El dia 12 de setembre s’ha posat en marxa treball de camp de l’Enquesta de Cohesió Urbana (ECURB) 2017 a l’àmbit territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal de l’ECURB és disposar d’un instrument que permeti estudiar fenòmens socioterritorials amb implicacions i/o conseqüències sobre la cohesió social. La informació generada a partir de l’anàlisi de les seves dades ha de generar un coneixement rigorós de les dinàmiques i dels processos socioterritorials que tenen lloc a la metròpoli de Barcelona.

Els organismes responsables de l’enquesta són l’IERMB, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.

L’ECURB forma part del nou sistema integrat d’informació metropolitana sobre cohesió social i urbana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, basat en la complementarietat de diferents fonts de dades: a) la pròpia unificació de l’ECV i l’ECVHP en una sola enquesta (ampliació de la mostra de l’ECV per als àmbits metropolità i català); b) l’Enquesta de cohesió urbana (ECURB), de caràcter biennal; i c) l’aprofitament de registres administratius.

Està previst que el treball de camp corresponent a l’edició 2017 de l’ECURB es desenvolupi fins al mes de novembre.