JUNY 2014
Autors: Carlos Guallarte (dir.), Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls, Enric Genescà, Teresa Obis

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

119 pàg.
ISBN: 978-84-92940-16-5
DL: B 12671-2014

[Descarregar document]