JUNY 2010
Autors: Yancy Vaillant, Carlos Guallarte (dirs.), Esteban Lafuente, Rafael Boix, Teresa Obis, Marc Fíguls

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

126 pàg.
ISBN: 978-84-92940-02-8
DL: B-22841-2010

[Descarregar document]