INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

  1. RESPONSABLE (DTD)

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Campus Bellaterra, Plaça del Coneixement, Edifici MRA, segona planta
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Telèfon: 935868880
Correu electrònic: iermb@uab.cat

  1. FINALITAT I CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades facilitades per les persones interessades tenen com a finalitat gestionar l’enviament d’informació sobre l’activitat desenvolupada per l’IERMB en tot allò que  contempla el servei a les administracions i universitats membres del consorci, així com a la societat en general. L’IERMB té com a objectiu principal desenvolupar activitats de recerca, formatives i de difusió del coneixement vinculades a les dinàmiques socials, ambientals, econòmiques i territorials de l’àrea metropolitana de Barcelona, així com a la interacció d’aquestes amb el conjunt de la regió metropolitana, de Catalunya i de l’àmbit europeu. L’activitat de l’IERMB s’orienta també a donar suport a les polítiques i estratègies de desenvolupament de la metròpoli, per tal d’avançar cap a un model inclusiu, sostenible, innovador i amb prosperitat compartida. Una metròpoli policèntrica i resilient, amb cohesió social i urbana.

Les dades personals proporcionades es conservaran des del consentiment de l’ús d’aquestes per a la finalitat esmentada, fins al moment que l’usuari decideixi donar-se de baixa, i en cap cas seran traspassades a tercers sense el consentiment previ i específic d’aquest.

La dada personal que es conserva és el correu electrònic.

  1. LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les dades ve donada pel consentiment de la persona interessada, però també per la naturalesa de l’IERMB, d’acord amb el que estableix l’article 1 del seus estatuts: L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona es un consorci de dret públic de caràcter local i finalitats d’interès general, adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que te per objecte la promoció d’estudis, activitats de recerca i de formació en els temes urbans i metropolitans que configuren les diverses realitats de les ciutats de l’àrea i regió metropolitana de Barcelona.

  1. DRETS

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al seu tractament, així com a exercir el dret a la portabilitat de les seves dades.

Es podrà revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a iermb@uab.cat

La persona interessada, davant de qualsevol incidència, incompliment o disconformitat pot presentar una reclamació a l’autoritat de control (l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agencia Española de Protección de Datos).