Autors:  
  • Carles Donat Muñoz
    Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Any: 2012
  • Aquest article tracta la incidència dels factors demogràfics tant sobre la demanda com sobre l’oferta d’habitatge, tot centrant-se en el darrer boom immobiliari i a la regió metropolitana de Barcelona. També s’hi esbossen les principals tendències demogràfiques que, a parer de l’autor, poden condicionar les necessitats d’habitatge en un futur proper. Com a base principal de les seves anàlisis, l’article utilitza les dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.

    Publicat a Ciudad y Territorio. Núm. 174, pp 689-705. Hivern 2012

    http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/handlers/pdfhandler.ashx?idpub=BP1002