El sistema d’informació metropolitana sobre convivència i seguretat urbana està integrat per dues fonts de dades principals que s’articulen per oferir coneixement a diverses escales territorials sobre victimització, percepció de la seguretat, relació dels ciutadans amb el sistema penal, convivència i relacions veïnals. Aquest sistema d’informació es nodreix de:

 1. L’Enquesta de Victimització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (EVAMB), operació de periodicitat anual que recull informació relativa a la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i els seus municipis. Vigent des de l’any 1990, s’ha consolidat com un dels únics instruments per a mesurar el sentiment de seguretat de la població i per a quantificar l’exposició de la població a la delinqüència que no arriba a coneixement de la policia. Entre d’altres informacions, l’EVAMB aporta dades sobre victimització, activitat delictiva, sentiment de seguretat, comportament denunciador de la població i opinió sobre la policia.
 2. L’Enquesta de Relacions Veïnals i de Convivència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ECAMB), una nova eina que proporcionarà informació sobre qüestions fonamentals sobre les relacions de veïnatge i la implicació comunitària als barris metropolitans. L’ECAMB es planteja com una operació de periodicitat biennal que recollirà informació relativa a les dinàmiques residencials, la capacitat dels barris per esdevenir espais de conflicte, sociabilitat i motor de participació cívica i comunitària. L’ECAMB es postula com l’única font de dades que integra aquests aspectes en el nostre context territorial.

Presentació

L’objectiu d’aquesta enquesta és estudiar la situació de la seguretat ciutadana a l’AMB i als seus municipis, així com analitzar els processos que la configuren. A més, es plantegen els objectius específics següents:

 • Recollir informació sobre les dimensions objectiva i subjectiva de la seguretat ciutadana i calcular els indicadors anuals necessaris per al seguiment de l’estat de la seguretat al territori metropolità.
 • Estudiar l’evolució i les tendències de la victimització i del sentiment de seguretat de la població dels barris i municipis metropolitans.
 • Analitzar la seguretat amb perspectiva de gènere, d’edat i de condició socioeconòmica.
 • Avançar en l’estudi de les relacions delictives i del sentiment d’inseguretat a escala de barris i de microterritoris, amb especial atenció en la relació entre la mobilitat, els usos de l’espai urbà i la seguretat.

Metodologia

L’EVAMB es duu a terme en confluència amb l’Enquesta de victimització de Barcelona (EVB). Per aquest motiu el disseny del qüestionari, la supervisió del treball de camp, la consolidació de les bases de dades i el càlcul dels indicadors principals es porta a terme en col·laboració amb la Direcció de Serveis de Prevenció i el Departament d’Estudis i Avaluació de l’Ajuntament de Barcelona.

El treball de camp es desenvolupa preferentment en el període gener-abril de cada any. En l’edició actual, la recollida d’informació es realitza mitjançant una estratègia multicanal integrada per entrevistes autoadministrades on-line (CAWI) i entrevistes telefòniques (CATI).etat.

Mostra

L’univers de l’EVAMB està integrat per la població de 16 i més anys resident en habitatges particulars dels 36 municipis de l’AMB.

La mostra teòrica per al 2017 és de 3.835 entrevistes per als 35 municipis de l’AMB que sumades a les 4.000 de la ciutat de Barcelona conformen una mostra global per al conjunt de l’AMB de 7.835 entrevistes. El disseny mostral permet oferir dades significatives per a les ciutats més grans de l’AMB així com per a 6  àmbits territorials (Barcelona, Besòs, Delta, Llobregat continu, Ordal-Llobregat i Vallès-Collserola). Cada any s’ofereix als ajuntaments metropolitans la possibilitat d’incrementar la seva mostra per tal d’obtenir dades significatives a nivell de ciutat o de territoris més petits.

La mostra per a les 35 ciutats i municipis metropolitans queda distribuïda de la manera següent en funció del territori, sexe i edat:

Taula 1. Mostra teòrica pels 35 municipis metropolitans segons sexe, edat i territori. EVAMB 2017.

Qüestionari

El disseny i els continguts del qüestionari responen als objectius principals de l’enquesta: quantificació de la victimització, caracterització dels fets delictius, denúncia, mesura de la percepció de seguretat al barri i a la ciutat. En els darrers anys també s’han incorporat preguntes sobre el civisme, les relacions de convivència i el conflicte. El qüestionari també inclou variables de classificació de l’entrevistat: característiques sociodemogràfiques de l’entrevistat, territori de residència, relació amb l’activitat, nivell d’estudis, etc.

Qüestionari 2017

Accés a les dades

D’acord amb la Llei d’estadística de Catalunya (Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya), la cessió de microdades de l’enquesta només està prevista per a aquelles institucions o òrgans que les necessitin per dur a terme les estadístiques oficials que tinguin encomanades, o bé als instituts d’investigació científica i investigadors/es sempre que no permetin una identificació directa de les persones físiques o jurídiques. Aquesta informació pot sol·licitar-se a l’IERMB d’acord amb criteris i procediments establerts en el Decret 143/2010, de 19 d’octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.

Presentació

L’Enquesta de Relacions Veïnals i Convivència de l’AMB (ECAMB) es proposa com una font d’informació estadística sobre les relacions de veïnatge, la convivència i la implicació comunitària als barris metropolitans. Sent la única font disponible sobre aquests temes en el nostre context, vol oferir possibilitats d’anàlisi i suport al disseny de polítiques públiques, entre les quals els plans de convivència municipals contemplats al Pla d’Actuació Metropolità 2016-2019. Atesa la naturalesa dels temes que s’abordaran, s’espera que també resulti d’utilitat a les organitzacions de la societat civil, al teixit associatiu, al personal tècnic de l’administració i al món acadèmic. Entre els principals objectius de l’enquesta estaran:

 • Recollir informació sobre les dinàmiques socials i de població als barris, així com estudiar els seus efectes en les relacions de veïnatge i en la implicació comunitària.
 • Analitzar les condicions de sociabilitat, el sentiment de pertinença i estudiar la freqüència de conflictes relacionals i problemes socials als barris.
 • Es proposa un abordatge des d’una perspectiva de gènere, edat i de condició socioeconòmica.

Metodologia

Es preveu que el treball de camp es realitzi principalment mitjançant entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI), si bé no es descarta l’ús d’una metodologia multicanal que inclogui també entrevistes autoadministrades per ordinador (CAWI).

L’enquesta té caràcter biennal. D’acord amb això, durant el 2017 es durà a terme el disseny de l’instrument de mesura i la recollida d’informació. Es preveu que el treball de camp es porti a terme durant els mesos d’octubre i novembre de 2017, traslladant-se l’anàlisi a l’any 2018.

Mostra

L’ECAMB es proposa com una enquesta adreçada a la població de 16 anys i més, resident en habitatges particulars. L’àmbit geogràfic objecte d’estudi són els 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La mostra es definirà per tal d’obtenir dades significatives per a diferents nivells d’agregació territorial i sociodemogràfica. Per obtenir aquesta significació es preveu una mostra mínima de 2.500 entrevistes.

Qüestionari

El disseny d’un nou instrument de mesura fa necessari dur a terme un seguit de treballs preliminars per tal de planificar adequadament l’operació. En aquest procés s’utilitzaran com a referents les principals enquestes internacionals que han tractat aquests temes.

En aquests moments es preveu que l’enquesta proporcioni informacions sobre els eixos temàtics que s’apunten a continuació, els quals estructuraran els mòduls i preguntes del qüestionari:

 • Dinàmiques residencials i composició de la població
 • Sentiment de pertinença i identitat de barri
 • Relacions veïnals
 • Problemes socials i conflictes
 • Participació cívica i comunitària

Resultats i publicacions

Accés a les dades

Notícies

El dia 10 de desembre tindrà lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Nou Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

La revista InDret (número 4.18), en el seu apartat de Criminologia i Sistema de Justícia Penal, ha publicat un article de la investigadora de l’IERMB Cristina Sobrino.

Article de Cristina Sobrino a la Revista InDret

El cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB, Vittorio Galletto, ha redactat un capítol de la publicació “Agglomeration and Firm Performance” de l’editorial Springer.

Capítol de Vittorio Galletto en una publicació de l’editorial Springer

El dia 1 de desembre el cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, Sergio Porcel, ha participat a les Jornades “Gràcia davant la Gentrificació” organitzades pel Districte de Gràcia de l’Ajuntament de Barcelona.

Sergio Porcel a les Jornades “Gràcia davant la Gentrificació”

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí