Al llarg de 2018, l’àmbit d’ Economia Regional i Urbana de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Creixement inclusiu urbà. La metròpoli de Barcelona en la sortida de la crisi: reforçant el model de creixement inclusiu
L’objectiu d’aquesta actuació és l’estudi de les bases analítiques i estadístiques que permetin orientar noves polítiques de creixement inclusiu urbà, potenciant la col·laboració amb el grup de recerca en economia urbana de la UAB que ve treballant sobre la realitat metropolitana.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

PIB, productivitat i salaris a l’Àrea metropolitana de Barcelona
L’objectiu d’aquest estudi és desenvolupar una sèrie de línies de treball que permetin tenir un coneixement exhaustiu de la situació i evolució econòmica del territori corresponent a l’AMB.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Avaluació de l’impacte de les aglomeracions d’activitat econòmica (clústers i districtes industrials) en la capacitat innovadora local
El objectiu d’aquesta recerca és analitzar la capacitat innovadora territorial dels sistemes productius locals. Es vol comprovar si diferents característiques dels sistemes productius en què les empreses operen tenen influència sobre la seva capacitat innovadora.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Actualització de les bases de dades econòmiques i elaboració del Flaix econòmic
L’objectiu d’aquest treball és, per una banda, recollir les dades i els indicadors més importants en relació a la realitat social, econòmica i territorial de l’àmbit metropolità de Barcelona. D’altra banda, també té com a objectiu consolidar la publicació del “Flaix econòmic” amb periodicitat trimestral com a primer producte de l’Observatori Econòmic Metropolità de l’Àrea de desenvolupament econòmic i social de l’AMB.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

Localització de l’activitat productiva i especialització productiva local a la Regió metropolitana de Barcelona
La finalitat d’aquest projecte és aprofundir en l’anàlisi de la distribució de l’activitat econòmica i la innovació; es pretén actualitzar l’anàlisi de les tendències en la localització de l’activitat productiva i ampliar l’abast territorial a tota la Regió metropolitana de Barcelona. També es pretén arribar a un detall molt precís per poder identificar els agents (empreses) més destacats en termes de innovació i competitivitat, analitzant la seva especialitat productiva i tecnològica.
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]