Anàlisi comparada dels models de gestió dels serveis metropolitans d’autobús

Any de realizació: 2017
Equip: Maite Pérez (coord.), Miquel Correa, Vittorio Galletto
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu del present estudi és l’anàlisi de forma comparada dels models de gestió dels serveis d’autobús metropolitans sobre els quals té competència l’AMB, tot diferenciant el servei que és objecte de gestió directa, operat per Transports de Barcelona (en endavant, abreujat per TB), dels serveis de gestió indirecta, operats per diverses empreses privades sota contracte i regulació de l’AMB. L’anàlisi se centra, en particular, en la comparativa d’una sèrie d’indicadors de gestió, no només de costos, sinó també de productivitat i qualitat, seleccionats a partir d’una revisió d’estudis previs.