JUNY 2013
Autors: Yancy Vaillant (dir.), C. Guallarte, E. Lafuente, E. Gómez-Araujo, R. A. Olivares, M Bayon, M Fíguls

L’objectiu d’aquest estudi és establir els trets característics dels nous emprenedors i emprenedores, així com de les empreses que creen en l’àmbit de Catalunya i la seva comparativa amb altres regions espanyoles i estrangeres.

126 pàg.
ISBN: 978-84-92940-13-4
DL: B 14209-2013

[Descarregar document]