JUNY 2016
Autors: Carlos Guallarte, Joan Lluís Capelleras, Marc Fíguls, Enric Genescà, Calros Martínez, Teresa Obis

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

25 pàg.

DL: B 11348-2016

[Descarregar document]