Exclusió socioresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2021
Equip: Fernando Antón-Alonso i Sergio Porcel (IERMB), Carles Donat i Jordi Bosch (Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona-IERMB)
Institució: AMB

Malgrat l’augment de l’exclusió residencial, actualment no existeixen diagnosis exhaustives del fenomen per a l’àrea metropolitana de Barcelona. La Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL, en endavant) sí que ha realitzat diversos informes durant l’última dècada en els quals tracta de quantificar el fenomen del sensellarisme i l’exclusió residencial, però es limita a la ciutat de Barcelona. Davant aquesta mancança, el present informe té per objectiu realitzar-ne una primera diagnosi metropolitana que doni suport als treballs d’elaboració del Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM). Aquesta diagnosi es planteja des de la perspectiva del sensellarisme i l’exclusió residencial a partir de la classificació European Typolgy of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS, en endavant) desenvolupada per FEANTSA en la primera dècada del segle XX (FEANTSA, 2006) i en línia amb les diagnosis elaborades per la XAPSLL. La classificació té per objectiu poder definir el fenomen i facilitar a partir d’aquesta definició el desenvolupament d’intervencions polítiques.

Descarregueu:

L’informe Exclusió socioresidencial a l’àrea metropolitana de Barcelona