Enquesta de Mobilitat en dia feiner 2009

Any de realizació: 2009 - 2010
Equip: Maite Pérez (coord.), Gemma Solé, Mireia Llaberia, Aina Pedret, Elisabet Queralt
Institució: Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de CatalunyaAutoritat del Transport MetropolitàEntitat Metropolitana del TransportAjuntament de Barcelona

L’objectiu fonamental de l’estudi és analitzar la mobilitat en dia feiner dels residents a Catalunya segons els diferents àmbits territorials funcionals, i específicament a la Regió Metropolitana de Barcelona i al municipi de Barcelona. Paral·lelament, ha de permetre actualitzar la sèrie històrica de dades de l’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) per a la RMB i per al municipi de Barcelona, al mateix temps que actualitzar les principals dades aportades per l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana 2006 per al conjunt de Catalunya i per als àmbits territorials funcionals.

EMEF 2009