JUNY 2011
Autors: Yancy Vaillant, Carlos Guallarte (dirs.), Esteban Lafuente, Marc Fíguls, Claudio Mancilla

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

142 pàg.
ISBN: 978-84-92940-05-9
DL: M-25709-2011

[Descarregar document]