Al llarg de 2017, l’àmbit d’ Economia Regional i Urbana de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Factors territorials de competitivitat
L’objectiu d’aquest treball és conèixer l’especialització territorial i competitiva de l’àmbit metropolità de Barcelona. Concretament, s’ha considerat la totalitat de l’àmbit funcional de Barcelona que abasta més dels 36 municipis de l’AMB i que en la literatura específica d’economia urbana es coneix com a sistema local de treball (SLT). Per mesurar si aquest àmbit és competitiu es té en compte tant els recursos que s’han fet servir amb l’objectiu d’obtenir innovació (despesa en R+D, subvencions a la innovació, etc.) com els resultats del procés d’innovació (patents, models d’utilitat, etc.). Aquest coneixement ha de permetre el disseny de polítiques i actuacions adreçades a la millora de la capacitat innovadora de les empreses i, en conseqüència, de la seva competitivitat.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

El creixement inclusiu des d’una perspectiva urbana: un repte per a la metròpoli de Barcelona
Aquest treball pretén explorar les relacions entre l’activitat econòmica i l’evolució de la desigualtat a l’àmbit metropolità de Barcelona. Es tracta de caracteritzar el nou cicle expansiu de la producció i l’ocupació per veure si es correspon amb el model de creixement inclusiu o, per contra, se centra en la recerca de la competitivitat mitjançant la devaluació competitiva.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Estimació del PIB de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
L’objectiu d’aquest treball és superar la restricció d’un efecte aglomeració fix en el temps, contemplant variacions dinàmiques del mateix a l’economia de Barcelona i de l’AMB. En concret, en el treball s’avalua aquesta millora a partir de la informació de salaris de Barcelona, l’AMB i Catalunya. La hipòtesi que es formula és que el diferencial salarial –sector a sector– de cada una de les economies en estudi recull –en part– un diferencial de la productivitat sectorial. Aquest diferencial, que varia any a any, és conseqüència de la dinàmica de l’efecte d’aglomeració de l’economia de Barcelona i l’AMB en comparació a Catalunya.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Anàlisi de les bases fiscals dels 36 municipis de l’AMB
L’objectiu de l’actuació és analitzar detalladament la situació de les variables fiscals relacionades amb els béns immobles situats als municipis que integren l’AMB a partir de recollir la informació de les ponències de valors cadastrals per cada municipi.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Anàlisi de la innovació ambiental local: caracterització i polítiques de suport
L’objectiu d’aquest estudi, en una primera fase, és mesurar la capacitat d’innovació en tecnologies ambientals a l’àmbit metropolità i funcional de Barcelona a partir d’un conjunt d’indicadors construïts sobre bases de dades de patents europees. L’anàlisi de les innovacions en les tecnologies ambientals registrades al territori metropolità de Barcelona es complementa amb una comparativa a nivell europeu de les principals regions innovadores, per realitzar un exercici de benchmarking tecnològic.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

L’Economia Social i Solidària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Els objectius d’aquest estudi són els següents:
1) La recollida de dades sobre iniciatives d’ESS de l’AMB (sobretot del tercer sector social i les economies comunitàries), així com d’informació qualitativa respecte les polítiques municipals de promoció de l’ESS.
2) L’anàlisi dels ecosistemes cooperatius locals, i
3) El coneixement de les iniciatives de l’ESS de l’Eix Besós, per tal de sistematitzar i potenciar les seves aportacions en la reducció de les fractures territorials i socials.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]