Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya 2011

Any de realizació: 2010 - 2013
Equip: Marta Fernández, Sergio Porcel (coords.)
Institució: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya (Idescat), Àrea Metropolitana de Barcelona

L’objectiu de l’enquesta és recollir dades sobre la renda i les condicions de vida del conjunt de la població catalana que permetin l’anàlisi de l’estructura social i les dinàmiques socials i econòmiques que es produeixen a diverses escales territorials, particularment a les diferents regions o àrees metropolitanes (Barcelona, Girona, Lleida, Manresa i Tarragona) i a Catalunya.

Trobareu tota la informació a la web de l’Enquesta.