 2017

Accés a les dades

Les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta de Victimització i publicades a través del present portal web són propietat de l’IERMB i de les entitats promotores de l’operació estadística (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Aquesta informació estadística es posa a disposició de les institucions, centres de recerca, investigadors/es i públic en general, en accés obert i gratuït, amb l’objectiu que es pugui fer ús per a la seva explotació i comunicació pública, sempre que se citi la font, amb el nom de l’operació i de les entitats signants.
Per sol·licitar les microdades s’han de seguir els següents passos:

 1. Enviar un correu electrònic (iermb@uab.cat) que inclogui una presentació de la persona que realitza la demanda i l’interès per obtenir les dades.
 2. Fer arribar físicament a l’IERMB el formulari de compromís en relació amb les dades signat. Adreça postal:
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
  Plaça del Coneixement, Edifici MRA, 2ª planta
  Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
 3. Un cop es rebi aquest formulari, l’IERMB procedirà a l’enviament de les microdades.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d’autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d’obres que derivin d’aquests resultats quan s’hagin de protegir especialment d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Presentació

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’AMB (ECAMB) es proposa com una font d’informació estadística sobre les relacions de veïnatge, la convivència i la implicació comunitària als barris metropolitans. Sent la única font disponible sobre aquests temes en el nostre context, vol oferir possibilitats d’anàlisi i suport al disseny de polítiques públiques, entre les quals els plans de convivència municipals contemplats al Pla d’Actuació Metropolità 2016-2019. Atesa la naturalesa dels temes que s’abordaran, s’espera que també resulti d’utilitat a les organitzacions de la societat civil, al teixit associatiu, al personal tècnic de l’administració i al món acadèmic. Entre els principals objectius de l’enquesta estaran:

 • Recollir informació sobre les dinàmiques socials i de població als barris, així com estudiar els seus efectes en les relacions de veïnatge i en la implicació comunitària.
 • Analitzar les condicions de sociabilitat, el sentiment de pertinença i estudiar la freqüència de conflictes relacionals i problemes socials als barris.
 • Es proposa un abordatge des d’una perspectiva de gènere, edat i de condició socioeconòmica.

Metodologia

Es preveu que el treball de camp es realitzi principalment mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI), si bé no es descarta l’ús d’una metodologia multicanal que inclogui també entrevistes autoadministrades per ordinador (CAWI).

L’enquesta té caràcter biennal. D’acord amb això, durant el 2017 es durà a terme el disseny de l’instrument de mesura i la recollida d’informació. Es preveu que el treball de camp es porti a terme durant els mesos d’octubre i novembre de 2017, traslladant-se l’anàlisi a l’any 2018.

Mostra

L’ECAMB es proposa com una enquesta adreçada a la població de 16 anys i més, resident en habitatges particulars. L’àmbit geogràfic objecte d’estudi són els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La mostra es definirà per tal d’obtenir dades significatives per a diferents nivells d’agregació territorial i sociodemogràfica. Per obtenir aquesta significació es preveu una mostra mínima de 2.500 entrevistes.

Qüestionari

El disseny d’un nou instrument de mesura fa necessari dur a terme un seguit de treballs preliminars per tal de planificar adequadament l’operació. En aquest procés s’utilitzaran com a referents les principals enquestes internacionals que han tractat aquests temes.

En aquests moments es preveu que l’enquesta proporcioni informacions sobre els eixos temàtics que s’apunten a continuació, els quals estructuraran els mòduls i preguntes del qüestionari:

 • Dinàmiques residencials i composició de la població
 • Sentiment de pertinença i identitat de barri
 • Relacions veïnals
 • Problemes socials i conflictes
 • Participació cívica i comunitària

Resultats i publicacions

Accés a les dades

Les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència i publicades a través del present portal web són propietat de l’IERMB i de les entitats promotores de l’operació estadística (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Aquesta informació estadística es posa a disposició de les institucions, centres de recerca, investigadors/es i públic en general, en accés obert i gratuït, amb l’objectiu que es pugui fer ús per a la seva explotació i comunicació pública, sempre que se citi la font, amb el nom de l’operació i de les entitats signants.
Per sol·licitar les microdades s’han de seguir els següents passos:

 1. Enviar un correu electrònic (iermb@uab.cat) que inclogui una presentació de la persona que realitza la demanda i l’interès per obtenir les dades.
 2. Fer arribar físicament a l’IERMB el formulari de compromís en relació amb les dades signat. Adreça postal:
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
  Plaça del Coneixement, Edifici MRA, 2ª planta
  Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
 3. Un cop es rebi aquest formulari, l’IERMB procedirà a l’enviament de les microdades.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d’autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d’obres que derivin d’aquests resultats quan s’hagin de protegir especialment d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Notícies

La revista Noticias Obreras, editada per la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), ha publicat en el seu número 1624 (gener 2020) dedicat a “La Ciudad inclusiva”, un article del director de l’IERMB, Ricard Gomà.

Article de Ricard Gomà a la Revista Noticias Obreras

La revista Applied Geography ha publicat, en el seu volum 115 (febrer 2020), un article dels investigadors de l’IERMB Xavier Garcia Acosta, Marta Garcia-Sierra i Elena Domene.

Article de Xavier Garcia Acosta, Marta Garcia-Sierra i Elena Domene a Applied Geography

El dia 30 de gener, Ricard Gomà, director de l’IERMB, participarà en la Jornada “La realitat que no es veu” de presentació de l’Informe Foessa 2019 a Barcelona.

Ricard Gomà a la Jornada de presentació de l’Informe Foessa 2019 a Barcelona

El dia 30 de gener ha tindrà lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” del curs 2019-20 a la seu de l’IERMB.

Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí