Autors:  
  • Joan Marull, Vittorio Galletto, Elena Domene y Joan Trullén
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2013
  • L’article té com a objectiu comprendre millor les implicacions ambientals d’una nova unitat d’anàlisi econòmica que consisteix en les xarxes de ciutats anomenades megaregions. Els autor arriben a concloure que la formació de xarxes de ciutats permet concentrar el coneixement, aconseguir una major eficiència en el consum de recursos (energia), augmentar de la productivitat (PIB) i disminuir l’entropia (menys emissions de CO2, millor estructura funcional del paisatge).

    Pubicat a Land Use Policy. Núm. 34, pp. 353-366. Setembre 2013

    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713000719