Localització de l’activitat productiva i especialització productiva local a la Regió metropolitana de Barcelona

Any de realizació: 2018
Equip: Vittorio Galletto (dir.), Marc Figuls, Francesc Coll, Jordi Llobet
Institució: Àrea Metropolitana de Barcelona

La finalitat d’aquest projecte és aprofundir en l’anàlisi de la distribució de l’activitat econòmica i la innovació; es pretén actualitzar l’anàlisi de les tendències en la localització de l’activitat productiva i ampliar l’abast territorial a tota la Regió metropolitana de Barcelona. També es pretén arribar a un detall molt precís per poder identificar els agents (empreses) més destacats en termes de innovació i competitivitat, analitzant la seva especialitat productiva i tecnològica.

En aquest enllaç us podeu descarregar l’informe.