El sistema d’informació metropolitana sobre convivència i seguretat urbana està integrat per dues fonts de dades principals que s’articulen per oferir coneixement a diverses escales territorials sobre victimització, percepció de la seguretat, relació dels ciutadans amb el sistema penal, convivència i relacions veïnals. Aquest sistema d’informació es nodreix de:

 1. L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB), operació de periodicitat anual que recull informació relativa a la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i els seus municipis. Vigent des de l’any 1990, s’ha consolidat com un dels únics instruments per a mesurar el sentiment de seguretat de la població i per a quantificar l’exposició de la població a la delinqüència que no arriba a coneixement de la policia. Entre d’altres informacions, l’EVAMB aporta dades sobre victimització, activitat delictiva, sentiment de seguretat, comportament denunciador de la població i opinió sobre la policia.
 2. L’Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB), una nova eina que proporcionarà informació sobre qüestions fonamentals sobre les relacions de veïnatge i la implicació comunitària als barris metropolitans. L’ECAMB es planteja com una operació de periodicitat biennal que recollirà informació relativa a les dinàmiques residencials, la capacitat dels barris per esdevenir espais de conflicte, sociabilitat i motor de participació cívica i comunitària. L’ECAMB es postula com l’única font de dades que integra aquests aspectes en el nostre context territorial.

Presentació

L’objectiu d’aquesta enquesta és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren. A més, es plantegen els objectius específics següents:

 • Recollir informació sobre les dimensions objectiva i subjectiva de la seguretat ciutadana i calcular els indicadors anuals necessaris per al seguiment de l’estat de la seguretat al territori metropolità.
 • Estudiar l’evolució i les tendències de la victimització i del sentiment de seguretat de la població dels barris i municipis metropolitans.
 • Analitzar la seguretat amb perspectiva de gènere, d’edat i de condició socioeconòmica.
 • Avançar en l’estudi de les relacions delictives i del sentiment d’inseguretat a escala de barris i de microterritoris, amb especial atenció en la relació entre la mobilitat, els usos de l’espai urbà i la seguretat.

Metodologia

L’EVAMB es duu a terme en confluència amb l’Enquesta de victimització de Barcelona (EVB). Per aquest motiu el disseny del qüestionari, la supervisió del treball de camp, la consolidació de les bases de dades i el càlcul dels indicadors principals es porta a terme en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Prevenció i el Departament d’Estudis i Avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.

El treball de camp es desenvolupa preferentment en el període gener-abril de cada any. En l’edició actual, la recollida d’informació es realitza mitjançant una estratègia multicanal integrada per entrevistes autoadministrades on-line (CAWI) i entrevistes telefòniques (CATI).

Mostra

L’univers de l’EVAMB està integrat per la població de 16 i més anys resident en habitatges particulars dels 36 municipis de l’AMB.

La mostra final de l’EVAMB 2019 ha resultat ser de 4.663 individus: 1.049 de la ciutat de Barcelona i 3.614 a la resta de l’AMB. Amb aquesta mostra el marge d’error per al conjunt de l’AMB és de ±1,24 % sota el supòsit de p=0,25 i q=0,75 per als indicadors de victimització i de ± 1,44% sota el supòsit de màxima indeterminació (p=q=0,50) per a les variables d’opinió. En ambdós casos el nivell de confiança és del 95%. La taula següent presenta la mostra definitiva i els marges d’error per als diferents territoris d’anàlisi.  Cada any s’ofereix als ajuntaments de l’AMB la possibilitat d’ampliar la seva mostra, una possibilitat a la que s’ha acollit la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

La mostra per a les 35 ciutats i municipis metropolitans queda distribuïda de la manera següent en funció del territori, sexe i edat:

Taula 1. Mostra i marge d’error segons estrats mostrals. EVAMB, 2019

Qüestionari

El disseny i els continguts del qüestionari responen als objectius principals de l’enquesta: quantificació de la victimització, caracterització dels fets delictius, denúncia, mesura de la percepció de seguretat al barri i a la ciutat. En els darrers anys també s’han incorporat preguntes sobre el civisme, les relacions de convivència i el conflicte. El qüestionari també inclou variables de classificació de l’entrevistat: característiques sociodemogràfiques de l’entrevistat, territori de residència, relació amb l’activitat, nivell d’estudis, etc.

Qüestionari 2019

Qüestionari 2017

Accés a les dades

Les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta de Victimització i publicades a través del present portal web són propietat de l’IERMB i de les entitats promotores de l’operació estadística (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Aquesta informació estadística es posa a disposició de les institucions, centres de recerca, investigadors/es i públic en general, en accés obert i gratuït, amb l’objectiu que es pugui fer ús per a la seva explotació i comunicació pública, sempre que se citi la font, amb el nom de l’operació i de les entitats signants.
Per sol·licitar les microdades s’han de seguir els següents passos:

 1. Enviar un correu electrònic (iermb@uab.cat) que inclogui una presentació de la persona que realitza la demanda i l’interès per obtenir les dades.
 2. Fer arribar físicament a l’IERMB el formulari de compromís en relació amb les dades signat. Adreça postal:
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
  Plaça del Coneixement, Edifici MRA, 2ª planta
  Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
 3. Un cop es rebi aquest formulari, l’IERMB procedirà a l’enviament de les microdades.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d’autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d’obres que derivin d’aquests resultats quan s’hagin de protegir especialment d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Presentació

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’AMB (ECAMB) es proposa com una font d’informació estadística sobre l’estat de les relacions de veïnatge i sobre les dinàmiques que resulten de conviure en l’àmbit de la metròpoli de Barcelona.

El projecte s’inicià l’any 2016, davant la constatació d’un buit en la informació sobre les relacions personals i de sociabilitat a les escales de veïns, a les comunitats de veïns i barris de l’ÀMB. L’ECAMB és actualment l’única font d’informació que explora específicament aquests temes en el nostre context, així que ofereix anàlisi i suport al disseny de polítiques públiques, entre les quals els plans de convivència contemplats en la legislació municipal, metropolitana i catalana.

Atesa la naturalesa dels temes que s’aborden, s’espera que les informacions també resultin d’utilitat a les organitzacions de la societat civil, al teixit associatiu, al personal tècnic de l’administració i al món acadèmic.

Metodologia

L’ECAMB és una investigació per mostreig de caràcter biennal. L’any 2018 el treball de camp s’ha realitzat mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador (metodologia CATI), les quals s’han complementat amb entrevistes presencials a peu de carrer (CAPI) per tal de garantir la representativitat d’aquells segments demogràfics als que resulta més difícil d’accedir telefònicament.

Mostra

L’univers de l’ECAMB és la població de 16 anys i més, resident en habitatges habituals. L’àmbit geogràfic objecte d’estudi són els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb significació estadística per a 4 agregacions territorials definides en funció de la grandària municipal. Tanmateix, cada any s’ofereix als ajuntaments de l’AMB la possibilitat d’ampliar la seva mostra, una possibilitat a la que s’han acollit les ciutats de L’Hospitalet de Llobregat i El Prat de Llobregat.

El disseny de l’ECAMB 2018 ha estat aleatori estratificat, en funció del territori i afixació proporcional segons criteris de sexe i l’edat (16-29; 30-44; 45-64, 65-74 i 75 anys) dins dels territoris, establint quotes mínimes per a les persones nascudes a l’estranger. La mostra assolida ha estat finalment de 3.559 individus i el marge d’error pel conjunt de l’AMB d’un 1,64%. Ha quedat distribuïda de la manera següent:

 

Mostra i marges d’error. ECAMB 2018*

Estrat territorial Mostra Error mostral
(p=q=50% i N. Conf. 95%)
Barcelona 1.141 2,90%
Municipis de de 100.000 a 500.000 hab. 732 3,62%
Municipis de 50.000 a 100.000 hab. 1.118 2,93%
Municipis de menys de 50.000 hab. 568 4,11%
AMB 3.559 1,64%

*. La mostra de les ciutats de 50.000 a 100.000 habitants conté l’ampliació al municipi del Prat de Llobregat, i la de les ciutats de 100.000 a 500.000 la de L’Hospitalet.

Treball de camp

La recollida de la informació s’ha dut a terme per part de l’empresa Gesop  S. L. des del 19 de setembre de 2018 fins al 19 d’octubre del mateix any.

Qüestionari

El disseny i els continguts del qüestionari responen als objectius principals de l’enquesta i s’estructura per proporcionar informacions sobre els eixos temàtics que s’apunten a continuació:

 • Conviure als edificis: coneixement i opinió sobre els veïns i les veïnes d’escala; sociabilitats i solidaritats veïnes; organització de les comunitats veïnals; estat dels edificis i conflictes en la convivència als blocs de pisos.
 • Conviure als barris: valoració sobre l’habitatge i el seu entorn; opinió sobre la població resident al barri i expectatives d’implicació comunitària; percepció de problemes socials i conflictes en la convivència als barris.
 • Límits de la sociabilitat veïnal: processos de minorització, discriminació; situacions de solitud relacional.

Qüestionari ECAMB 2018

Resultats i publicacions

Accés a les dades

Les dades obtingudes mitjançant l’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència i publicades a través del present portal web són propietat de l’IERMB i de les entitats promotores de l’operació estadística (Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barcelona). Aquesta informació estadística es posa a disposició de les institucions, centres de recerca, investigadors/es i públic en general, en accés obert i gratuït, amb l’objectiu que es pugui fer ús per a la seva explotació i comunicació pública, sempre que se citi la font, amb el nom de l’operació i de les entitats signants.
Per sol·licitar les microdades s’han de seguir els següents passos:

 1. Enviar un correu electrònic (iermb@uab.cat) que inclogui una presentació de la persona que realitza la demanda i l’interès per obtenir les dades.
 2. Fer arribar físicament a l’IERMB el formulari de compromís en relació amb les dades signat. Adreça postal:
  Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans
  Plaça del Coneixement, Edifici MRA, 2ª planta
  Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
 3. Un cop es rebi aquest formulari, l’IERMB procedirà a l’enviament de les microdades.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d’autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d’obres que derivin d’aquests resultats quan s’hagin de protegir especialment d’acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Notícies

“Modelling landscape ecological assessments of land use and cover change scenarios. Application to the Bojnourd Metropolitan Area (NE Iran)”, article publicat pel LET.

Article de Joan Marull, Asef Darvishi i Maryam Yousefi a Land Use Policy

Mari Corominas presenta la tesi doctoral “La rellevància de l’experiència relacional per al benestar subjectiu de la infància: anàlisi de l’entorn familiar, escolar i local”.

Mari Corominas investigadora de l’Institut Infància i Adolescència (IERMB), obté un excel·lent cum laude per la seva tesi.

Nou capítol amb la participació de Ricard Gomà, director de l’IERMB, al llibre “International Encyclopedia of Human Geography”, segona edició (2020).

“New Municipalism” títol del capítol redactat per Ismael Blanco i Ricard Gomà

El director tècnic de l’Observatori de l’Habitatge, IERMB, coordinarà la sessió “Segregació urbana i finances locals” del pròxim dia 28 d’octubre.

Carles Donat participarà a les jornades municipalistes “Recursos municipals escassos i crisi sanitària i social: Un debat inajornable”

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí