JUNY 2012
Autors: Yancy Vaillant (dir.), Esteban Lafuente, Eduardo Gómez, Claudio Mancilla, Marc Fíguls, Manoj Bayon

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

114 pàg.
ISBN: 978-84-92940-10-3
DL: B.18601-2012

[Descarregar document]