Autors:  
  • Joan Marull i Carme Font
   Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
  • Rafael Boix
   Universitat de València
Any: 2015
 • L’objectiu d’aquest article és identificar els indicadors estructurals per al mesurament de les xarxes urbanes a escala mega-regional. S’utilitzen dades de llum nocturnes de la banda ampla del canal infraroig proper-visible de la DMSP-OLS per controlar les dinàmiques d’urbanització. Es proposen quatre indicadors per mesurar la complexitat, policentrisme, l’eficiència i l’estabilitat de les xarxes de ciutats que s’apliquen a 12 mega-regions europees. La principal conclusió és que els sistemes urbans mega-regionals responen a la creixent complexitat tot adaptant les seves estructures relacionals per ser més eficients i estables, i esdevenir organitzacions més sostenibles.

  Pubicat a Land Use Policy. Núm. 43, pp. 15-27. Febrer 2015

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837714002312