Creixement inclusiu urbà

Any de realizació: 2019
Equip: Vittorio Galletto (dir.), Marc Figuls, Joan Trullén, Sandra Aguilera.
Tècnic de suport cartogràfic: Francesc Coll.

Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

Aquest treball es planteja dos objectius fonamentals. El primer és analitzar l’especialització i la diversitat productiva de les 25 regions metropolitanes (RM) europees amb major nivell de PIB a partir de l’explotació de dades metropolitanes homogènies de població, producció i ocupació. El segon objectiu de la recerca és avançar en la caracterització de la relació entre el model econòmic (sintetitzat en l’especialització productiva) i la forma urbana (densitat i policentrisme).

En els següents enllaços us podeu descarregar els dos infomes d’aquest projecte: