L’any 2018 es posa en marxa el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET). El LET és un projecte que vol contribuir a desenvolupar nous criteris i conceptes, cartografia i bases de dades, models i indicadors, per a l’anàlisi funcional del sistema metropolità des d’una perspectiva socioecològica, amb l’objecte d’incidir en les polítiques públiques i el planejament del territori.

Paraules clau: Transició Socioecològica; Canvi Climàtic; Eficiència Metabòlica; Funcionament del Paisatge; Conservació de la Biodiversitat; Serveis Ecosistèmics; Economia Ecològica; Canvi d’Usos del Sòl; Planejament Territorial

Presentació

Introducció
Les àrees metropolitanes estan introduint en el seu planejament la noció fonamental que els espais oberts constitueixen una infraestructura verda proveïdora de tot un seguit de serveis ecosistèmics dels quals en depèn tant la qualitat de vida de la gent que habita l’espai construït, com la possibilitat de desenvolupar una economia més circular i sostenible que el model econòmic actual.
El procés de debat que s’ha dut a terme per concretar aquest nou enfocament de la interdependència entre l’espai construït i l’espai obert, també ha posat de manifest la necessitat de conèixer i avaluar les interaccions que es donen, o es podrien donar, entre els dos subsistemes. S’ha arribat a un clar consens que aquest repte requereix comptabilitzar els fluxos de matèria i energia que es mouen en ambdues direccions, i estudiar com aquest bescanvi sòcio-metabòlic configura unes determinades estructures d’usos del sòl que s’expressen en paisatges que han de proveir d’uns serveis ecosistèmics vitals per la xarxa de ciutats i que afecten el canvi global.
Per afrontar aquest repte, l’any 2018 es posa en marxa el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET).

Objectius
El LET es posa en marxa amb tres objectius fonamentals:

 • Completar i actualitzar les bases de dades i la informació cartogràfica sobre les variables biofísiques més significatives a la metròpoli de Barcelona, d’acord amb les administracions implicades, per a que puguin ser utilitzades en la planificació sostenible del territori.
 • Fer un seguiment de dimensions clau (eficiència metabòlica, conservació de la biodiversitat, funcionament del paisatge, serveis ecosistèmics, canvi global i cohesió social) i eines de planificació (infraestructures verdes, agricultura periurbana, etc.) del sistema metropolità.
 • Impulsar la recerca aplicada per generar coneixement sobre el sistema socioecològic metropolità i identificar elements crítics / estratègics pel planejament i la gestió del territori.

 

Estructura
El LET es constitueix per mitjà del contracte programa entre l’AMB i l’IERMB en el capítol corresponent a l’Àrea d’Ecologia i Territori, els seus estudis es desenvolupen a través d’un acord de col.laboració entre l’IERMB i el CREAF. En el marc del LET, l’IERMB i el CREAF poden desenvolupar altres projectes de recerca col.laborativa amb fonts de finançament específiques. El Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori compta amb un Consell Assessor format per experts en diferents camps de coneixement.

Plantejament conceptual

Plantejament
El LET pretén aportar criteris i eines per a l’anàlisi del sistema metropolità, amb l’objecte d’incidir en polítiques públiques i el planejament territorial. Es considera, per tant, el territori com a sistema.
Des de l’àmbit de la ordenació territorial cada cop prenen més rellevància les metodologies que aporta l’ecologia del paisatge per tal d’identificar els patrons dels usos del sòl i els processos ecològics associats, així com la seva relació amb el manteniment de la biodiversitat i els serveis ecosistèmics. Tanmateix, sovint manca incorporar la perspectiva de com l’activitat humana, més enllà de pertorbar els ecosistemes, permet l’existència de processos que poden ser beneficiosos des d’un punt de vista de sistema metropolità (proveïment d’aliments, generació de llocs de treball, reducció del risc d’incendis, reducció de la petjada energètica global, etc.).
En aquest sentit, el marc conceptual i metodològic de l’economia ecològica, i en especial l’enfoc del metabolisme social, permeten d’aproximar-nos a una visió complexa de les interaccions entre societat i naturalesa. La comptabilització de fluxos d’energia i matèria que es mouen de forma interna i externa als sistemes oberts, juntament amb altres avenços recents des de l’ecologia del paisatge, permeten una valoració multi-criterial de les contribucions dels espais oberts al conjunt del sistema metropolità i el disseny d’infraestructures verdes multifuncionals (figura 1).

Esquema conceptual
Esquema conceptual de la contribució dels espais oberts en el sistema socioecològic metropolità. A. Eficiència metabòlica; B. Conservació de la biodiversitat; C. Funcionament del paisatge; D. Canvi global; E. Serveis ecosistèmics (suport, regulació, provisió, cultural); F. Cohesió social. Es destaca la importància de la infraestructura verda per estructurar funcionalment la xarxa de ciutats.


Font: Elaboració pròpia a partir de Cardinale et al. 2012

Proposta metodològica

Metodologia
Partint de la conceptualització de la contribució dels espais oberts al sistema metropolità, el model es caracteritza per una sèrie d’indicadors que avaluen quantitativament aquests efectes. L’esquema d’indicadors és jeràrquic, existint un indicador principal –transversal en totes les aplicacions del model-, uns indicadors específics –per a cada cas d’estudi on s’apliquin-, i uns indicadors per aprofundir en la relació entre l’espai obert i l’espai construït. L’objecte d’aquest model desenvolupat pel LET és el de poder assessorar en les polítiques públiques i el planejament del territori, no tant sols a nivell local i de paisatge, sinó també a escala metropolitana i regional.
Per avaluar els indicadors emprem sobretot eines generades en el marc de l’economia ecològica i de l’ecologia del paisatge, així com la seva interacció. A la vegada, els indicadors proposats tenen la característica de que poden ser territorialitzats, fet que permet fer ús d’eines cartogràfiques a l’hora d’estimar i avaluar els processos sòcio-ecològics i encreuar-los amb altres variables d’interès. En relació als requeriments de dades per tal de poder aplicar el model, a nivell d’ecologia del paisatge es necessiten mapes de cobertes del sòl suficientment detallats. Per als estudis en economia ecològica, es requereixen estadístiques sobre els fluxos que mou el metabolisme social.

Esquema metodològic
Esquema metodològic multi-criteri per avaluar quantitativament la contribució multifuncional dels espais oberts en la qualitat de sistema socioecològic metropolità.

Desenvolupament dels models

El LET està desenvolupant tres metodologies interrelacionades, a escala regional, de paisatge i local, per a l’anàlisi del sistema socioecològic metropolità. Aquestes metodologies permeten una diagnosi multi-escalar, multi-criterial i multi-actor de la metròpoli així com la creació d’escenaris de planejament que, al seu torn, faciliten la implementació d’un sistema de suport a la planificació fonamentat en el tractament del territori com a sistema.

Multi Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM)
Es tracta d’un mètode quantitatiu per analitzar sistemes socioecològics complexos i simular escenaris. L’objectiu dels esforços dedicats a la conceptualització ad hoc de cada cas és mantenir la coherència entre escales i dimensions (per exemple, economia, demografia, recursos, residus, etc.). Permet l’anàlisi de la sostenibilitat del territori mitjançant l’anàlisi del nexe entre energia, aigua, residus, aliments i usos del sòl. En el LET l’apliquem per a fer una anàlisi de la infraestructura verda en relació amb altres sectors (com ara residencial, transport, industrial, etc.) i, per tant, integrada en el sistema socioecològic metropolità. Per a més informació vegeu el document de treball del LET “Water Flows Accounting of the Green Infrastructure in the Barcelona Metropolitan Area“.

Socioecological Integrated Analysis (SIA)
Es tracta d’un mètode quantitatiu, aplicable a escala de paisatge, que pretén avaluar la contribució dels espais oberts en el sistema socioecològic metropolità en base a diverses dimensions interrelacionades (eficiència metabòlica, conservació de la biodiversitat, funcionament del paisatge, canvi climàtic, serveis ecosistèmics, cohesió social). Aquest enfocament metodològic es centra en la interacció societat-naturalesa, a l’intercanvi de fluxos i a com es manté aquesta interacció al llarg del temps des d’una perspectiva reproductiva. Els indicadors que se n’obtenen poden ser territorialitzats mitjançant eines cartogràfiques (GIS) i encreuats amb altres variables d’interès, el que permet fer una anàlisi multi-criterial de la infraestructura verda metropolitana. Per a més informació vegeu el document de treball del LET “Assessing the sustainability of contrasting land use scenarios through the Socioecological Integrated Analysis (SIA) of the metropolitan green infrastructure of Barcelona“.

Energy-Landscape Optimization (E-LO)
Es tracta d’un mètode quantitatiu dissenyat per tal d’optimitzar la relació entre el metabolisme social i els usos del sòl (economia circular) a escala local (per exemple a nivell municipal). Permet elaborar escenaris prospectius de planejament específics de la infraestructura verda metropolitana en base a objectius socials declarats (com ara en relació a la mitigació del canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la producció d’aliments, etc.), obtenint la millor configuració metabòlic-territorial segons una estratègia reproductiva (manteniment dels bens fons) i, per tant, sostenible. Per a més informació vegeu el document de treball del LET “Energy-Landscape Optimization for Land use Planning. Application in the Barcelona Metropolitan Area“.

Aplicació

Al llarg d’aquests dos anys de vida del LET hem estat treballant en el desenvolupament de diverses línies de treball emmarcades en el paradigma conceptual socioecològic plantejat i fent ús dels models presentats. Les línies de treball són les següents:

Repositori d’informació
Amb l’objectiu d’esdevenir un node de referència en dades socioecològiques de la metròpoli, s’ha desenvolupat el sistema d’informació geogràfica LET’s GIS per a facilitar l’accés i l’intercanvi d’informació territorial rellevant per al coneixement, gestió i planificació del territori.

Avaluació multi-criteri
El repte dels models proposats és que es puguin aplicar sobre contextos d’anàlisi i objectius diferents. Això implica que els models s’apliquin de forma específica i adaptada als reptes que s’afronten en cada context. Fent ús d’eines multicriterials, el LET està contribuïnt a la planificació territorial de l’àrea metropolitana de Barcelona, facilitant així els processos de deliberació per a la presa de decisions informades.

Indicadors socioecològics
El desenvolupament dels models està permetent també que el propi LET generi un sistema d’indicadors socioecològics per al seguiment de la contribució de la infraestructura verda al conjunt del sistema metropolità i l’avaluació de polítiques.

Laboratori d’idees
En consonància amb l’objectiu d’esdevenir un espai divulgador del coneixement de la metròpoli, el LET ha iniciat un seguit d’accions de transferència de la informació per tal de garantir que ciutadans, tècnics, polítics i qualsevol agent interessat en els estudis metropolitans amb perspectiva socioecològica, pugui accedir als treballs que es realitzen.

Ciència ciutadana
Un àmbit específic de transferència i recerca que està prenent rellevància en els últims anys és el que permet al ciutadà esdevenir un agent actiu en la generació de coneixement. És per això que l’any 2019 s’inicia un projecte de seguiment de la biodiversitat d’espècies de papallones diürnes en la xarxa de parcs i platges metropolitans.

Impactes del model
El LET preveu aconseguir els següents impactes en l’avaluació socioecològica de la metròpoli:

 • Reforçar els criteris i mètodes per al tractament del territori com a sistema socioecològic.
 • Completar les bases de dades i el coneixement sobre variables territorials significatives.
 • Elaborar un sistema de suport a la planificació i gestió de la metròpoli.
 • Col·laborar en el disseny de polítiques i governança metropolitana.
 • Facilitar la transferència d’informació ecològica i territorial a la ciutadania.

L’equip del LET el formen investigadors i tècnics de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), investigadors post-doctorals i pre-doctorals vinculats al LET, i investigadors associats procedents d’altres institucions que col·laboren en projectes específics.

Direcció

Joan Marull  

Director del Departament d’Ecologia i Territori de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona). El seu principal camp d’activitat és la planificació territorial i urbanística des d’una aproximació sistèmica. Actualment la seva recerca es centra en estudiar el metabolisme social, l’economia ecològica, l’ecologia del paisatge i l’eficiència territorial; així com l’aplicació de tecnologia satel·litària en l’anàlisi dels canvis en els usos del sòl. La seva proposta transdisciplinaria integra l’estudi dels processos socioecològics que tenen lloc en el territori, per a orientar investigació, gestió i polítiques a múltiples escales espacials i temporals.

 


Joan Pino 

Doctor en Biologia i Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica. Des de 2006 és professor d’Ecologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i des de 1997 és investigador del CREAF. Compta amb més de 80 publicacions científiques, incloent articles en revistes d’impacte internacional, altres revistes i capítols de llibres. La meva recerca que fa es centra en l’ecologia del paisatge, especialment en les relacions de l’estructura i la dinàmica del paisatge amb la riquesa i la composició de la biodiversitat, i en l’aplicació d’aquests resultats en la planificació territorial. També treballa en l’ecologia de les invasions biològiques, particularment en l’anàlisi de la capacitat invasora de les espècies i del risc d’invasió de territoris i hàbitats. En totes aquestes línies ha aplicat una perspectiva espacialment explícita que inclou la generació i anàlisi de cartografia en format digital. Coordina diverses bases de dades de biodiversitat i sèries de cartografia històrica del territori.

Investigadors post-doctorals

Yolanda Melero  

Doctora en biologia per la Universitat de Barcelona, i actualment investigadora postdoctoral al CREAF on estudia l’efecte dels ambients urbans en les dinàmiques metapoblacionales. L’increment previst de les zones urbanitzades provocarà un augment de les distàncies funcionals i la disminució de la connectivitat biològica entre les poblacions reduint així la seva supervivència. La seva recerca se centra en aquests efectes i en com diferents quantitats i configuracions de zones verdes a les àrees metropolitanes podrien millorar la persistència i la viabilitat de les poblacions. Anteriorment, va treballar en ecologia del comportament a la Universitat de Barcelona i en dinàmiques poblacionals a baixes densitats (compensació i efectes Allee) a la Universitat d’Aberdeen.


Tarik Serrano

Doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment tècnic en investigació per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Els seus temes de investigació s’han centrat en el desenvolupament de mètodes de anàlisi dins la aproximació Anàlisi Multi-Escala Integrat del Metabolisme de les Societats i Ecosistemes (MuSIASEM). Específicament, Tarik es va dedicar a l’anàlisi del Nexe Aigua-Energia-Aliments, sobretot aplicat a sistemes rurals, i incorporant eines de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS). Tarik ha tingut l’oportunitat de treballar en estudis aplicats a països com la Índia, Laos, Guatemala, EUA, Equador i diversos països europeus.


Raúl Velasco-Fernández    

Enginyer Industrial, Sociòleg i Doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment treballa com investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona desenvolupant noves eines d’anàlisi i suport a la decisió en la planificació. Durant els darrers anys ha treballat desenvolupant l’Anàlisi Multi-Escala Integrat del Metabolisme de les Societats i Ecosistemes (MuSIASEM) i la seva aplicació a l’anàlisi de polítiques de desenvolupament sostenible de la Comissió Europea en diferents projectes europeus (MAGIC, EUFORIE i NETEP). La seva recerca s’ha centrat en l’estudi del rol de l’energia en el desenvolupament de les societats, la divisió internacional del treball i la seva relació amb altres aspectes biofísics com l’activitat humana, les emissions d’efecte hivernacle, l’ús del sòl i els materials.

Investigadors pre-doctorals

Asef Darvishi

Estudiant pre-doctoral de Ciències Ambientals de la Universitat de Shahid Beheshti (SBU) d’Iran. El seu camp d’investigació principal és la planificació del paisatge i dels usos del sòl. Està interessat en les investigacions sobre ecologia dels usos del sòl, economia ecològica o models de canvi de paisatge, així com de l’eficiència energètica i l’economia verda. Anteriorment ha estat assistent d’investigació a la SBU, col·laborador en el projecte de planificació territorial de la província de Birjand (Iran), col·laborador en el projecte de planificació dels usos del sòl en la província de Qasvin (Iran) i treballador pel projecte de planificació dels usos del sòl a la província de Gilan (Iran).


María José LaRota-Aguilera

Biòloga i màster en Geografia de la Universitat de Texas a Austin (EUA). Actualment està desenvolupant els seus estudis doctorals sobre Ecologia terrestre al CREAF de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els seus interessos d’investigació s’enfoquen a l’estudi de la sostenibilitat de sistemes sòcio-ecològics a la frontera agrària de la vall del riu Cauca (Colòmbia), a través d’una anàlisi integrada que incorpora metodologies d’ecologia del paisatge, l’economia ecològica i la sociologia rural. Durant els darrers anys ha treballat amb diverses comunitats i processos socials rurals en el sud-occident colombià, utilitzant Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) pel reforçament de processos comunitaris de desenvolupament rural i ordenament territorial en contextos multiculturals.


Marta Elena Montaño

Enginyera Civil amb màster en Geografia de la Universitat Pedagògica i Tecnològica de Tunja – Colòmbia. Actualment desenvolupa els seus estudis doctorals sobre Etnobiologia i Estudis bioculturals a la Universitat del Cauca. Els seus interessos d’investigació s’enfoquen en l’estudi de la sostenibilitat territorial en el territori indígena del resguardo Indígena de Puracé (Colombia), a través d’una anàlisi integrada que incorpora metodologies per l’anàlisi de les relacions bioculturals vinculant conceptes de la filosofia andina, l’etnobiologia i l’ecologia dels paisatges. Compta amb una experiència de 20 anys amb comunitats indígenes i més de 8 anys amb comunitats camperoles i afro, que ha dedicat a generar processos ambientals i productius que contribueixin a la construcció de territoris interculturals, per la pervivència i el buen vivir de les comunitats.


Silvia Pili

Geògrafa i estudiant de doctorat en Medi Ambient i Paisatge a Roma (Itàlia). Els seus interessos principals es centren en els canvis en els usos del sòl, l’ecologia del paisatge i la pèrdua i fragmentació d’espais oberts degut a les expansions urbanes i d’infraestructura. Treballa amb GIS per extreure estadístiques espacials, mètriques del paisatge i realitzar anàlisis quantitatius, qualitatius i multitemporals.


Maryam Yousefi

Estudiant de doctorat en Ciències Ambientals i Planificació dels Usos del Sòl a la Universitat de Shahid Beheshti (SBU). Actualment la seva investigació es centra en l’estudi de la conceptualització de la capacitat de càrrega basada en l’ecologia del paisatge. Anteriorment ha treballat com a Lectora per la Universitat de Payam Noor (Iran), com a assistent d’investigació a la SBU, col·laboradora en projectes de planificació territorial a la província de Birjand (Iran), col·laboradora en projectes de planificació dels usos del sòl a la província de Gilan (Iran). És membre actiu del Club de Joves Investigadors. Els seus interessos d’investigació giren entorn de l’ecologia del paisatge, la planificació dels usos del sòl, els sistemes d’informació geogràfica (GIS), la detecció remota i la dinàmica complexa de sistemes.

Investigadors associats

Claudio Cattaneo

Doctor en Ciències Ambientals. Professor associat d’economia ecològica a la UAB i director del màster ICTA-UAB en Decreixement, Ecologia Política i Justícia Ambiental. És membre de Research and Degrowth i de l’Eco-comunitat de Can Masdeu, situada als turons de Barcelona. Els seus interessos científics estan relacionats amb el metabolisme social, l’agroecologia, l’anàlisi integrada energia-paisatge i l’anàlisi del moviment okupa. És autor de diversos articles en revistes indexades, capítols de llibres i editor del llibre “The Squatters Movement in Europe, Pluto Press”. Té més de 15 anys d’experiència com a docent en economia ecològica.


Vittorio Galletto

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (1996). Màster en Economia Aplicada pel Departament d’Economia Aplicada de la UAB (1999). Doctor en Economia per la UAB (2014). Els àmbits en què treballa són l’economia regional i urbana, els sistemes productius locals i la innovació. Abans d’incorporar-se a l’IERMB va treballar al Departament d’Economia Aplicada de la UAB com a professor associat i investigador. També ha treballat en el sector privat en empreses de consultoria i serveis professionals realitzant projectes de desenvolupament local per a diferents Ajuntaments, Diputacions i altres organismes públics. Des del mes de juliol de 2009 forma part de l’equip de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona com a investigador i des de l’any 2011 és Cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana.


Cristina Madrid

Doctora en Ciències Ambientals i Gestió. Investigadora a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, ICTA-UAB i prèviament becada pel programa Marie Curie a la Universitat de Yale. Les seves investigacions es centren en l’avaluació participativa d’estratègies polítiques i innovacions tecnològiques com a eines per a la transició ecològica, amb èmfasi especial tant en les que influeixen en l’aigua com en el nexe aigua-energia-aliments. Actualment està treballant en la integració de mètode com l’Anàlisi de Cicle de Vida i l’anàlisi institucional en el marc de la metodologia MuSIASEM en assentaments urbans, per a la transició energètica a nivell de la UE. Les seves anàlisis es desenvolupen amb programes de codi obert com QGIS, OpenLCA, Python i R.


Andrea Montero

Doctora en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona. Professora i investigadora a l’Escola d’Història i el Centre d’Investigacions Històriques d’Amèrica Central, Universitat de Costa Rica. Durant els darrers anys ha estat vinculada a projectes d’investigació en Història Agrària i Ambiental. El seu treball s’ha centrat en l’estudi dels sistemes agraris cafeters, bananers i ramaders de Costa Rica des d’una perspectiva històrica.


Roc Padró

Enginyer Forestal, Doctor en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona i tècnic al Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya. Durant els darrers anys ha estat desenvolupant modelització sòcio-ecològica d’agro-ecosistemes, particularment en la creació d’escenaris d’optimització amb programació no-lineal sota el marc de l’Economia Ecològica. La seva recerca s’ha centrat sobretot en l’àmbit de les relacions agràries entre societat-naturalesa, la infraestructura verda i els serveis ecosistèmics per a la planificació territorial, tant des d’una perspectiva històrica com prospectiva. Col·labora amb el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), del qual va formar part activament en la seva creació entre 2018 i 2020.


Sergio Porcel

Doctor en Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona, 2016), Màster en Tècniques d’Investigació Social Aplicada (Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat de Barcelona, 2005) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universidad de Granada, 2002). Les seves línies d’investigació se centren principalment en l’àmbit de la sociologia urbana, en l’estudi de l’estratificació social, la desigualtat i la pobresa i en els mètodes d’investigació social. Des de 2005 treballa com a investigador a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, on dirigeix l’Àrea de Cohesió Social i Urbana. També forma part del grup de recerca de la Universitat de Barcelona “Territori, Població i Ciutadania” (TERRIPOC).


Ola Stedge

Doctor en Ecologia Industrial per la Norwegian University of Science and Technology i actualment investigador post-doctoral “Maria de Maeztu” a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB a on estudia el metabolisme urbà del sistema alimentari de la regió metropolitana d’Oslo, Noruega. El treball forma part del projecte ERC URBAG. Els seus interessos d’investigació es centren en la sostenibilitat ecològica i socioeconòmica del sistema alimentari a escala de ciutat, regió i país. En l’actualitat està fent una estada al LET a per tal d’aprendre i aplicar les metodologies socioecològiques desenvolupades al laboratori.

Tècnics

Francesc Coll

Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2005) i titulat del Màster en Tecnologies de la Informació Geogràfica (2007) realitzat al Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció (LIGIT), a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en anàlisi espacial, elaboració de mapes, digitalització i fotointerpretació, manteniment de bases de dades i bases cartogràfiques, donant suport tècnic als diferents projectes de l’IERMB. Forma part de l’equip de l’IERMB des del 2007 i actualment és el responsable de l’àrea de cartografia.


Javier Gordillo

Geògraf per la Universitat de València (2014) i Màster en SIG i Teledetecció per la Universitat Autònoma de Barcelona (2015). Vaig començar la meua trajectòria col·laborant amb la xarxa VVSIG de la Fundació MATRIX en l’elaboració d’un mètode semiautomàtic per generar mapes geomorfològics a partir d’un Índex de Posició Topogràfica. També he participat en diversos projectes de cartografia col·laborativa en entorns lliures com OpenStreetmap. Des de finals de 2015 m’he encarregat del manteniment de bases de dades, digitalització i elaboració de cartografia per a diferents projectes dins del CREAF com a tècnic especialitzat en SIG i bases de dades espacials. A partir de 2017 el meu enfoc s’ha situat en el treball de cartografia centrada en l’àmbit de la planificació territorial: he treballat en la quantificació i cartografia de la biodiversitat, les funcions i serveis ecosistèmics a nivell de tota Catalunya i he participat en l’actualització i refinament del Índex de Connectivitat Terrestre (ICT) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla Director Urbanístic.


Pau Guzmán

Biòleg ambiental (UAB, 2016), tècnic superior en gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (Rubió i Tudurí, 2011) i màster en comunicació científica i ambiental (UPF-BSM, 2017). La meva trajectòria professional ha estat centrada en la divulgació científica. Des del 2016 formo part de l’equip de Comunicació del centre de recerca en ecologia CREAF vinculat a diferents projectes de ciència ciutadana i biodiversitat, com Natusfera, AlertaForestal i LiquenCity, a més d’assumir tasques de comunicació institucional del centre. Actualment m’ocupo de la comunicació dels observatoris ciutadans RitmeNatura-PhenoTandem i mBMS, i formo part de l’equip del LET assumint tasques de comunicació.


Jordi Llobet

Enginyer Informàtic (2007) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i titulat en el Màster en Sostenibilitat (2010) a la UPC. Entre el 2008 i 2010 ha estat amb una beca al Centre de Sostenibilitat (l’actual Institut de Sostenibilitat) de la UPC. Durant el curs 2010-11 ha estat realitzant pràctiques al Sustainability Research Insitute a la Universitat de Leeds i ha col•laborat com assessor informàtic i investigador a la empresa Organisational Sustainability. Actualment forma part de l’equip de l’IERMB.


Manel Pons

Màster en Estadística (UPC, 2012), Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB, 2006), Diplomat en Estadística (UB, 2002). Des del 2002 és investigador de l’IERMB i des del 2008 és professor associat a la Universitat de Barcelona dins de l’àrea d’economia aplicada del Dept. d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola. Especialista en les tècniques d’obtenció, qualitat, gestió i anàlisi de les dades i de la informació mitjançant tècniques multivariants.

Consell Assessor

Carles Castell

Doctor en Biologia, Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva. Va ser investigador a la UAB i al CREAF sobre ecosistemes mediterranis. A la Diputació de Barcelona ha desenvolupat programes de recerca, anàlisi, planificació, gestió i seguiment en espais naturals protegits. Va ser Cap de l’Oficina de Planificació Territorial i actualment és el Responsable de col·laboració externa. Ha publicat llibres i articles científics i divulgatius i col·labora en cursos de postgrau. Va presidir EUROPARC-Espanya fins el 2017. En l’actualitat és Coordinador del Programa de Treball d’aquesta organització i membre del grup de treball europeu sobre Salut i Espais Naturals.


Konstantinos Kourkoutas

Actualment el coordinador de la CORE (Comunitat Orientada a Reptes Estratègics) sobre Ciutats Intel·ligents i Sostenibles, una comunitat de recerca multidisciplinària de més de 30 grups, centres i instituts de recerca de l’esfera UAB, administrada a través de la Unitat de Desenvolupament Estratègic de la Investigació del Rectorat. També s’ocupa d’iniciatives que impulsen esquemes d’innovació oberta urbana, promoció d’esquemes de quàdruple hèlix en el territori i la co-creació i participació ciutadana. A més oordina preguntes relacionades amb Living Labs i el Campus Living Lab de la UAB. Té un doctorat del Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya, on va treballar en múltiples programes d’investigació nacionals i europeus sobre desenvolupament urbà i regional sostenible, un màster en Arquitectura per la UPC també, i un BS en Enginyeria Civil de la Universitat de Washington a St Louis, EE. UU.


Salvador Rueda

Director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona des de la seva fundació l’any 2000. Llicenciat en Biologia i Psicologia per la Universitat de Barcelona, diplomat en Enginyeria Ambiental pel Ministeri d’Indústria, Energia, Universitats i Recerca i diplomat en Gestió Energètica per la Universitat Politècnica de Barcelona. Expert en planificació territorial i urbana i investigador i divulgador del medi ambient urbà. Ha contribuït tant des de l’àmbit de l’administració com el científic en l’enfoc ecològic de l’urbanisme proposant eines com les superilles. Així mateix, ha desenvolupat treballs de planificació en la planificació estratègica i ordenació del territori, el verd urbà, la mobilitat o el metabolisme urbà (energia, aigua, contaminació atmosfèrica, soroll i residus) entre d’altres.


Enric Tello 

Doctor en Geografia i Història, catedràtic del Departament d’Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona (UB). Dirigeix ​​a la UB un equip interdisciplinari d’investigació sobre Sistemes Agraris Sostenibles (SFS) coordinat amb el Laboratori d’Història dels Agroecosistemes de la UPO a Sevilla. De 2012 a 2018 tots dos equips han format part del projecte internacional SFS juntament amb l’Institut d’Ecologia Social de Viena a Europa i diverses universitats de Canadà, Estats Units, Colòmbia i Cuba. El projecte SFS ha desenvolupat nous models per avaluar des d’una perspectiva bioeconòmica circular el grau de dependència d’inputs externs dels agro-ecosistemes, el perfil dels cicles d’energia i nutrients que mouen al territori, el tipus de paisatges bioculturals als que donen lloc, així com la seva capacitat per acollir biodiversitat i proporcionar serveis ecosistèmics de tota mena a la societat.


Gara Villalba

Professora associada del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va estudiar el grau d’Enginyeria Química al Massachusetts Institute of Technology (1998) i el doctorat a la Universitat de Barcelona (2003), també en Enginyeria Química. La seva recerca s’ha dedicat a l’estudi de la optimització del metabolisme de recursos des d’una visió sistèmica basada en eines d’Ecologia Industrial com l’anàlisi de fluxos metabòlics i l’anàlisi de cicle de vida. Els seus estudis recents es focalitzen en l’anàlisi i optimització del nexe aliments-energia-aigua dels sistemes urbans. Recentment va guanyar una ERC Consolidator Grant del projecte Horizon 2020 de la Comissió Europea anomenat “Integrated System Analysis of Urban Vegetation and Agriculture” (2019-2024).

El LET disposa de finançament estructural per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que li permet abordar estudis de recerca aplicada per encàrrec de l’administració i també optar a projectes de recerca competitius a nivell estatal i internacional. El LET col·labora en diferents xarxes de recerca. Al mapa podeu consultar la col·laboració d’investigadors del LET amb institucions d’investigació, entitats privades i administracions d’arreu del món.

Projectes de recerca

INTERNACIONALS

2020

CLEARINGHOUSE “Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures”. Cofinançat per la Comissió Europea (H2020) i Xina (2019-2022)

PHUSICOS “According to nature- solutions to reduce risks in mountain landscapes”. Finançat per la Comissió Europea, 776681 H2020-SC5-2016-2017 (2018-2022).

MAGIC “Moving Towards Adaptive Governance in Complexity: Informing Nexus Security”. Finançat per la Comissió Europea, 689669 H2020 WATER-2b-2015 (2016-2020).


2019

CLEARINGHOUSE “Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures”. Cofinançat per la Comissió Europea (H2020) i Xina (2019-2022)

PHUSICOS “According to nature- solutions to reduce risks in mountain landscapes”. Finançat per la Comissió Europea, 776681 H2020-SC5-2016-2017 (2018-2022).

SPONFOREST “Unraveling the potential of SPONtaneous FORest ESTablishment for improving ecosystem functions and services in dynamic landscapes”. Finançat per la Comissió Europea, PCIN-2016-174 BIODIVERSA 3 (2017-2019).

MAGIC “Moving Towards Adaptive Governance in Complexity: Informing Nexus Security”. Finançat per la Comissió Europea, 689669 H2020 WATER-2b-2015 (2016-2020).


2018

PHUSICOS “According to nature- solutions to reduce risks in mountain landscapes”. Finançat per la Comissió Europea, 776681 H2020-SC5-2016-2017 (2018-2022).

SPONFOREST “Unraveling the potential of SPONtaneous FORest ESTablishment for improving ecosystem functions and services in dynamic landscapes”. Finançat per la Comissió Europea, PCIN-2016-174 BIODIVERSA 3 (2017-2019).

MAGIC “Moving Towards Adaptive Governance in Complexity: Informing Nexus Security”. Finançat per la Comissió Europea, 689669 H2020 WATER-2b-2015 (2016-2020).

GroundTruth 2.0 “Environmental knowledge discovering of human sensed data”. Finançat per la Comissió Europea, 689744 H2020 SC5-17-2015 (2016-2018).

“Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”. Finançat pel Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC-CRSH_895-2011-1020 (2012-2018).

EUFORIE “European Futures for Energy Efficiency”. Finançat per la Comissió Europea, 649342 H2020 EE-12-2014 (2015-2018).


2017

SPONFOREST “Unraveling the potential of SPONtaneous FORest ESTablishment for improving ecosystem functions and services in dynamic landscapes”. Finançat per la Comissió Europea, PCIN-2016-174 BIODIVERSA 3 (2017-2019).

MAGIC “Moving Towards Adaptive Governance in Complexity: Informing Nexus Security”. Finançat per la Comissió Europea, 689669 H2020 WATER-2b-2015 (2016-2020).

GroundTruth 2.0 “Environmental knowledge discovering of human sensed data”. Finançat per la Comissió Europea, 689744 H2020 SC5-17-2015 (2016-2018).

“Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”. Finançat pel Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC-CRSH_895-2011-1020 (2012-2018).

EUFORIE “European Futures for Energy Efficiency”. Finançat per la Comissió Europea, 649342 H2020 EE-12-2014 (2015-2018).

NETEP ” European-Brazilian Network on Energy Planning”. Finançat per la Comissió Europea, 612263 FP7-PEOPLE-2013-IRSES (2014-2017).


2016

MAGIC “Moving Towards Adaptive Governance in Complexity: Informing Nexus Security”. Finançat per la Comissió Europea, 689669 H2020 WATER-2b-2015 (2016-2020).

GroundTruth 2.0 “Environmental knowledge discovering of human sensed data”. Finançat per la Comissió Europea, 689744 H2020 SC5-17-2015 (2016-2018).

“Study on job creation in a post-growth economy”. Finançat per la Comissió Europea, European Parliament Greens/EFA (2015-2016).

“Analisi integrat de les polítiques de desenvolupament rural pel Canvi de la Matriu Productiva”. Finançat per la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Equador (2015-2016).

“Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”. Finançat pel Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC-CRSH_895-2011-1020 (2012-2018).

EUFORIE “European Futures for Energy Efficiency”. Finançat per la Comissió Europea, 649342 H2020 EE-12-2014 (2015-2018).

NETEP ” European-Brazilian Network on Energy Planning”. Finançat per la Comissió Europea, 612263 FP7-PEOPLE-2013-IRSES (2014-2017).


2015

“Study on job creation in a post-growth economy”. Finançat per la Comissió Europea, European Parliament Greens/EFA (2015-2016).

“Analisi integrat de les polítiques de desenvolupament rural pel Canvi de la Matriu Productiva”. Finançat per la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Equador (2015-2016).

“Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”. Finançat pel Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC-CRSH_895-2011-1020 (2012-2018).

EUFORIE “European Futures for Energy Efficiency”. Finançat per la Comissió Europea, 649342 H2020 EE-12-2014 (2015-2018).

NETEP ” European-Brazilian Network on Energy Planning”. Finançat per la Comissió Europea, 612263 FP7-PEOPLE-2013-IRSES (2014-2017).

 

2014

NETEP ” European-Brazilian Network on Energy Planning”. Finançat per la Comissió Europea, 612263 FP7-PEOPLE-2013-IRSES (2014-2017).

 

2013

“Application of MUSIASEM approach to three cases in the agrifood sector”. Finançat per la Organicació de Aliments y Agricultura de les Nacions Unides GCP/GLO/445/GER(GIZ) (2013).

“Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”. Finançat pel Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC-CRSH_895-2011-1020 (2012-2018).


2012

“Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”. Finançat pel Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, SSHRC-CRSH_895-2011-1020 (2012-2018).

SMILE “Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems”, Finançat per la Comissió Europea, #217213 EU-FP7 (2008-2012).


2008

SMILE “Synergies in Multi-scale Inter-Linkages of Eco-social systems”, Finançat per la Comissió Europea, #217213 EU-FP7 (2008-2012).

COCONUT “Understanding effects of land use changes on ecosystems to halt loss of biodiversity due to habitat destruction, fragmentation and degradation”. Finançat per la Comissió Europea, 044346 EU-FP6 (2006-2008).


2006

DECOIN “Development and comparison of sustainability indicators”. Finançat per la Comissió Europea, #044428 EU-FP6 (2006-2009).

COCONUT “Understanding effects of land use changes on ecosystems to halt loss of biodiversity due to habitat destruction, fragmentation and degradation”. Finançat per la Comissió Europea, 044346 EU-FP6 (2006-2008).

BIOPRESS “Linking pan-European landcover change to pressures on biodiversity”. Finançat per la Comissió Europea, EVK2-2002-00590 EU-FP5 (2003-2006).


2003

BIOPRESS “Linking pan-European landcover change to pressures on biodiversity”. Finançat per la Comissió Europea, EVK2-2002-00590 EU-FP5 (2003-2006).


1997-2000

“Environmental restoration of the final stretch of the River Besos”. Finançat per la Comissió Europea, European Regional Development Fund, ERDF-2000ES16CPE061 (1997-2000).

 

NACIONALS

2019-2021

“Agroecological history for designin sustainable landscapes. Case studies from the Mediterranean world”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, RTI2018-093970-B-C32 (2019-2021)


2018

uBMS “Observatorio ciudadano de la biodiversidad de mariposas en la ciudad”. Finançat per la Fundación Biodiversidad, Ministerio para la Transición Ecológica (2018).

“¿Sistemas agrarios sustentables? Una interpretación histórica de la agricultura en España desde la perspectiva biofísica”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2015-69620-C2-1-P (2016-2018).

FORASSEMBLY “Vertebrate-dispersed woody species assembly in new Iberian forests: effects of species niches, landscape structure and dispersers behaviour”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, CGL2015-70558-P (2016-2018).


2016

“¿Sistemas agrarios sustentables? Una interpretación histórica de la agricultura en España desde la perspectiva biofísica”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2015-69620-C2-1-P (2016-2018).

FORASSEMBLY “Vertebrate-dispersed woody species assembly in new Iberian forests: effects of species niches, landscape structure and dispersers behaviour”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, CGL2015-70558-P (2016-2018).


2013

“Sistemas agrarios sostenibles y transiciones en el metabolismo social: desigualdad y cambio institucional en España”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2012-38920 (2013-2015).

NOVFORESTS “Implications of climate, landscape and biological interactions in the formation of novel Iberian forests”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, CGL2012-33398 (2012-2015).

“Diagnóstico y diseño metodológico para la integración multidisciplinar de la conectividad ecológica en la planificación territorial y urbanística”. Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2011-23653 (2012-2013).


2012

NOVFORESTS “Implications of climate, landscape and biological interactions in the formation of novel Iberian forests”. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad, CGL2012-33398 (2012-2015).

“Diagnóstico y diseño metodológico para la integración multidisciplinar de la conectividad ecológica en la planificación territorial y urbanística”. Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, CSO2011-23653 (2012-2013).

“Historia ambiental de los paisajes agrarios del mediterráneo: orígenes, fuerzas económicas motoras, agentes sociales rectores e impactos ecológicos de la transformación del territorio”. Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, HAR2009-13748 (2010-2012).


2010

“Historia ambiental de los paisajes agrarios del mediterráneo: orígenes, fuerzas económicas motoras, agentes sociales rectores e impactos ecológicos de la transformación del territorio”. Finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, HAR2009-13748 (2010-2012).


2009-2013

MONTES “Spanish woodlands and global change: threats and opportunities”CSD2008-00040. Finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2009-2013).


1997-2001

“Caracterización y efectos de la contaminación química sobre la vegetación del frente litoral de Barcelona”. Finançat per la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, CICYT-970112 (1997-2001).

Estudis per l'administració

2020

“Bases per al desplegament d’un Observatori Metropolità de la Biodiversitat (2020)”

 “Anàlisi Socioecològica Integrada de la Xarxa Metropolitana de Parcs (2020)”

 “Desenvolupament d’un sistema de suport a la planificació (SSP-LET) com a eina de transferència i participació en els processos de decisió (2020)”

 “Creixement inclusiu i sostenible urbà. Innovació inclusiva a la metròpoli de Barcelona (2020)”

“Biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2019-2020).

“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Model socioecològic dels espais oberts. Factors estratègics pel planejament del territori”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l’àmbit metropolità”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).


2019

“Criteris i mètodes per a una proposta d’ordenació urbanística dels espais oberts integrada al Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2019).

“Biodiversitat a la xarxa de parcs i platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2019-2020).

“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Model socioecològic dels espais oberts. Factors estratègics pel planejament del territori”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l’àmbit metropolità”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).


2018

“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Model socioecològic dels espais oberts. Factors estratègics pel planejament del territori”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l’àmbit metropolità”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2020).

“Anàlisi del paper dels solars urbans en la millora de la connectivitat de les poblacions de papallones de Barcelona”. Finançat per l’Ajuntament de Barcelona (2018).

“Estudi de la funcionalitat ecològica i la biodiversitat de l’AMB en el marc del DIE del PDU”. Finançat per Barcelona regional (2018).


2017

“Transició socioecològica de l’agricultura metropolitana: Factors estratègics pel planejament del territori”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2017).

“New Models and Indices of Urban Network Sustainable Progress”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2017).

“Obtenció de mapes de cobertes del sòl i d’hàbitats CORINE i anàlisi dels canvis per a la conca del Besòs, dins l’Avaluació de l’estat de Qualitat dels Sistemes Fluvials de la Conca del Besòs (1997-2017)”. Finançat pel Consorci Besòs-Tordera (2017).

“Mapa de cobertes del sòl de 2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2017).

“Modelització de la dinàmica de poblacions de papallones als jardins de Barcelona”. Finançat per l’Ajuntament de Barcelona (2017).


2016

“Agricultura urbana i periurbana a l’àmbit metropolità de Barcelona: beneficis econòmics, socials i ambientals”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2016).

“El funcionament del metabolisme urbà metropolità: Indicadors d’eficiència territorial”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2016).

“Identificació dels Espais Intersticials i de Marge (EIM) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. Finançat per Barcelona Regional i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2016).

“El territori com a sistema: Implicacions per a un model de desenvolupament sostenible”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2016).


2015

“El funcionament del metabolisme urbà metropolità: Indicadors d’eficiència territorial”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2015).

“El paper de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el sistema europeu de ciutats: La megaregió Barcelona-Lió”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2015).

“Realització del Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de Catalunya (MCS56_CAT): Estudi general i pilot a l’ENP de les Muntanyes de Prades”. Finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya (2014-2015).


2014

“Realització del Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de Catalunya (MCS56_CAT): Estudi general i pilot a l’ENP de les Muntanyes de Prades”. Finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya (2014-2015).

“Desenvolupament i anàlisi d’indicadors dels serveis ecosistèmics de la província de Barcelona en el marc del SITxell”. Finançat per la Diputació de Barcelona (2014).

“Serveis ecosistèmics de la infraestructura verda de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: primera diagnosi”. Finançat per Barcelona Regional i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2014).

“Factors estratègics de la megaregió Barcelona-Lió en el context europeu”. Finançat per l’Ajuntament de Barcelona (2014).

“Land Use Change and Landscape Functionality in the Great Montreal Area”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Montreal, Canadà (2013-2014).

“Reflexió Estratègica Metropolitana. Documents sectorials”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2013-2014).


2013

“Land Use Change and Landscape Functionality in the Great Montreal Area”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Montreal, Canadà (2013-2014).

“Reflexió Estratègica Metropolitana. Documents sectorials”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2013-2014).

“Sistema d’Indicadors de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2013).

“Anàlisi dels canvis en la connectivitat ecològica de la província de Barcelona en el marc del SITxell”. Finançat per la Diputació de Barcelona (2013).

“Anàlisi de les pressions actuals sobre la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de llurs tendències futures”. Finançat per Barcelona Regional (2013).

“Indicadors econòmics, ambientals i socials per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Adaptació a l’Estratègia Europa 2020”. Finançat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (2013). ISBN: 978-84-9850-485-9.

“Elaboració d’un model matemàtic que permeti cartografiar els canvis històrics dels usos del sòl a Mallorca (1850-2005). Anàlisi de dinàmiques socio-ecològiques”. Finançat per la Universitat de Barcelona (2013).


2012

“Diagnosi de l’estat de conservació de la biodiversitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. Finançat per Barcelona Regional (2012).

“Land use changes, landscape ecology and their driving forces. A case study in Olzinelles Valley (Catalonia)”. Finançat per la Universitat de Barcelona (2012).

“Great Plains Landscape Ecology Pilot Project”. University of Saskatchewan, Canadà (2012).

“Factors territorials de competitivitat de Santa Coloma de Gramenet: de La Sagrera al Besòs”. Finançat per l’Ajuntament de Santa Coloma (2012).

 

2011

“Anàlisi de la connectivitat ecològica d’Andalusia”. Finançat per la Junta de Andalucía (2011).

“Implicacions territorials del Bid Rend Model a la Província de Barcelona”. Finançat per la Universitat Autònoma de Barcelona (2011).

“Cartografia i anàlisi del canvi en les cobertes del sòl del Parc Natural de Collserola entre 1956 i 2005”. Finançat pel Consorci del Parc Natural de Collserola (2011).


2010

“Pla Territorial de Connectivitat Ecològica de Catalunya”. Finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya (2010).


2009

“Applicazione degli indicatori di paesaggio per il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana”. Finançat per la Regione Toscana, Italia (2009).

“Aplicació dels índexs climàtics de la vinya a Catalunya”. Finançat per la Universitat de Barcelona (2009).

“Anàlisi de l’expansió al medi natural de les plantes ornamentals més plantades als jardins de Barcelona”. Finançat per l’Ajuntament de Barcelona (2009).

“El tractament del territori com a sistema. Metabolisme social, transformació del paisatge i ordenació del territori”. Indicadors del paisatge. Reptes i perspectives. Finançat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya (2009). ISBN: 978-84-613-1327-3.


2008

“Sviluppo degli aspetti metodologici ed applicativi legati alla sperimentazione e diffusione di alcuni modelli per la vatutazione di idoneità ambientale e di biodiversità potenziale a supporto delle attività di pianificazione sostenible del territorio periurbano e alla deframmentazione degli habitat”. Finançat per Agencia Regionale per la Protezione Ambientale, Piemonte, Italia (2008).

“La Matriu Territorial. Criteris ecològics i mètodes paramètrics per al tractament del territori com a sistema, la seva planificació i avaluació ambiental estratègiques”. Barcelona Regional (2008). https://doi.org/10.13140/2.1.3345.4404.

“Obtención do Índice de Conectividade Ecolóxica (ICE) de Galicia mediante metodoloxías paramétricas”. Finançat per la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Dirección Xeneral de Conservación de Natureza, Xunta de Galicia (2008).


2007

“Realització del Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Província de Barcelona i anàlisi dels canvis recents”. Finançat per la Diputació de Barcelona (2007).


2005

“Propostes per a garantir la connectivitat ecològica en l’àmbit de Montcada i Reixac. Modelització de la connectivitat ecològica”. Consorci Parc Natural de Collserola, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Regional (2005).

“Aproximació paramètrica al mosaic territorial de la regió metropolitana de Barcelona. Aplicació en el planejament territorial i l’avaluació ambiental estratègica”. Finançat per la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana i la Ponència Tècnica del Pla Territorial Metropolità, Generalitat de Catalunya (2005).

“Anàlisi de la fragmentació dels boscos i les infraestructures a la Plana del Vallès”. Finançat per la Fundació Abertis (2005).

“Indicadors per a la valoració del Patrimoni Natural de Catalunya”. Barcelona Regional (2002-2005).


2004

“L’Índex de Vulnerabilitat de la matriu Territorial: Desenvolupament conceptual i cartogràfic per a Catalunya”. Departament de Política Territorial i Obres Publiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (2004).

“Metodologies paramètriques per a l’avaluació ambiental estratègica del planejament territorial”. Departament de Política Territorial i Obres Publiques i Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (2004).

“Indicadors per a la valoració del Patrimoni Natural de Catalunya”. Barcelona Regional (2002-2005).


2003

“El territorio como sistema. Conceptos y herramientas de ordenación”. Finançat per la Diputació de Barcelona (2003). ISBN: 84-774-962-X.

“Pla de Millora Energètica de Barcelona”. Finançat per l’Agencia d’Energia de Barcelona (2003).

“Indicadors per a la valoració del Patrimoni Natural de Catalunya”. Barcelona Regional (2002-2005).


2002

“Indicadors per a la valoració del Patrimoni Natural de Catalunya”. Barcelona Regional (2002-2005).

“Proposta de traçat de la línia d’alta velocitat al Vallès Oriental (Montmeló-Montornès-La Roca). Finançat pel Consorci Comarcal del Vallès Oriental (2002).


2001

“Mapa d’usos del sòl de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 1:25.000. 1997-2000”. Finançat per Barcelona Regional i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (2001).


2000

“Estudi de diagnosi i desenvolupament de l’Espai Agroforestal de Llevant (EAL, Barcelona)”. Finançat pel Consorci de Municipis de l’EAL (2000).

“Atles ambiental de la regió de l’àrea metropolitana de Barcelona. Balanç de recursos i problemes” (2000). Finançat per l’Ajuntament de Barcelona. Ariel Ciencia ISBN: 84-344-8025-5.

Xarxes de recerca

Xarxa de l’Associació Internacional d’Ecologia del Paisatge (IALE) formada per centres de recerca de vint-i-sis països d’arreu del món: Historical Landscape Ecology

Xarxa Iberoamericana pel Desenvolupament Agroecològic (DRUSAF) formada per centres de recerca de quatre països (Universidad Javeriana, Colombia; Universidad Nacional, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador; Universidad Pablo de Olavide, España; Universidad de Barcelona, España; LET): Red por el Desarrollo Rural Sostenible y la Agricultura Familiar (DRUSAF)

Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; LET): Economy, Energy and Ecological Impacts (EEEI)

Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya (CREAF; CSIC; Universitat Autònoma de Barcelona; LET): Biodiversity and Evolution in Mediterranean Ecosystems (BEEMed)

Xarxa de Recerca Estratègica de la Universitat Autònoma de Barcelona: UAB Labs

Network of Institutions
Mapa de les relacions institucionals que té el LET amb altres organismes i les col·laboracions que s'han establert al llarg dels darrers anys. La dimensió del cercle és proporcional al número d'institucions de cada Estat.

El Sistema d’Informació Geogràfica del LET parteix de l’idea d’elaborar un sistema de suport a la planificació i la gestió del territori, com un dels elements clau del model d’avaluació socioecològica de la metròpoli. Aquesta eina pretén fer possible la visualització, consulta, descarrega i anàlisi de la informació geogràfica referent a variables socioecològiques a l’àmbit metropolità i regional de Barcelona. Al mapa podeu accedir a la informació geo-referenciada o directament a la web del LET’s GIS.

El Sistema d’Informació Geogràfica

Objectius

Les funcions principals del LET’s GIS són:

 • Ser una eina referència de visualització, consulta, anàlisi i descàrrega de dades geogràfiques del sistema metropolità de Barcelona, que sigui accessible tant per particulars, com membres de l’administració o institucions públiques.
 • Comptar amb un repositori de dades i indicadors significatius, generats dins del marc de l’avaluació socioecològica integrada del territori.
 • Recopilar dades i cartografia de referència del territori ja publicades a diferents organismes i institucions que facilitin la consulta per l’àmbit metropolità.
 • Disposar d’informació de les diferents unitats que conformen l’àrea metropolitana (36 municipis), la regió metropolitana (164 municipis), comarques i àmbits específics com ara el de la B30 (23 municipis).
 • Assegurar que les dades es regeixen pels estàndards i especificacions i que compleixen el concepte d’interoperabilitat de la informació geogràfica.
 • Comptar amb un catàleg de metadades que documenti els recursos geogràfics i permeti la interoperabilitat de les dades recopilades dels organismes que aporten informació a la plataforma.
 • Elaborar les metadades en base a la norma internacional ISO19115 “Geographic Information Metadata” i més concretament amb el perfil NEM.
 • Desenvolupar un Sistema de Suport a la Planificació, a diferents escales espacials, que vinculi els models metabòlic-territorials que desenvolupa el LET amb la plataforma GIS, i obtingui resultats quantitatius i cartogràfics dels models, facilitant l’avaluació d’escenaris de polítiques territorials que es desenvolupin a la metròpoli de Barcelona.

A qui va dirigida la plataforma?

L’objectiu de la plataforma és que sigui d’utilitat per a diferents perfils d’usuaris.

Com eina de suport a la planificació, es busca que sigui orientada a un perfil professional, principalment a membres de l’administració publica. Com a eina de coneixement del sistema metropolità a membres de la comunitat científica i a estudiants.

Per tant, complint amb el model conceptual global del LET, la plataforma SIG pretén complir amb la funció de ser una eina per aportar criteris per a l’anàlisi del sistema metropolità, amb l’objectiu d’ incidir en les polítiques públiques i el planejament territorial.

D’altra banda, comptar dins de la plataforma amb un visor geogràfic que sigui interactiu i que mostri la informació de forma senzilla i clara, també permet a l’usuari particular o professionals d’altres sectors, consultar i descarregar la informació que desitja i per tant sigui una referència en la cerca d’informació geogràfica de l’àrea metropolitana de Barcelona i la transferència de coneixement a la ciutadania.

Cofinançat per:

El Sistema de Suport a la Planificació (SSP) mostra l’estat socioecològic actual dels espais oberts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i permet generar escenaris futurs en canviar tant les cobertes del sòl com el tipus de metabolisme que caracteritzen la infraestructura verda metropolitana. T’animes a provar-ho?

Més informació

Els escenaris futurs s’obtenen a partir d’una Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA). Aquest model permet fer una avaluació sistèmica del territori metropolità, on les diferents dimensions de la infraestructura verda (figura 1) interaccionen de forma complexa obtenint com a resultat la identificació de sinèrgies i compromisos.

Figura 1. Model conceptual del SIA.

Les dimensions de la infraestructura verda es concreten en 10 indicadors obtinguts del model SIA (figura 2). Aquests indicadors permeten l’avaluació de polítiques que incideixen en el territori metropolità, i han estat coproduïts amb l’equip tècnic del Pla Director Urbanístic de l’AMB per a donar resposta a les seves necessitats.

El SSP es doncs un meta-model construït a partir del SIA que permet a l’usuari obtenir, en temps real, escenaris futurs de la infraestructura verda metropolitana, segons les prioritats de planejament definides prèviament per l’usuari, en base a les dimensions (figura 1) i els indicadors (figura 2) considerats.

Figura 2. Indicadors de l’Anàlisi Socioecològica Integrada.

En tractar-se d’un meta-model integrat, els resultats obtinguts en els escenaris futurs permeten veure les possibles sinergies i els compromisos en els valors (numèrics i cartogràfics) dels indicadors, i ajustar, si cal, el plantejament dels objectius prèviament declarats per tal d’obtenir nous escenaris optimitzats.

En aquest sentit, l’usuari no només pot veure les conseqüències de diferents polítiques sectorials o transversals sobre el sistema metropolità, sinó també trobar solucions a partir de fixar diferents prioritzacions.

més sobre el SIA

Es descriuen els indicadors proposats per a cadascuna de les dimensions del model socioecològic dels espais oberts, segons l’esquema conceptual i metodològic del LET. Premeu el nom de l’indicador que sigui del vostre interès per a una descripció detallada del mateix. Els indicadors que no tenen enllaç però estan subratllats, són indicadors que estan en procés d’elaboració, els que tenen l’indicador en vermell us podeu descarregar la metodologia. Es presenten també els primers resultats de l’aplicació dels indicadors del model socioecològic dels espais oberts desenvolupat per LET a l’àrea metropolitanes de Barcelona així com de l’avaluació d’escenaris del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es marquen en verd els indicadors actualment disponibles, en taronja els indicadors dels quals només es disposa d’una aproximació, i en vermell els indicadors dels que encara no es disposa de dades. Prem el nom de l’indicador que sigui del teu interès per veure els resultats en l’àmbit metropolità. Al mapa podeu visualitzar l’expressió territorial dels indicadors.

L’Anàlisi Socioecològica Integrada

A. Eficiència metabòlica

L’indicador principal emprat és l’eficiència energèticaLa dimensió eficiència metabòlica es representa amb l’indicador principal A1 que mesura l’eficiència energètica de l’agricultura metropolitana. Aquest indicador, que és l’External Final Energy Return On Investment (EFEROI) determina quina és la quantitat d’energia obtinguda en els espais agrícoles segons la quantitat d’energia externa invertida. Així, els valors més elevats indiquen cultius que tenen un major retorn per unitat d’inversió., en termes de quantitat de producte obtingut per unitat energètica de pertorbació externa realitzada (EFEROI; indicador A1). Aquestes dades resulten del balanç metabòlic. En aquesta dimensió també considerem rellevant l’estudi dels patrons de fluxos metabòlics a nivell territorial, des del punt de vista de les interaccions energètiques entre els diferents subsistemes, que proveeixen els béns fons (biodiversitat, fertilitat del sòl, ramaderia). Així, proposem utilitzar com a indicadors secundaris l’energia reutilitzada (E; A2) i l’energia redistribuïda (I; A3), que es calculen a partir de la circularitat de fluxos energètics. Com a indicador de la relació entre els sistemes rural i urbà es proposa l’indicador de percentatge de reutilització de residus urbans en l’agricultura (Au1).

Aplicació

SIMBA

Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
A1. Eficiència energètica
_
Metodologia Diagnòstic Escenaris Taula Gràfic Mapa
A2. Energia reutilitzada
_
A3. Energia redistribuïda
_
Au1. Reutilització de residus urbans
_

B. Conservació de la biodiversitat

En base a estudis recents que relacionen dades d’ecologia del paisatge, de metabolisme social i de biodiversitat observada, l’indicador ELIA és un bon predictor de la riquesa d’espècies a l’àmbit metropolità. Aquest indicador principal d’integració energia-paisatgeLa dimensió conservació de la biodiversitat es representa amb l’indicador principal B1 que correspon al valor de l’Energy-Landscape Integrated Analysis. Aquest avalua les condicions socioecològiques per a l’establiment de la biodiversitat associada a partir dels patrons i processos del paisatge (complexitat paisatgística) i els fluxos de metabolisme agrari (energia redistribuïda i energia acumulada). Valors elevats indiquen doncs condicions adequades per a la biodiversitat associada. (B1) combina dades del balanç energètic (E, I) amb els patrons i processos del paisatge (Le, explicat a l’apartat C). En el cas de que es disposi d’informació sobre determinades espècies bioindicadores o taxons, també es poden emprar com indicadors de biodiversitat (B2). Com a indicador de la interacció rur-urbana es proposa considerar la biodiversitat en espais públics urbans –com ara parcs i platges (Bu1).

Aplicació

SIMBA

Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
B1. Integració energia-paisatge
_
Metodologia Diagnòstic  Escenaris Taula Gràfic Mapa
B2. Biodiversitat
_
Bu1. Biodiversitat en espais públics urbans
_

C. Funcionament del paisatge

Pel què fa als patrons i processos del paisatge proposem com a indicador principal la complexitat paisatgísticaLa dimensió de funcionament del paisatge es representa amb l’indicador principal C1 que és la complexitat paisatgística. Aquesta, valora l’estructura funcional del paisatge (patrons i processos) a partir de la conjunció entre la connectivitat ecològica i l’heterogeneïtat de les cobertes. Valors alts d’aquest indicador impliquen una major complexitat del paisatge. (Le; C1) que dóna compte de la interacció entre els dos indicadors secundaris que també es proposen analitzar: l’índex d’heterogeneïtat del paisatge (H; C2), i l’índex de connectivitat ecològicaLa dimensió de funcionament del paisatge inclou un indicador secundari C3 que és la connectivitat eco-paisatgística i es mesura mitjançant l’Índex de Connectivitat Ecològica. Es tracta d’un atribut funcional bàsic de la matriu territorial. Avalua les relacions potencials entre àrees ecològiques funcionals, considerant tant l’afinitat entre cobertes del sòl com l’efecte que tenen les barreres antropogèniques (àrees urbanes i infraestructures de transport). Així, valors elevats de C3 corresponen a una alta connectivitat ecològica. (ICE; C3). Aquest darrer, en tant que avalua com els patrons del paisatge afecten els processos de connectivitat, requereix una sèrie de mesures d’afectació de les barreres antropogèniques. Ambdós indicadors es determinen a partir dels mapes de cobertes. Es proposa mesurar la connectivitat dels espais públics urbans, per avaluar la seva capacitat per acollir biodiversitat (Cu1).

Aplicació

SIMBA

Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
C1. Complexitat paisatgística
_
Metodologia Diagnòstic  Escenaris Taula Gràfic Mapa
C2. Heterogeneïtat del paisatge
_
C3. Connectivitat ecològica
_
Metodologia Diagnòstic  Escenaris Taula Gràfic Mapa
Cu1. Connectivitat dels espais públics urbans
_

D. Canvi global

En termes de canvi climàtic es proposa com a indicador principal el càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacleLa dimensió de canvi global es representa amb l’indicador principal D1 que són les emissions de gasos d’efecte hivernacle.En aquest cas es fa una primera aproximació calculant la quantitat d’entrades externes totals no renovables per a mantenir la silvicultura, la ramaderia i l’agricultura a partir del seu valor energètic, que prové del balanç metabòlic calculat per l’AMB. Un valor més elevat d’aquest indicador doncs, s’associaria a processos més intensius i dependents d’importacions i per tant a una probable major intensitat d’emissions totals. (GEH, indicador D1). Per a aquest indicador resulta fonamental el balanç metabòlic doncs permet definir quines són les emissions derivades de les importacions d’inputs externs i tenir en compte no només el què succeeix als espais agraris sinó quin és l’impacte que això té en territoris externs. A nivell d’indicador secundari (D2) es pot calcular petjada ecològica global, en termes de cost territorial. En interacció amb el metabolisme urbà, aquest indicador té el potencial de permetre identificar canvis en el metabolisme global en base a les petjada de la importació a la ciutat de productes agraris (Du1).

Aplicació

SIMBA

Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
D1. Emissions d’efecte hivernacle
_
Metodologia Diagnòstic  Escenaris Taula Gràfico Mapa
D2. Petjada ecològica global
_
DU1. Petjada de la importació a la ciutat de productes agraris
_

E. Serveis ecosistèmics

La gran quantitat i rellevància dels serveis ecosistèmics en la provisió de béns i serveis útils per a la societat i la seva regulació, justifiquen que dins d’aquest àmbit considerem un nombre major de sub-dimensions així com d’indicadors. Diferenciem així quatre tipologies principals de serveis ecosistèmics: de suport, de regulació, d’aprovisionament, i culturals.

En relació als serveis ecosistèmics de suport, proposem un indicador que avalua la recirculació de nutrientsLa dimensió de serveis ecosistèmics de suport es caracteritza amb l’indicador principal E1A de recirculació de nutrients. Així, E1A avalua la quantitat de fòsfor que recircula dins del propi sistema agrícola entenent-lo en interacció amb la resta d’usos i la ramaderia. Per tant, valors elevats en l’indicador es refereixen a una alta capacitat del sistema metropolità per fer front de forma autosuficient al tancament de cicles de nutrients. (E1A), que calcula la quantitat de fluxos de nutrients que tenen procedència interna en relació als que són externs, fet que facilita la identificació del grau d’integració entre els diferents elements que conformen l’agro-ecosistema. Aquests serveis ecosistèmics es poden complementar amb l’eficiència en l’ús de l’aigua (E2A), donada la rellevància del metabolisme hídric en entorns com el mediterrani. Es proposa calcular la reutilització d’aigua depurada en espais oberts (Eu1A).

Pel què fa a serveis ecosistèmics de regulació, introduïm el embornal de carboniLa dimensió dels serveis ecosistèmics de regulació es representa amb l’indicador E1B que és l’embornal de carboni i identifica quina és la quantitat total de carboni emmagatzemat al sistema d’espais oberts. Així només pren valor per a aquelles superfícies agràries a on existeixi un sòl mínimament desenvolupat (en termes edàfics), considerant tant el carboni al sòl com el carboni aeri. En aquest cas, el grau de detall de l’indicador permet una identificació molt més localitzada dels valors gràcies a la informació georeferenciada disponible. (E1B) com a indicador principal que dóna compte dels efectes de mitigació del canvi climàtic. A partir del balanç metabòlic, i fent ús d’informacions tant de l’IPCC com de bases de dades locals complementàries, podem calcular la variació de carboni en l’estoc, en termes de quantitat de CO2 emès o captat per unitat de superfície, mitjançant un indicador secundari de segrest de carboni (E2B). Es proposa calcular la contribució dels parcs urbans en la qualitat de l’aire (Eu1B).

Com a serveis ecosistèmics de provisió, en base al balanç metabòlic es pot obtenir una estimació de la producció agrícolaLa dimensió dels serveis ecosistèmics d’aprovisionament es representa amb l’indicador principal E1C que és la producció agrícola. Es calcula doncs aquest valor donada la seva predominança respecte a la resta de produccions (silvícola, ramadera) i el seu efecte territorial. Valors elevats mostraran aquelles zones més productives en termes agrícoles d’aprovisionament de tota l’àrea. (E1C), així com la producció agrària total (E2C), calculats en termes de matèria seca per unitat de superfície. L’existència d’aquest indicador secundari permet considerar la contribució de productes no alimentaris que també és rellevant en termes d’aprovisionament. Es proposa l’indicador rural-urbà de proporció de producte de proximitat, com una mesura de la sobirania alimentària a la metròpoli (Eu1C).

Finalment, en relació als serveis ecosistèmics culturals, utilitzem l’indicador principal de valor bio-cultural del paisatge (E1D), i l’indicador secundari d’ús potencial dels espais oberts (E2D). Com indicador rural-urbà utilitzem la freqüentació urbana dels espais oberts (Eu1D).

Aplicació

SIMBA

Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
Suport
E1A. Recirculació de nutrients
_
Metodologia Diagnòstic  Escenaris Taula Gràfic Mapa
E2A. Eficiència en l’ús de l’aigua
_
Eu1A. Reutilització d’aigua depurada en espais oberts
_
Regulació
E1B. Embornal de carboni
_
Metodologia Diagnòstic  Escenaris Taula Gràfic Mapa
E2B. Segrest de carboni
_
Eu1B. Contribució dels parcs urbans en la qualitat de l’aire
_
Provisió
E1C. Producció d’aliments
_
Metodologia Diagnòstic Escenaris Taula Gràfic Mapa
E2C. Producció agrària total
_
Eu1C. Sobirania alimentària a la metròpoli
_
Culturals
E1D. Valor bio-cultural del paisatge
_
E2D. Ús potencial dels espais oberts
_
Eu1D. Freqüentació urbana dels espais oberts
_

F. Cohesió social

La darrera dimensió que es considera com a contribució dels espais oberts en el sistema metropolità fa referència als aspectes socials. Es pretén incorporar la visió de com aquests espais contribueixen no només a nivell socioecològic sinó també socioeconòmic. En l’indicador principal considerem les aportacions en termes de llocs de treballLa dimensió de cohesió social es representa amb l’indicador principal F1 que són els llocs de treball. Caracteritza el potencial d’Unitats de Treball Agrari (UTA) completes que es requeririen als espais oberts de l’àrea metropolitana, el qual es pot aproximar a una mesura dels llocs de treball potencials en aquests. Així, els cultius i activitats agràries més intensives en llocs de treball s’identifiquen amb valors majors d’F1 mentre que aquelles activitats més extensives en treball(F1). El càlcul es pot realitzar a partir de les necessitats de treballadors per cultiu i unitat ramadera. Per altra banda, més enllà de la generació de treball, és important que aquest permeti benestar a la població, és per això que es proposa com indicador secundari la renda per unitat d’explotació agrària (F2). Finalment, es considera l’indicador de desigualtat social en la cadena alimentària (Fu1).

Aplicació

SIMBA

Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona
F1. Llocs de treball associats als espais oberts
_
Metodologia Diagnòstic Escenaris Taula Gràfic Mapa
F2. Renda per unitat d’explotació agrícola
_
Fu1. Desigualtat social en la cadena alimentària
_

El LET elabora informes tècnics per encàrrec de l’administració (en aquest apartat trobareu el Pla Estratègic 2019-2022 del LET) i publica articles científics producte de la seva recerca. Al mapa podeu consultar els casos d’estudi d’arreu del món en els que ha participat el LET així com les publicacions associades.

Articles científics

2021

Alabert, A.; Marull, J.; Ruiz, A. et al. 2021. “Space-time dynamics of urban systems from satellite images of night lighting. Urban progress scenarios for European metropolitan regions”. Computers, Environment and Urban Systems 86 (March): 101587. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2020.101587

Chen, L.; Xu, L.; Velasco-Fernández, R. et al. 2021. “Residential Energy Metabolic Patterns in China: A Study of the Urbanization Process.” Energy 215 (January): 119021. https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.119021

2020

Ruiz-Carbayo, H.; Pino, J.; Bonal, R. et al. 2020. “Insect herbivory in novel Quercus ilex L. forests: the role of landscape attributes, forest composition and host traits”. Annals of Forest Science 77. https://doi.org/10.1007/s13595-020-00934-4

Gamboa-Badilla, N.; Segura, A.; Bagaria, G. et al. 2020. “Contrasting time-scale effects of land-use legacy on species richness, diversity and composition in Mediterranean scrubland communities”. Landscape Ecology 35: 2745–2757. https://doi.org/10.1007/s10980-020-01087-5

Darvishi, A., Yousefi, M.; Marull, J. 2020. “Modelling landscape ecological assessments of land use and cover change scenarios. Application to the Bojnourd Metropolitan Area (NE Iran)”. Land Use Policy 99. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105098

Bürgi, R.; Cevasco, L.; Demeter, et al. 2020. “Where do we come from? Forest history and cultural heritage” In How to balance forestry and biodiversity conservation. A view across Europe, edited by F. Krumm, F.; Schuck, A. & Rigling, A. Birmendorf: European Forest Institute (EFI) & Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research (WSL). https://www.dora.lib4ri.ch/wsl/islandora/object/wsl:25581

Basnou C.; Baró F.; Langemeyer J. et al. 2020. “Advancing the green infrastructure approach in the Province of Barcelona: integrating biodiversity, ecosystem functions and services into landscape planning”. Urban Forestry & Urban Greening 55. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126797

Padró R.; La Rota-Aguilera M.J.; Giocoli A. et al. 2020. “Assessing the sustainability of contrasting land use scenarios through the Socioecological Integrated Analysis (SIA) of the metropolitan green infrastructure in Barcelona”. Landscape and Urban Planning 203. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103905

La Rota M.J.; Padró R.; Pino, J. et al. 2020. “Espais oberts i transició socioecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: noves eines d’anàlisi per a una planificació territorial sostenible”. Anuari Metropolità de Barcelona 2019: 59-81. https://iermb.uab.cat/ca/anuari/la-metropoli-en-transicio-reptes-i-estrategies

Marull J.; Torabi P.; Padró R. et al. 2020. “Energy-Landscape Optimization for land use planning. Application in the Barcelona metropolitan area”. Ecological Modelling 431. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109182

Yousefi M.; Darvishi A.; Padró R. et al. 2020. “An energy-landscape integrated analysis to evaluate agroecological scarcity“.  Science of The Total Environment 739. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139998

Font C.; Padró R.; Cattaneo C. et al. 2020. “How farmers shape cultural landscapes. Dealing with information in farm systems (Vallès County, Catalonia, 1860)”. Ecological Indicators 112. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106104

Tello E.; Marull J.; Padró R. et al. 2020. “The loss of landscape ecological functionality in the Barcelona province (1956–2009): could land-use history involve a legacy for current biodiversity?”. Sustainability 12 (6): 2238. https://doi.org/10.3390/su12062238

Melero Y.; Stefanescu C.; Palmer S.C.F. et al. 2020. “The role of the urban landscape on species with contrasting dispersal ability: Insights from greening plans for Barcelona”. Landscape and Urban Planning. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103707

Marco I.; Padró R. & Tello E. 2020. “Dialogues on nature, class and gender: Revisiting socio-ecological reproduction in past organic advanced agriculture (Sentmenat, Catalonia, 1850)”. Ecological Economics. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106395

Pérez-Sánchez, L.;  Velasco-Fernández, R. and Giampietro, M. 2020. “The International Division of Labor and Embodied Working Time in Trade for the US, the EU and China.” Ecological Economics 180. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106909

Velasco-Fernández, R., Pérez-Sánchez, L., Chen, L. et al. 2020. “A Becoming China and the Assisted Maturity of the EU: Assessing the Factors Determining Their Energy Metabolic Patterns.” Energy Strategy Reviews 32 (November): 100562. https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100562

Velasco-Fernández, R.; Dunlop, T. & Giampietro, M. 2020. “Fallacies of Energy Efficiency Indicators: Recognizing the Complexity of the Metabolic Pattern of the Economy.” Energy Policy 137 (November 2019). https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111089


2019

Serrano-Tovar T.; Suárez B.; Musicki A. et al. 2019. “Structuring an integrated water-energy-food nexus assessment of a local wind energy desalination system for irrigation”. Science of The Total Environmenthttps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.422

Marull J.; Cattaneo C.; Gingrich S. et al. 2019. “Comparative Energy-Landscape Integrated Analysis (ELIA) of past and present agroecosystems in North America and Europe from the 1830s to the 2010s”. Agricultural Systemshttps://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.05.011

Rojas C.; Munizaga J.; Rojas O. et al. 2019. “Urban development versus wetland loss in a coastal Latin American city: Lessons for sustainable land use Planning”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.036

Waylen K.A.; Blackstock K.L.; van Hulst F.J. et al. 2019. “Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems?”. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.462

Marull J.; Herrando S.; Brotons Ll. et al. 2019. “Building on Margalef: Testing the links between landscape structure, energy and information flows driven by farming and biodiversity”. Science of the Total Environmenthttps://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.129

Marull J.; Farré M.; Boix R. et al. 2019. “Modelling urban networks sustainable progress”. Land Use Policyhttps://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.03.038

Padró R.; Marco I.; Font C. et al. 2019. “Beyond Chayanov: A Sustainable Agroecological Farm Reproductive Analysis of Peasant Domestic Units and Rural Communities (Sentmenat; Catalonia, 1860)”. Ecological Economics. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.02.009

Talema A.; Poesen J.; Muys B. et al. 2019. “Survival and growth analysis of multipurpose trees, shrubs and grasses to rehabilitate badlands in the sub-humid tropics”. Land Degradation and Development. https://doi.org/10.1002/ldr.3239

Pérez-Sánchez, L.; Giampietro, M; Velasco-Fernández, R. et al. 2019. “Characterizing the Metabolic Pattern of Urban Systems Using MuSIASEM: The Case of Barcelona.” Energy Policy 124: 13–22. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.09.028


2018

Guardiola M.; Stefanescu C. & Pino J. 2018. “Do asynchronies in extinction debt affect the structure of trophic networks? A case study of antagonistic butterfly larvae–plant networks”. Oikos. https://doi.org/10.1111/oik.04536

Bagaria G.; Rodà F.; Clotet M. et al. 2018. “Contrasting habitat and landscape effects on the fitness of a long-lived grassland plant under forest encroachment: Do they provide evidence for extinction debt?”. Journal of Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2745.12860

Cattaneo C.; Marull J. & Tello E. 2018. “Landscape Agroecology. The Dysfunctionalities of Industrial Agriculture and the Loss of the Circular Bioeconomy in the Barcelona Region, 1956–2009”. Sustainability. https://doi.org/10.3390/su10124722

Marull J.; Tello E.; Bagaria G. et al. 2018. “Exploring the links between social metabolism and biodiversity distribution across landscape gradients: a regional-scale contribution to the land-sharing versus land-sparing debate”. Science of the Total Environment. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.196

Marull J.; Cunfer G.; Sylvester K. et al. 2018. “A landscape ecology assessment of land-use change on the Great Plains-Denver (CO, USA) metropolitan edge”. Regional Environmental Change. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1284-z

Rojas C.; Munizaga J.; Rojas O. et al. 2018. “Urban development versus wetland loss in a coastal Latin American city: Lessons for sustainable land use Planning”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.036

Velasco-Fernández, R., Giampietro, M. & Bukkens, S.G.F. 2018. “Analyzing the Energy Performance of Manufacturing across Levels Using the End-Use Matrix.” Energy 161: 559–72. https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.07.122


2017

Schwarza N.; Moretti M.; Bugalho M.N. et al. 2017. “Understanding biodiversity-ecosystem service relationships in urban areas: A comprehensive literature review”. Ecosistem Services. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.08.014

Marull J. & Font C. 2017. “The Energy–Landscape Integrated Analysis (ELIA) of Agroecosystems”. In: Fraňková E.; Haas W.; Singh S. (eds) “Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems”. Human-Environment Interactions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69236-4_4

Marull J.; Delgadillo O.; Cattaneo C. et al. 2017. “Socioecological transition in the Cauca river valley, Colombia (1943–2010): towards an energy–landscape integrated analysis”. Regional Environmental Change. https://doi.org/10.1007/s10113-017-1128-2

Marco I.; Padró R.; Cattaneo C. et al. 2017. “From Vineyards to Feedlots : A Fund-Flow Scanning of Sociometabolic Transitions in the Vallès County (Catalonia) 1860-1956-1999.” Regional Environmental Change. Regional Environmental Change. https://doi.org/10.1007/s10113-017-1172-y

Padró R.; Marco R.; Cattaneo C. et al. 2017. “Does Your Landscape Mirror What You Eat? Long-Term Socio-Metabolic Analysis of a Local Food System in the Vallès County (Spain, 1860-1956-2000).” In: Fraňková E.; Haas W.; Singh S. (eds) “Socio-Metabolic Perspectives on the Sustainability of Local Food Systems”. Human-Environment Interactions. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69236-4_4

Fan P.; Ouyang Z.; Basnou C. et al. 2017. “Nature-based solutions for urban landscapes under post-industrialization and globalization: Barcelona versus Shanghai”. Environmental Research. https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.03.043

Doblas-Miranda E.; Alonso R.; Arnan X. et al. 2017. “A review of the combination among global change factors in forests, shrublands and pastures of the Mediterranean Region: Beyond drought effects”. Global and Planetary Change. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.11.012


2016

Bela G.; Peltola T.; Young J.C. et al. 2016. “Learning and the transformative potential of citizen science.” Conservation Biology. https://doi.org/10.1111/cobi.12762

Melero Y.; Stefanescu C. & Pino J. 2016. “General declines in Mediterranean butterflies over the last two decades are modulated by species traits”. Biological conservation. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2016.07.029

Cervera T.; Pino J.; Marull J. et al. 2016. Understanding the long-term dynamics of forest transition: From deforestation to afforestation in a Mediterranean landscape (Catalonia, 1868–2005)”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.10.006

Marull J.; Font C.; Padró R. et al. 2016. “Energy-Landscape Integrated Analysis: A proposal for measuring complexity in internal agroecosystem processes (Barcelona Metropolitan Region, 1860-2000)”. Ecological Indicators. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.015

Dupras J.; Marull J.; Parcerisas L. et al. 2016. “The impacts of urban sprawl on ecological connectivity in the Montreal Metropolitan Region”. Environmental Science and Policy. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.01.005

Marull J.; Font C.; Tello E. et al. 2016. “Towards an Energy–Landscape Integrated Analysis? Exploring the links between socio-metabolic disturbance and landscape ecology performance (Mallorca Island, Spain, 1956-2011)”. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-015-0245-x

Tello E.; Galán E.; Sacristán V. et al. 2016. “Opening the Black Box of Energy Throughputs in Agroecosystems: A Decomposition Analysis of Final EROI into Its Internal and External Returns (the Vallès County, Catalonia C. 1860 and 1999).” Ecological Economics. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.11.012

Basnou C.; Vicente P.; Espelta J.M. et al. 2016. “Of niche differentiation, dispersal ability and historical legacies: What drives woody community assembly in recent Mediterranean forests?” Oikos. https://doi.org/10.1111/oik.02534

Clotet M.; Basnou C.; Bagaria G. et al. 2016. Contrasting historical and current land-use correlation with diverse components of current alien plant invasions in Mediterranean habitats. Biological Invasions. https://doi.org/10.1007/s10530-016-1181-7


2015

Marull J.; Tello E.; Fullana N. et al. 2015. “Long-term bio-cultural heritage: exploring the intermediate disturbance hypothesis in agro-ecological landscapes (Mallorca, c. 1850–2012)”. Biodiversity and Conservation. https://doi.org/10.1007/s10531-015-0955-z

Gurrutxaga M.; Marull J.; Domene E. et al. 2015. “Assessing the Integration of Landscape Connectivity into Comprehensive Spatial Planning in Spain”. Landscape Research. https://doi.org/10.1080/01426397.2015.1031096

Marull J.; Otero, I.; Stefanescu C. et al. 2015. “Exploring the links between forest transition and landscape changes in the Mediterranean. Does forest recovery really lead to better landscape quality?”. Agroforestry Systems. https://doi.org/10.1007/s10457-015-9808-8

Otero I; Marull J.; Tello E. et al. 2015. “Land abandonment, landscape, and biodiversity: questioning the restorative character of the forest transition in the Mediterranean”. Ecology and Society. http://www.jstor.org/stable/26270180

Marull J.; Font C. & Boix R. 2015. “Modelling urban networks at mega-regional scale: Are increasingly complex urban systems sustainable?”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.10.014

Smaniotto C.; Norton C.; Domene E. et al. 2015. “Water as an Element of Urban Design: Drawing Lessons from Four European Case Studies”. In: Leal Filho, W.; Sümer, V. (eds) “Sustainable Water Use and Management. Green Energy and Technology. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12394-3_2

Molowny-Horas R.; Basnou C. & Pino J. 2015. “A multivariate fractional regression approach to modeling land use and cover dynamics in a Mediterranean landscape”. Computers, Environment and Urban Systems. https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2015.06.001

Girado-Beltran P.; Andreu J. & Pino, J. 2015. “Exploring changes in the invasion pattern of alien flora in Catalonia (NE of Spain) from large datasets”. Biological Invasions.  https://doi.org/10.1007/s10530-015-0930-3

Basnou C.; Iguzquiza J. & Pino J. 2015. “Examining the role of landscape structure and dynamics in alien plant invasion from urban Mediterranean coastal hàbitats”. Landscape and Urban Planning. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2014.12.001

Basnou C.; Pino J. & Terradas J. 2015. “Ecosystem services provided by green infrastructure in the urban environament”. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. https://doi.org/10.1079/PAVSNNR201510004

Velasco-Fernández, R., Ramos-Martín, J. & Giampietro, M. 2015. “The Energy Metabolism of China and India between 1971 and 2010: Studying the Bifurcation.” Renewable and Sustainable Energy Reviews 41 (1): 1052–66. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.08.065


2000 – 2014

Ravera F.; Scheidel A.; Dell’Angelo J. et al. 2014. “Pathways of rural change: An integrated assessment of metabolic patterns in emerging ruralities”. Environment, Development and Sustainabilityhttp://dx.doi.org/10.1007/s10668-014-9534-9

Serrano-Tovar T. & Giampietro M. 2014. “Multi-scale integrated analysis of rural Laos: Studying metabolic patterns of land uses across different levels and scales”. Land Use Policyhttps://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.08.003

Marull J.; Tello E.; Wilcox P.T. et al. 2014. “Recovering the landscape history behind a Mediterranean edge environment (The Congost Valley, Catalonia, 1854–2005): The importance of agroforestry systems in biological conservation”. Applied Geography. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.06.030

Reyes-García V.; Salpeteur M.; Calvet-Mir L. et al. 2013. “Coupling technology with traditional knowledge and local institutions to deal with change in rural households: A focus on the semi-arid tropics”. Science et changements planétaires/Sécheressehttps://www.jle.com/10.1684/sec.2013.0404

Marull J.; Galletto V.; Domene E. et al. 2013. “Emerging megaregions: A new spatial scale to explore urban sustainability”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.04.008

Rojas C.; Pino J.; Basnou C. et al. 2013. “Assessing land-use and -cover changes in relation to geographic factors and urban planning in the metropolitan area of Concepción (Chile)”. Implications for biodiversity conservation. Applied Geography. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.12.007

González-Moreno P.; Pino J.; Gassó N. et al. 2013. “Landscape context modulates alien plant invasion in Mediterranean forest edges”. Biological Invasions. https://doi.org/10.1007/s10530-012-0306-x

González-Moreno P.; Pino J.; Carreras D. et al. 2013. “Quantifying the landscape influence on plant invasions in Mediterranean coastal habitats”. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-013-9857-1

Rojas C.; Pino J. & Jaque E. 2013. “Strategic Environmental Assessment in Latin America: A methodological proposal for urban planning in the Metropolitan Area of Concepción (Chile)”.   Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.04.018

Basnou C.; Álvarez E.; Bagaria G. et al. 2013. “Spatial patterns of land use changes across a Mediterranean metropolitan landscape: Implications for biodiversity management”. Environmental  Managementhttps://doi.org/10.1007/s00267-013-0150-5

Batriu E.; Ninot J.M.; Rovira P. et al. 2013. “Plant communities partially reflect environmental gradients in humanized landscapes: A case study in the Llobregat delta marshes”. Phytocoenologia.  https://doi.org/10.1127/0340-269X/2013/0043-0550

Pino J. & Marull J. 2012. “Ecological networks: Are they enough for connectivity conservation? A case study in the Barcelona Metropolitan Region (NE Spain)”. Land Use Policy. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.11.004

Parcerisas Ll.; Marull J.; Pino J. et al. 2012. “Land use changes, landscape ecology and their socioeconomic driving forces in the Spanish Mediterranean coast (El Maresme County, 1850–2005)”. Environmental Science and Policy. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2012.08.002

Gassó N.; Pino J.; Font X. et al. 2012. “Regional context affects native and alien plant species richness across habitat types”. Applied Vegetation Science. https://doi.org/10.1111/j.1654-109X.2011.01159.x

Reyes-Garcia V.; Aubriot O.; Ariza-Montobbio P. et al. 2011. “Local Perception of the Multifunctionality of Water Tanks in Two Villages of Tamil Nadu, South India”. Society and Natural Resourceshttps://doi.org/10.1080/08941920802506240

Marull J.; Pino J.; Tello E. et al. 2010. “Social Metabolism, Landscape Change and Land Use Planning. A case study in the Barcelona Metropolitan Region”. Land Use Policyhttps://doi.org/10.1016/j.landusepol.2009.07.004

Krauss J.; Bommarco R.; Guardiola M. et al. 2010. “Habitat fragmentation causes immediate and time-delayed biodiversity loss at different trophic levels”. Ecology Letters. https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2010.01457.x

Gérard F.; Pétit S.; Smith G. et al. 2010. “Land cover change in Europe between 1950 and 2000 determined employing aerial photography”. Progress in Physical Geography. https://doi.org/10.1177/0309133309360141

Pino J.; Font X.; De Cáceres M. et al. 2009. “Floristic homogenization by native ruderal and alien plants in NE of Spain: the effect of environmental differences on a regional scale”. Global Ecology and Biogeography. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00458.x

Pino J.; Vilà M.; Álvarez N. et al. 2009. “Niche breadth rather than reproductive traits explains the response of wetland monocotyledons to land cover change”.  Applied Vegetation Sciencehttps://doi.org/10.1111/j.1654-109X.2009.01009.x

Guirado M.; Pino J. & Rodà F. 2008. “Quercus and Pinus cover are determined by landscape structure and dynamics in peri-urban Mediterranean forest patches”. Plant Ecology. https://doi.org/10.1007/s11258-007-9278-9

Santos K.C.; Pino J.; Rodà F. et al. 2008. “Beyond the reserves: the role of non-protected rural areas for avifauna conservation in the metropolitan area of Barcelona (NE of Spain)” Landscape & Urban Planning. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2007.07.004

Marull J.; Pino J. & Tello E. 2008. “The Loss of Territorial Efficiency: An Ecological Analysis of Land-Use Changes in Western Mediterranean Agriculture (Vallès County, Catalonia, 1853-2004)”. Global Environment. https://doi.org/10.3197/ge.2008.010205

Marull J.; Pino J. & Mallarach J.M. 2007. “A land suitability index for strategic environmental assessment in metropolitan areas”. Landscape and Urban Planning. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.11.005

Guirado J.; Pino J. & Rodà F. 2007. “Comparing the role of site disturbance and landscape properties on understory species richness in fragmented periurban Mediterranean forests”. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-006-9009-y

Mallarach J.M. & Marull J. 2006. “Impact assessment of ecological connectivity at the regional level: recent developments in the Barcelona Metropolitan Area”. Impact Assessment and Project Appraisal. https://doi.org/10.3152/147154606781765228

Guirado M.; Pino J. & Rodà, F. 2006. “Understory plant species richness and composition in metropolitan forest archipelagos: Effects of patch size, adjacent land use and distance to the edge”. Global Ecology and Biogeography. https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2006.00197.x

Pino J.; Segui J.M. & Alvarez N. 2006. “Invasibility of four plant communities in the Llobregat delta (Catalonia, NE of Spain) in relation to their historical stability”. Hydrobiologia. https://doi.org/10.1007/s10750-006-0189-x

Marull J. & Mallarach J.M. 2005. “A GIS methodology for assessing ecological connectivity: application to the Barcelona Metropolitan Area”. Landscape and Urban Planning. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2004.03.007

Pino J.; Font X.; Carbó J. et al. 2005. “Large-scale correlates of alien plant invasion in Catalonia (NE of Spain)”. Biological Conservation. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2004.08.006

Pino J.; Rodà F.; Ribas J. et al. 2000. “Landscape structure and bird species richness: implications for conservation in rural areas between natural Parks”. Landscape and Urban Planning. https://doi.org/10.1016/S0169-2046(00)00053-0

Informes del laboratori

2019

 • Model econòmic-ecològic de xarxes de ciutats: “Space-time Dynamics of Urban Systems from Satellite Images of Night Lighting. Economic Scenarios for European Metropolitan Regions“. 2019 – Descarrega el document de treball
 • Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes: “Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits amb l’objecte d’incrementar la biodiversitat en la Xarxa de Parcs i Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes”. 2019 – Descarrega l’informe
 • Proposta d’ordenació dels espais oberts. Pla Director Urbanístic (PDU)
  – “Proposta de Criteris i Mètodes per a l’Ordenació dels Espais Oberts integrada en el Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. 2019 – Descarrega l’informe
  – “Energy-Landscape Optimization for Land use Planning. Application in the Barcelona Metropolitan Area“. 2019 – Descarrega el document de treball
 • Model sòcio-ecològic del Pla Director Urbanístic (PDU): Model sòcio-ecològic dels espais oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase II
  – “Assessing the sustainability of contrasting land use scenarios through the Socioecological Integrated Analysis (SIA) of the metropolitan green infrastructure of Barcelona“. 2019 – Descarrega el document de treball
  – “Water Flows Accounting of the Green Infrastructure in the Barcelona Metropolitan Area“. 2019 – Descarrega el document de treball


2018

 • Anàlisi de la situació de la metròpoli: “Gap analysis sobre la informació disponible i necessària per al desplegament del model conceptual del LET”. 2018 – Descarrega l’informe
 • Indicadors metropolitans: “Sistema d’indicadors sòcio-ecològics dels espais oberts metropolitans. Fase I”. 2018 – Descarrega l’informe
 • Model sòcio-ecològic del Pla Director Urbanístic (PDU): “Model sòcio-ecològic dels espais oberts. Factors estratègics pel planejament del territori. Fase I”. 2018 – Descarrega l’informe
Mapa dels casos d’estudi en els que ha participat (verd) o està participant (gris) el LET. Clicant en els símbols podeu accedir als articles corresponents.

Un dels objectius fonamentals del LET és impulsar el debat i la recerca aplicada per tal de millorar el coneixement sobre el sistema socioecològic metropolità de Barcelona i, per extensió, d’altres metròpolis del món, i identificar-ne els elements crítics i estratègics pel planejament i la gestió del territori. Per això el LET participa en cursos de postgrau, acull tesis doctorals i realitza comunicacions a nivell local i conferències a nivell internacional (es relacionen les més significatives). Finalment, però molt important, es posa en marxa un “laboratori d’idees” composat pels Seminaris del LET i els Tallers del LET, que s’anunciaran regularment en aquesta plana i en els que tothom que hi estigui interessat està convidat a participar-hi (envieu un correu si voleu rebre informació actualitzada: letbcn@uab.cat).

Cursos

Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans (https://iermb.uab.cat/ca/mastermetropoli/)

Doctorat

Possibilitats de realitzar el doctorat al LET (letbcn@uab.cat)

Seminaris

Els Seminaris del LET són públics i tenen l’objectiu de posar en comú nous conceptes i mètodes per avançar cap a una anàlisi integrada el sistema socioecològic metropolità. Estan adreçats a estudiants predoctorals, postdoctorals i investigadors en general. Consisteixen en 20-30 minuts de presentació i 30-40 minuts de discussió, amb l’objecte de fomentar el debat d’idees. Cada ponent presenta prèviament un resum de 250-300 paraules (amb annexos, si calen). L’idioma de la presentació és preferiblement (però no només) en anglès. Els seminaris es relacionem amb el mòdul “El Sistema Metropolità: Ecologia i Territori” del Màster Metròpoli de la UAB. Es pot seguir presencialment o per Skype. És recomanable confirmar assistència (letbcn@uab.cat).

Actualment, els Seminaris del LET es troben suspesos a causa de la COVID-19.

Tallers

Els Tallers del LET són públics i tenen l’objectiu de posar en comú temes d’especial interès, per la seva innovació i actualitat, en la planificació i gestió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, partint del paradigma del tractament del ‘territori com a sistema’. Generalment consisteixen d’una presentació de 30 minuts per un expert en la temàtica i una taula rodona de 60 minuts on científics, tècnics, gestors i persones interessades puguin debatre i tractar d’arribar a un consens. És farà un recull de les principals idees i propostes en un Informe dels Tallers del LET. Cal confirmació d’assistència (letbcn@uab.cat).

2021

Biodiversitat metropolitana: biodiversitat funcional?”. 9 de febrer de 2021. En línia a través de Zoom. Idioma: català i castellà. Programa. Inscripcions.

Conferències

 • 3rd World Congress of Environmental History 2019 (Florianopolis, Brazil, 22-26/07/2019). Marull, J., Tello, E. “Land-use patterns and biodiversity location: The role of agricultural mosaics (land sharing) and nature protected areas (land spring) in Catalonia (1956-2009) and Costa Rica (1986-2014)”.
 • 10th World Congress of the International Association for Landscape Ecology 2019 (Milano, Italy, 1-5/07/2019). Marull, J. “Land use planning through socio-ecological perspectives. Application for the Barcelona Metropolitan Area Masterplan”.
 • Simposio de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental 2018 (Liberia, Costa Rica, 16-20/07/2018). Montero, A., Marull, J. “Agro-ecosistemas cafetaleros, funcionamiento ecológico del paisaje y biodiversidad”.
 • 5th European Congress of Conservation Biology (Jyväskylä, Finland, 12-15/06/2018). Melero, Y., Stefanescu C., Pino, J. “Butterflies in the city: ecological filtering of urban landscape”
 • X Jornadas sobre información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales (Palma, Spain, 11/2017). “Preparing for climate change. Spanish demo case blog – GBIF”.
 • ALTER Net conference 2017: Nature and society: synergies, conflicts and trade offs (Gent, Belgium, 05/2017). Pino, J. “Biodiversity dynamics in forested metropolitan landscapes: the role of landscape context and land use legacy”.
 • European Landscape Ecology Congress 2017 (Ghent, Belgium, 12-15/09/2017). Marull, J. “The Energy–Landscape Integrated Analysis of agroecosystems”.
 • European Society for Environmental History Biennial Conference 2017 (Zagreb, Croatia 28-30/06/2016), Tello, E., Padró, R., Marco, I., Díez, L., Caravaca, J., Galán, E. “Sustainable Farm Systems? Why and How to Apply the Energy Flow Analysis of Cultural Landscapes in Past and Present Agricultures”.
 • Opening conference of the European Federation of Urban Forests (Barcelona, 09/2016). Pino, J. “The ecological values of metropolitan forests: the case of Barcelona”.
 • Open Science Meeting of the Global Land Project 2016 (Beijing, China 23-27/10/2016). Marull, J. “Long-term Energy-Landscape Integrated Analysis: application to the Barcelona Metropolitan Region (1850-2010) at different spatial scales”.
 • Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History. International Conference (Lisboa, Portugal 27-30/01/2016), Aguilera, E., MacFayden, J., Padró, R., Gingrich, S., Marco, I., Guzmán, G., Cunfer, G. “Intensification and specialization in the old and new worlds: a quantitative analysis of changes in regional agroecosystem energy flows during industrialization”.
 • World Economic History Congress 2015 (Kyoto, Japan, 3-7/08/2015). Tello, E.; Marull, J.; Font, C.; Fullana, N.; Domene, E. “An Intermediate Disturbance-Complexity model of agricultural and forest mosaics”.
 • XII Congreso Nacional de la AETT 2015 (Coimbra, Portugal, 06/2015). Pino, J. “New Iberian forests: community assembly rules and ecosystem functions”.
 • World Congress of Environmental History 2014 (Guimaraes, Portugal, 09-12/07/2014). Font, C.; Marull, J.; Tello, E.; Galan, E. “Landscape Patterns and Energy Use: A Proposal for Measuring Complexity in Internal Agro-Ecosystem Processes”.
 • European Conference UNESCO-SCBD Joint Programme on Biological and Cultural Diversity 2014 (Florence, Italy, 08-11/04/2014). Marull, J.; Tello, E.; Fullana, N.; Font, C.; Domene, E. “Exploring the ‘intermediate disturbance hypothesis’: Could cultural landscapes increase environmental resilience?”.
 • Regional Studies Association International Conference 2013 (Los Angeles, USA, 16-18/12/2013). Marull, J.; Domene, E.; Font, C.; Galletto, V. “Megaregions: a new unit of analysis to explore urban sustainability”.
 • Open Landscapes – Ecology, Management and Nature Conservation 2013 (Hildesheim, Germany, 29/09-03/10/2013). Marull, J. “Looking backwards into a Mediterranean edge environment: The importance of cultural landscapes in biological conservation”.
 • Conference on Sustainability and Human Development 2013 (London, United Kingdom, 03-04/07/2013). Domene, E.; Marull, J. “Exploring sustainability in Euro-Mediterranean megaregions. A methodological proposal for a new scale of urban planning”.
 • European Urban Research Association Conference 2012 (Vienna, Austria, 20-22/09/2012). Marull, J.; Galletto, V.; Domene, E. “Megaregions: a new unit of analysis to explore urban sustainability”.
 • International Regions Benchmarking Consortium Conference 2011 (Vancouver, Canada, 20-22/09/2011). Marull, J. “Improving European mega-regions towards sustainability”.

El LET vol ser un espai de recerca obert a la ciutadania. La ciència ciutadana implica la participació de població interessada en la recerca científica. Busca compartir criteris i mètodes, la recol·lecció de dades i els resultats amb la població gràcies a les noves tecnologies. Això també permet millorar la formació científica bàsica de la població, la gestió sostenible dels recursos i l’adquisició d’hàbits i actituds responsables envers el sistema socioecològic metropolità. Per això, a iniciativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el LET posa en marxa l’any 2019 un projecte de ciència ciutadana sobre Biodiversitat a la Xarxa de Parcs i Platges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les Papallones Diürnes com Indicadores de Biodiversitat. Al mapa podeu accedir a la informació geo-referenciada o directament a la web de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS.

Introducció

El nou paradigma de conservació global demanda una gestió de la biodiversitat més enllà de la protecció limitada a espècies amenaçades i espais protegits. Existeix un consens sobre la potencialitat de les metròpolis com a refugi de biodiversitat nativa, així com de la importància d’un nou plantejament de disseny urbà que fomenti la presència d’aquesta biodiversitat. Per això, es planteja transformar les metròpolis en ecosistemes viables per a les nostres espècies. Tanmateix, el nostre coneixement sobre la biodiversitat metropolitana és encara limitat. Les papallones són un dels millors indicadors de biodiversitat. Donat el creixent interès de la ciutadania per participar en projectes ambientals, el LET proposa crear una xarxa de voluntaris per identificar les papallones existents en tres parcs urbans, tres parcs periurbans i dues platges de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, s’obtindran dades rellevants per avaluar la biodiversitat a la nostra metròpoli implicant a la ciutadania sobre el seu valor. Aquest projecte és un primer pas en la creació d’un Observatori Metropolità de Papallones (mBMS). Per a més informació podeu contactar al correu: letbcn@uab.cat.

Descripció del projecte

Aquesta nova iniciativa de ciència ciutadana té l’objectiu de conèixer la biodiversitat de la xarxa de parcs i platges metropolitans. Per fer-ho s’ha escollit estudiar la diversitat de papallones, un insecte molt sensible que dóna molta informació per poder valorar i millorar la biodiversitat de diferents hàbitats, també dels metropolitans. La iniciativa està impulsada pel LET, el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori que formen l’IERMB, el CREAF i la pròpia AMB. Aquest 2019 el projecte s’inicia amb 6 parcs i 2 platges de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Concretament, es començarà al Parc de la Muntanyeta (Sant Boi de Llobregat), al Parc de la Fontsanta (Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat), al Parc del Turonet (Cerdanyola del Vallès), al Parc dels Pinetons (Ripollet), al Parc del Torrent de la Font i del Turó de l’Enric (Badalona), al Parc del Tramvia (Montgat i Tiana), a la Platja de Castelldefels, i a la Platja de Gavà. Ara començarà una campanya per captar voluntaris i voluntàries a participar al projecte. Les persones que s’apuntin rebran una formació específica per aprendre a identificar papallones i poder fer el seguiment cada 15 dies durant la primavera, l’estiu i la tardor.

Aquest és un primer pas en la creació de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS, que té per objectius:

 • Conèixer la biodiversitat de la xarxa de parcs i platges metropolitans, prenent com a cas d’estudi la presència de papallones diürnes, un insecte que dóna molta informació per poder valorar i millorar la biodiversitat de diferents hàbitats, també dels metropolitans.
 • Avaluar els resultats de la gestió de la biodiversitat dels parcs i platges metropolitans
 • Iniciar la primera fase en l’estudi de la diversitat de papallones en els prats secs mediterranis, un ambient especialment ric en biodiversitat.

Participa en el projecte

Els voluntaris realitzen una visita cada quinze dies de març a octubre, a un o més parcs seleccionats a l’àrea metropolitana de Barcelona durant les quals identifiquen i compten les espècies de papallones que observen. Convertir-se en voluntari no és difícil. No necessites ser un expert per identificar les espècies de papallones presents a la teva ciutat, però sí ganes d’aprendre i una mica de temps lliure: poder dedicar-li una estona cada 15 dies a al teu jardí des de març fins a finals d’octubre. Quan et registris tens l’opció d’escollir els jardins o platges que més t’interessen, procurarem assignar-te el o els jardins o platges escollits (a no ser que ja estiguin censats per altres voluntaris), si és així ens posarem en contacte amb tu per a proposar-te alternatives. En el web del mBMS pots veure tot el que cal per participar en el projecte.

Recursos per identificar papallones

Curs online del mBMS per conèixer les papallones metropolitanes

Sessió 1. Introducció a la biologia i ecologia de les papallones diürnes

 

Sessió 2. Identificació de les papallones diürnes de l’àrea metropolitana de Barcelona

 

Guia ràpida per identificar les principals espècies de papallones de l’àrea metropolitana de Barcelona (mBMS)
Guia ràpida per aprendre a identificar les papallones de Barcelona (uBMS)
Guía interactiva de ayuda a la identificación de las mariposas de la ciudad (uBMS)
Recull de fitxes d’identificació del butlletí Cynthia (cBMS)

Resultats

2020

Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits. Estudi de les papallones diürnes. Fase II.

Descarrega’t l’informe preliminar pendent de revisió lingüística en PDF.

Descarrega’t el resum divulgatiu en PDF.

Llegeix la nota de premsa del CREAF.

2019

Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits. Estudi de les papallones diürnes. Fase I.

Descarrega’t l’informe en PDF.

Descarrega’t el resum divulgatiu en PDF.

Llegeix la nota de premsa de l’AMB i del CREAF.

Mapa amb les espècies de papallones observades en diferents parcs i platges de la metròpoli de Barcelona

Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Campus de Bellaterra

Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80

fax: 93 581 44 33

e-mail: letbcn@uab.cat

25/02/2021 – L’AMB aposta pels prats florits en la seva xarxa de parcs per afavorir la biodiversitat

Els resultats del 2020 de l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS que coordinen l’AMB, el CREAF, l’IERMB i el LET indiquen que els prats florits són més rics en papallones i afavoreixen la biodiversitat en general. El febrer suau i les últimes pluges poden afavorir que la temporada de papallones als parcs comenci amb força aquest mes de març. El projecte s’amplia aquest 2021 amb 10 parcs i dues platges noves i fa una crida a les persones properes als parcs a col·laborar com a voluntariat. Llegeix la nota de premsa. Descarrega’t l’informe de resultats.


12/02/2021El LET liderarà el projecte competitiu de recerca internacional PRIMA anomenat Agroecosistemes mediterranis per a la sostenibilitat i la resiliència sota el canvi climàtic (MA4SURE)

L’objectiu general del projecte MA4SURE és caracteritzar sistemes amb pràctiques agroforestals i amb agricultura mixta que siguin sostenibles, rendibles, resistents i adaptables al canvi climàtic. Apart del LET, hi participen centres de recerca i empreses d’Egipte, Eslovènia, Espanya, França i Itàlia. La sequera i la calor són les principals tensions abiòtiques que redueixen la productivitat dels cultius i posen en perill la seguretat alimentària a la Mediterrània en el context dels impactes creixents del canvi climàtic. Les pràctiques agroforestals (AF) contribueixen a millorar la resiliència mitjançant la conservació de la biodiversitat i la diversitat dels mitjans de subsistència, aportant també beneficis econòmics. L’agricultura mixta (MF) pot reduir les aportacions químiques i proporcionar més serveis ecosistèmics. Els sistemes AF/MF combinats augmenten la complexitat dels agroecosistemes, el que requereix conceptes de gestió innovadors.

Els sistemes AF/MF són més resistents que la majoria dels modes de producció agrícola predominants. Combinant plantes perennes llenyoses amb farratge i cultius alimentaris, les zones àrides i semiàrides poden produir aliments per al consum humà, farratge per al bestiar i contribuir a les necessitats energètiques de les llars. Per tant, les tecnologies AF/MF són importants per controlar la desertificació i millorar els sistemes de producció de secà i són una eina important per mitigar el canvi climàtic.

El nostre enfocament multidisciplinari i multiactor inclou la participació des de l’inici com a socis del projecte dels grups d’interès i dels usuaris finals en el desenvolupament del concepte, els mètodes i el marc del projecte. Combinem el marc conceptual AF/MF de la FAO amb l’avaluació socioeconòmica. Les associacions multisectorials previstes permeten abordar l’avaluació biofísica del sistema de cultiu multiespècie, el servei i els beneficis prestats a la societat i l’avaluació econòmica final d’aquests sistemes.


30/01/2021Inscriu-te a la jornada del LET Biodiversitat metropolitana: biodiversitat funcional? del proper 9 de febrer

Com a conseqüència de la seva situació entre les ciutats i la resta del territori, les àrees metropolitanes sovint tenen una biodiversitat particular, formada per una barreja d’organismes i d’hàbitats d’interès de conservació molt divers. Això ha fet que hagin estat territoris tradicionalment poc estudiats en termes biològics. No obstant això, la creixent consideració de la biodiversitat com a proveïdora de funcions i de serveis ecosistèmics ha col·locat aquests organismes i hàbitats en el centre de les polítiques de planificació i de disseny de la infraestructura verda, què han d’assegurar aquestes funcions i serveis als nombrosos ciutadans metropolitans. Aquesta tendència topa, però, amb la manca d’informació disponible sobre el valor, l’estat de conservació i, especialment, el funcionament d’aquesta biodiversitat, i sobre la provisió de serveis i des-serveis associada. Aquesta jornada pretén avançar en el coneixement d’aquest tema a través de ponències centrades en diversos aspectes del funcionament i la gestió dels organismes i els sistemes naturals metropolitans, i d’una taula rodona compartida amb diversos experts i expertes provinents dels àmbits de la recerca i l’administració. La jornada serà en línia a través de Zoom. Cal inscriure’s al formulari per ser a la sala virtual i poder fer preguntes (places limitades). Tanmateix, la jornada es retransmetrà en directe a través del canal de YouTube del CREAF. Programa. Inscripcions.


21/01/2021 – D’on venim? Patrimoni cultural als boscos i gestió forestal

Participació del LET en el capítol Where do we come from? Cultural heritage in forests and forest management del llibre How to balance forestry and biodiversity conservation – A view across Europe (2020). Els boscos tenen una gran importància, sobretot com a part integral de sistemes complexos d’usos del sòl que configuren el paisatge cultural europeu. En comparació amb les taxes de canvi dels espais oberts, els boscos són elements paisatgístics relativament persistents. Els boscos han estat molt dinàmics respecte a l’extensió espacial, l’estructura interna i la composició de les espècies. L’expansió forestal després de l’última Era Glacial va ser seguida per la reducció de la superfície forestal a causa de l’expansió de l’agricultura i els assentaments, que va durar a Europa durant un llarg període. Tot i això, també hi ha hagut períodes d’expansió forestal temporal. La transició forestal, és a dir, el canvi més recent del declivi a l’expansió forestal, s’ha produït en diferents moments de tota Europa. Els canvis en la superfície forestal van desencadenar patrons de successió deguts a impactes humans. Amb el pas del temps, les demandes de la societat van canviar i sovint es van diversificar, passant de productes forestals a la gamma completa de serveis ecosistèmics que avui són molt demandats. Els canvis corresponents en l’estructura i composició del bosc es van reflectir en canvis en les característiques ecològiques, inclosa la biodiversitat. En aquest capítol il·lustrem, en una sèrie de sis casos d’estudi de diferents parts d’Europa, com segles d’ús i gestió forestal han deixat empremta en els ecosistemes forestals i com reconèixer els efectes legats de la interrelació a llarg termini entre societats i els seus boscos proporcionen valuosos antecedents per a una gestió forestal sostenible. Consulta i descarrega’t el capítol del llibre.


11/01/2021 – Dinàmica espai-temporal dels sistemes urbans a partir d’imatges de satèl·lit d’il·luminació nocturna. Escenaris de progrés urbà per a les regions metropolitanes europees

Nou article del LET publicat a la revista Computers, Environment and Urban Systems. L’objectiu d’aquest estudi era utilitzar imatges de satèl·lit de regions metropolitanes per desenvolupar un mètode per predir l’evolució de la llum nocturna (NTL) i dissenyar un model matemàtic d’autòmats cel·lulars per predir escenaris de progrés urbà. Per validar el model amb dades reals, hem utilitzat NTL per al període 1992–2012 de la regió europea NUTS-2 de Catalunya. Els escenaris de superfície il·luminada (com a estimació de l’expansió urbana) es van calcular utilitzant variacions en la intensitat de la llum (com a estimació de l’activitat econòmica). En total, hem aplicat el model a dotze regions metropolitanes europees NUTS-3. El model ens proporciona tres tipus d’informació útil relacionada amb les superfícies urbanes: la principal és una base de superfície urbana NTL, que al seu torn es va utilitzar en processos de calibratge/validació; el segon és una regressió per a la intensitat de NTL i l’activitat econòmica; finalment, hem trobat una bona aproximació a la forma urbana en escenaris de progrés urbà. Atès que NTL està disponible per a tot el món, el model es podria utilitzar per estudiar les dinàmiques d’urbanització de les regions metropolitanes per a les quals, en particular, no hi ha dades socioeconòmiques disponibles a aquesta escala territorial, i fins i tot les megaregions emergents com a unitats econòmiques globals. Consulta l’article científic.


28/10/2020Modelització d’avaluacions ecològiques del paisatge en els usos del sòl i escenaris de canvi de cobertura. Aplicació a l’Àrea Metropolitana de Bojnourd (NE Iran)

Nou article del LET publicat a la revista Land Use Policy. L’avaluació de la dinàmica espai-temporal dels canvis d’usos i cobertes del sòl (LUCC) i les seves conseqüències socioecològiques sobre el paisatge és essencial per entendre les relacions entre fenòmens socials i naturals, especialment en àrees metropolitanes. La investigació sobre els efectes de les dinàmiques metropolitanes sobre l’ecologia del paisatge hauria d’incloure dues parts bàsiques: la simulació LUCC i l’avaluació ecològica del paisatge (LEA). Aquest article proposa un nou model integrat LEA-LUCC que inclou la Xarxa Neuronal Perceptrona de Capes Múltiples (MLPNN), les Cadenes de Markov (MC) i l’Índex de Connectivitat Ecològica (ECI), per abordar la naturalesa complexa i no lineal del sistema socioecològic metropolità. Basant-se en imatges del satèl·lit Landsat (1988, 1998, 2008, 2018) de l’àrea metropolitana de Bojnourd (NE Iran) i utilitzant MLPNN i MC per simular LUCC (2028, 2038), es comparen escenaris històrics i futurs i s’avalua el seu impacte sobre ECI. La investigació mostra el potencial del model per analitzar LUCC en l’espai i el temps, així com l’eficiència de les dades de teledetecció en l’anàlisi de LUCC, especialment en regions amb dèficit de bases de dades sobre cobertes del sòl. Com revelen els resultats, LUCC a la metròpoli de Bojnourd pot ocasionar una important depressió del funcionament ecològic del paisatge. El model LEA-LUCC és una eina valuosa per millorar la sostenibilitat del paisatge en àrees metropolitanes dinàmiques i per predir els efectes de la planificació territorial. El model permet a responsables polítics i planificadors del territori triar estratègies adequades per avançar cap a una transició socioecològica de sistemes metropolitans complexos. Consulta l’article científic.


22/10/2020 Integració de la biodiversitat i les funcions i serveis dels ecosistemes en la planificació del paisatge a la província de Barcelona. Un pas més en l’enfocament de les infraestructures verdes

Nou article del LET publicat a la revista Urban Forestry & Urban Greening. En aquest estudi s’ha desenvolupat un marc operatiu per a la planificació d’infraestructures verdes a escala paisatgística a la província de Barcelona integrant indicadors de biodiversitat, de funcions dels ecosistemes i de serveis ecosistèmics. Aquest enfocament s’ha implementat amb èxit en la planificació del paisatge a la Província, ​​conciliant tant la conservació de la biodiversitat com la millora dels serveis ecosistèmics en la planificació pràctica d’infraestructures verdes. L’estudi subratlla la importància crucial de les zones verdes periurbanes, inclosos els boscos o zones de conreu, per a la biodiversitat urbana, les funcions dels ecosistemes i la provisió de serveis ecosistèmics. S’observa, a més, un desajust important entre l’oferta i la demanda de serveis ecosistèmics a escala paisatgística. Les zones urbanitzades pesades, inclosa la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com zones al llarg de la costa, concentren les més altes demandes de serveis ecosistèmics, mentre que les zones que combinen una elevada oferta i demanda de serveis ecosistèmics es troben especialment als marges urbà-rural. Consulta l’article científic.


23/09/2020 Contribució de membres del LET sobre noves aproximacions integrades d’avaluació del paisatge al Congrés Internacional d’Ecologia del Paisatge 

Joan Marull i Roc Padró, van fer dues presentacions el dia 16 de setembre de 2020 amb els títols “Applying thermodynamics to understand the links between energy, information, structure and biodiversity in human-transformed landscapes” i “Socioecological Integrated Analysis of the Green Infrastructure. Transition Scenarios for Land Use Planning of the Barcelona Metropolitan Area” respectivament. Aquestes ponències es van realitzar en el marc de la Conferència internacional de la International Association of Landscape Ecology (IALE) anomenada “Landscape Science and Landscape Ecology: Considering Responses to Global Challenges”. La conferencia es va celebrar entre els dies 14 i 18 de setembre de 2020 a Moscou, encara que les presentacions es van realitzar online.

En el següent enllaç podeu trobar més informació sobre la IALE International Conference 2020.


07/08/2020 Avaluació de la sostenibilitat dels escenaris d’ús del sòl mitjançant l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona

Nou article publicat del LET a la revista internacional Landscape and Urban Planning. Aquesta investigació pretén contribuir als reptes de la planificació de la sostenibilitat proposant una Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA en anglès) per donar suport al Pla Director Urbanístic que està actualment sent redactat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu del pla és conciliar el desenvolupament urbà amb el rendiment dels espais oberts circumdants. En el treball s’avalua l’impacte en el funcionament socioecològic de la infraestructura verda que tindrien quatre escenaris diferents de cobertes del sòl (actual, tendencial, alternatiu i potencial) i dos tipus de maneig agrícola (convencional i una transició cap a l’agricultura ecològica).

Els resultats suggereixen que tot i que hi ha millores significatives en l’aprovisionament de llocs de treball i els tancaments de cicles dels nutrients (economia circular), l’agricultura ecològica certificada no és suficient per superar algunes tendències de sistemes agraris industrialitzats com la baixa eficiència energètica o les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Els resultats també mostren un efecte creuat entre el metabolisme social i l’ecologia del paisatge, on els canvis en la forma de maneig (convencional o ecològic) afectarien el funcionament del paisatge, mentre que els canvis en les cobertes del sòl afecten especialment l’ús dels recursos. Calen doncs canvis més profunds en la planificació per avançar cap a una Planificació per la Sostenibilitat que tingui en compte no només les cobertes, com s’ha fet tradicionalment, sinó també els fluxos metabòlics per promoure transicions agroecològiques cap a infraestructures verdes més sostenibles. El model SIA és un important pas conceptual i metodològic que facilita la transició cap a polítiques d’ús sostenible del sòl. Consulta l’article científic.


04/08/2020 – Espais oberts i transició socioecològica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: noves eines d’anàlisi per a una planificació territorial sostenible

En aquest article publicat a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2019 de l’IERMB es categoritzen i descriuen els espais oberts metropolitans i s’analitza quina és la contribució d’aquests espais al sistema metropolità a través d’una anàlisi SIA (Socioecological Integrated Analysis). Consulta l’article complet.


28/07/2020 Utilització del model Optimització d’Energia-Paisatge (E-LO) per a la planificació de l’ús del sòl a l’àrea metropolitana de Barcelona

Nou article del LET publicat a la revista Ecological Modelling. El ràpid creixement de la població i l’expansió urbana a les àrees metropolitanes han provocat un augment espectacular de la demanda d’aliments. En la majoria dels casos, l’explosió urbana es produeix de manera no planificada, obligant l’agricultura periurbana a adoptar pràctiques perjudicials per a la conservació de la biodiversitat i l’eficiència metabòlica (és a dir, homogeneïtzació paisatgística i dependència d’inputs externs no renovables), davant del dilema alimentari-biodiversitat. Per tal de millorar aquests efectes negatius sobre el sistema socioecològic metropolità, els investigadors d’aquest article s’han centrat en el desenvolupament d’indicadors complets per donar suport a l’expansió urbana sostenible a les àrees metropolitanes. En aquest treball, s’utilitzen aquests indicadors per desenvolupar el model d’Optimització d’Energia-Paisatge (E-LO per les seves sigles en anglès), un model no lineal dissenyat per a la planificació de l’ús del sòl mitjançant la consideració de restriccions biofísiques.

Els resultats E-LO permeten proposar diferents configuracions d’ús del sòl tant per a l’agricultura convencional com per a l’agricultura orgànica, tenint en compte els equilibris socio-metabòlics associats i les estructures funcionals del paisatge relacionades, amb l’objectiu d’atendre diferents objectius socials. S’han provat tres paràmetres: i) per augmentar les condicions per acollir la biodiversitat associada a les explotacions agrícoles, ii) per augmentar la producció agrícola i iii) per minimitzar la dependència dels inputs externs no renovables. D’acord amb aquests objectius socioecològics, s’ha obtingut la millor integració paisatgista-metabòlica, que és una metodologia útil per a una política d’ús sostenible del sòl.

Aquesta perspectiva socioecològica és necessària per al nou paradigma sobre la gestió d’agroecosistemes i per a la planificació del paisatge i pot ajudar a avançar cap a les infraestructures verdes funcionals de les àrees metropolitanes, especialment en el context climàtic i de transició agroecològica global. Consulta l’article científic.


19/06/2020 Les metodologies del LET s’utilitzen per primer cop en un context àrid com l’Iran i estableixen que els cultius de regadiu impliquen un empobriment dels processos ecològics

El LET aplica sovint les seves metodologies socioecològiques en zones mediterrànies, com és el cas de la regió metropolitana de Barcelona. Ara, per primer cop, les ha utilitzades en un context àrid a l’Iran. En concret, s’ha aplicat la metodologia ELIA (sigles en anglès d’Anàlisi Integrada Energia-Paisatge) que mesura la qualitat i quantitat dels processos ecològics d’un sistema. En aquesta zona àrida s’ha vist que els cultius de regadiu originen molta més producció de biomassa que els cultius de secà, però que és en detriment de la qualitat ecològica de l’agroecosistema (valors d’ELIA baixos). Per tal d’aconseguir aquests majors nivells de productivitat calen grans quantitats d’aportacions externes, com aigua, nutrients, maquinària, etc. Aquesta major pertorbació humana permet al paisatge produir molta més biomassa de la que es produiria de forma natural, però a un cost elevat en termes ecològics. Per contra, els paisatges que disposen de diferents cobertes del sòl i repartides de forma equilibrada –paisatges culturals en aquest cas dominats per pastures– tenen una major quantitat i qualitat de processos ecològics (valors d’ELIA més elevats), i això pot afavorir l’establiment de la biodiversitat. Els resultats de l’estudi aporten un coneixement valuós per a planificació territorial de la regió, ja que posen de manifest el paper dels diferents paisatges culturals existents en el manteniment dels processos ecològics. Consulta l’article científic.


27/05/2020 La gestió del territori que la pagesia feia fa 160 anys generava un paisatge gairebé òptim i sostenible

Un estudi en el què han participat membres del LET mostra la importància de la informació acumulada i la cultura local pagesa per assolir una gestió quasi òptima dels recursos naturals. Per arribar a aquesta gestió eficient les estratègies podien ser molt diverses, com ara minimitzar les hores de feina, especialitzar-se en el cultiu vitícola o bé fer un ús el màxim d’intensiu del territori. Cada pagès o pagesa duia a terme la seva estratègia independentment de les altres, però les decisions individuals acabaven generant un paisatge cultural –paisatge resultat de combinar el treball de les persones i la naturalesa– gairebé òptim en conjunt. L’estudi s’ha dut a terme a partir dels fluxos i balanços de material i energia existents l’any 1860 a la comarca del Vallès. La investigació, a més, posa de manifest que l’indicador emprat per a mesurar-ho –anomenat d’informació– es pot fer servir per avaluar si determinades estratègies de gestió del territori són òptimes, ja que mesura com n’és d’equilibrada tota la xarxa de fluxos del sistema. Consulta l’article científic.


19/05/2020 Aprèn a identificar papallones amb el curs online del mBMS disponible a YouTube

Ja disponible al canal de YouTube del CREAF el curs en línia per identificar les papallones diürnes de l’àrea metropolitana de Barcelona. Organitzat per l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS, les dues parts del curs emeses en directe el passat 27 i 28 d’abril van tenir més de 300 espectadors i espectadores. El curs, en català i centrat en explicar la biologia, comportament i curiositats de les papallones en general –sessió 1– i en aprendre a identificar les papallones diürnes de l’àrea metropolitana de Barcelona i en participar en l’mBMS –sessió 2–, l’imparteix l’Andreu Ubach, màster en biodiversitat per la UB i coordinador tècnic del Catalan Butterfly Monitoring Scheme (cBMS) a l’àrea de lepidòpters del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Ara podràs veure-ho sempre que vulguis a YouTube! Ho trobaràs a Participació > Recursos per identificar papallones.


12/05/2020 Disponibles en obert tots els informes del LET del 2019

Ja estan disponibles per a la seva consulta i descàrrega tots els informes i documents de treball dels projectes del LET de l’any 2019. El Laboratori continua desenvolupant eines per avançar en l’assessorament de les polítiques públiques des de l’àmbit de l’ecologia metropolitana, com és el cas del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’àrea metropolitana de Barcelona. Els trobareu a Publicacions > Informes del laboratori.


04/05/2020 Les zones amb més biodiversitat de la província de Barcelona van acollir en el passat paisatges en mosaic i grans superfícies homogènies

Un estudi realitzat per membres del LET mostra que les zones amb majors nivells de biodiversitat a la província de Barcelona corresponen a espais que en el passat van tenir una major diversitat de cobertes del sòl –paisatge en mosaic– combinat amb grans superfícies homogènies –espais naturals protegits en l’actualitat–. Així, els usos del sòl del passat en una zona deixen un llegat de biodiversitat encara que aquests espais hagin canviat en l’actualitat. El coneixement dels paisatges històrics i les seves transicions socioecològiques és útil, doncs, per a una planificació sostenible del territori. Consulta l’article científic.


22/04/2020 Curs online del mBMS per conèixer i identificar les papallones metropolitanes

Vols aprendre a identificar les papallones diürnes de l’àrea metropolitana de Barcelona? Per què les papallones són bones bioindicadores? Què vol dir que siguin especialistes o generalistes? Com es pot fer ciència ciutadana i ajudar a la seva conservació? Apunta’t al curs en línia i gratuït del l’Observatori Metropolità de Papallones mBMS! +info i inscripcions


16/03/2020Se suspenen totes les activitats públiques del LET pel coronavirus

D’acord amb l’Estat d’Alarma decretat per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2 que causa la malaltia COVID-19, el LET suspèn totes les activitats amb públic assistent. Pel mateix motiu, l’equip del LET continuarà realitzant les seves tasques en la mesura del possible mitjançant teletreball. La situació s’estendrà fins a nou avís, quan la situació sanitària permeti la finalització del confinament i les restriccions de mobilitat. Gràcies per la compressió i disculpeu les molèsties.


20/02/2020 – El proper dimecres 26 de febrer a les 15h, nova sessió dels “Seminaris del LET”. En aquesta ocasió la presentació serà realitzada per Marta Elena Montaño, enginyera civil i màster en geografia que està realitzant el doctorat sobre Etnobiologia i Estudis Bioculturals. La sessió, que duu per nom “Modelización de la incidencia de los sistemas productivos tradicionales en la sustentabilidad de los paisajes del Resguardo Indígena de Puracé” versarà de les transformacions socioambientals en el maneig del territori succeïdes des de mitjans del segle XX. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Marta Elena Montaño


11/02/2020 – Nou article del LET sobre l’optimització dels fluxos d’energia en les explotacions agràries en perspectiva històrica.  La recerca proposa un mètode per entendre com els objectius dels diferents agricultors poden contribuir a estructurar els paisatges culturals i com la informació com a estructura que hi ha en els fluxos d’energia dins dels sistemes agrícoles pot ser mesurada. L’article s’ha publicat a Ecological Indicators i duu per nom “How farmers shape cultural landscapes. Dealing with information in farm systems (Vallès County, Catalonia, 1860)”. Podeu consultar-lo al següent enllaç: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106104


22/01/2020 – El proper dijous 30 de gener a les 15h realitzarem la primera sessió de l’any dels “Seminaris del LET”. Aquesta sessió, que versarà sobre la història del metabolisme social en els paisatges bioculturals de Mallorca anirà a càrrec de Nofre Fullana, doctorand i director tècnic de l’Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca i duu per títol “Transició socioecològica dels agroecosistemes a l’illa de Mallorca. Fluxos energètics, multi-EROI i aproximació a l’ELIA (Manacor, 1860,1956 i 2012)”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Nofre Fullana


09/01/2020 – Nou article publicat per membres del LET sobre biodiversitat urbana. La investigació es centra en la capacitat de dispersió de papallones i el rol la gestió del verd a les ciutats i es basa en dades empíriques recollides a Barcelona. L’article ha estat publicat a la revista Landscape and Urban Planning i porta per nom “The role of the urban landscape on species with contrasting dispersal ability: Insights from greening plans for Barcelona”. Podeu consultar-lo al següent enllaç: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.103707


02/12/2019 – Aquest dijous 5 de desembre al Departament de Territori i Sostenibilitat, dos membres del LET parlaran en unes jornades d'”Eines i oportunitats per a l’avaluació ambiental i la planificació de la infraestructura verda”. L’acte girarà entorn de la contribució dels ecosistemes al benestar de les persones i el paper estratègic dels espais oberts com a infraestructura que contribueix als sistemes socioecològics. Per a més informació podeu consultar el fulletó de la jornada al següent enllaç: Jornada Serveis Ecosistèmics


18/11/2019 – El proper dilluns 25 de novembre a les 15h realitzarem una nova sessió dels “Seminaris del LET”. En aquesta ocasió la presentació anirà a càrrec de Lorena Maristany, professora i investigadora del Departament d’Urbanisme i Ordenació de l’ETSAV (UPC). El seminari girarà entorn a les investigacions de la seva tesi doctoral, que porta per nom “Espacios abiertos metropolitanos: criterios, objetivos y estrategias para el proyecto territorial. El caso de la región urbana de Barcelona”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Lorena Maristany


23/10/2019 – El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del govern espanyol ha concedit al LET el projecte RTI2018-093970-B que duu per nom “BIOLANDSCAPEs – Història Agroecològica per al Disseny de Paisatges Sostenibles. Casos d’estudi del Món Mediterrani”. Aquest projecte es farà en col·laboració amb la Universidad Pablo de Olavide i la Universitat de Barcelona. L’objectiu del projecte és aplicar una visió agroecològica en el disseny de paisatges sostenibles, fonamentada en un funcionament més circular de les activitats agràries. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: Projecte BIOLANDSCAPEs


08/10/2019 – Dilluns dia 14 d’octubre a les 15h a l’IERMB es celebra una nova sessió dels “Seminaris del LET”. En aquesta ocasió Ola Stedge, investigador post-doctoral que inicia una estada al LET, farà una presentació que porta per nom “The metropolitan food system quantified and georeferenced: The spatial opportunities for (peri-)urban food production and recycling of nutrients in the Oslo region”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Ola Stedge


16/09/2019 – Dilluns dia 23 de setembre a les 15h a l’IERMB, nova sessió dels “Seminaris del LET”. El seminari anirà a càrrec de Parisa Torabi, estudiant del màster que forma part de l’Erasmus-Mundus Programme en Modelització Matemàtica en Enginyeria, coordinat per la Universitat de l’Aquila, i que ha realitzat el seu treball de final de màster dins del LET. La presentació porta per nom “Agroecosystem’s Energy-Landscape Optimization for Land-Use Planning”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Parisa Torabi


04/09/2019 – L’estudiant de doctorat i membre del LET Maria José La Rota ha guanyat la Beca Santacana 2019 finançada pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. L’objectiu de la seva proposta, que realitzarà en col·laboració amb l’equip de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, és la de generar horitzons de desenvolupament metropolità sostenible en el marc d’una visió estratègica transdisciplinària i socialment inclusiva en el procés de governança a través de l’aplicació d’una “Anàlisi Socioecològica Integrada de la Infraestructura Verda Metropolitana de Barcelona: Avaluació d’Escenaris i Elements Estratègics per a la Planificació Urbanística i Territorial”. Per a més informació podeu el següent enllaç: Notícia PEMB


30/08/2019 – Dos membres del LET ha contribuït al llibre blanc “Natura: ús o abús?” editat per l’Institut d’Estudis Catalans. El capítol porta per nom “Canvis recents en les cobertes del sòl i en la dinàmica del paisatge als Països Catalans: implicacions en la conservació del patrimoni natural” i s’hi fan propostes d’actuació per garantir el manteniment dels mosaics agroforestals, de millora de la connectivitat ecològica i d’integració dels paisatges metropolitans a l’infraestructura verda. Consulteu el capítol al següent enllaç: Capítol IEC


02/08/2019 – Es publica un nou article amb la participació de membres del LET, sobre el nexe aigua-energia-aliments per un cas d’estudi a Gran Canaria. L’article ha estat publicat a Science of the Total Environment i porta per nom “Structuring an integrated water-energy-food nexus assessment of a local wind energy desalination system for irrigation”. Podeu consultar-lo en obert a: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.422


05/07/2019 – Noves publicacions del LET sobre l’utilitat de l’Anàlisi Socioecològica Integrada per a l’avaluació de la planificació territorial i la seva aplicació al Pla Director Urbanístic de l’AMB. Els articles plantegen com la modelització, a través d’eines de l’ecologia del paisatge i del metabolisme social, pot contribuir en l’ordenació de la infrastructura verda. Podeu consultar-los en obert a l’Anuari Metropolità de Barcelona 2018 “Del barri a la metròpoli”


03/06/2019 – Nou article del LET sobre l’evolució socioecològica a llarg termini de les agricultures occidentals de forma comparativa en la interacció entre metabolisme i ecologia del paisatge, publicat a Agricultural Systems: “Comparative Energy-Landscape Integrated Analysis (ELIA) of past and present agroecosystems in North America and Europe from the 1830s to the 2010s”. Podeu consultar l’article complet a: https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.05.011


28/05/2019 – Dilluns dia 3 de juny a les 15h a l’IERMB, sisena sessió dels “Seminaris del LET”. Tarik Serrano, doctor en ciències ambientals i membre de l’equip del LET presentarà el seminari “Methods for the integrated analysis of social metabolism in rural systems. Cases of Mauritius, Ecuador and Gran Canaria”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Tarik Serrano


21/05/2019 – Aquest dijous dia 23 de maig a les 11h a l’Aula Magna de la Facultat de Biologia de la UB es celebrarà la jornada “L’home en la Biosfera. El llegat de Margalef per un món més sostenible”, en motiu del centenari del naixement de l’ecòleg Ramon Margalef. En aquesta, Joan Marull i Enric Tello  presentaran la ponència “A voltes amb Ramon Margalef: energia, informació i paisatge”. Més informació al següent enllaç: Jornada Margalef


07/05/2019 – Afegim dos nous articles científics en els que han participat membres del LET: Un primer publicat a la revista Land Use Policy sota el títol “Urban development versus wetland loss in a coastal Latin American city: Lessons for sustainable land use Planning” i un segon publicat a Science of the Total Environment que s’anomena “Policy-driven monitoring and evaluation: Does it support adaptive management of socio-ecological systems?”. Per accedir als articles complets podeu consultar els següents enllaços: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.036 o bé https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.462


02/05/2019 – El proper dimarts dia 7 de maig a les 10h a la sala de plens de l’AMB tindrà lloc la presentació del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona a l’Espai Metròpoli. L’acte és obert a tothom, però es prega que confirmeu l’assistència bé sigui per correu (iermb@uab.cat) bé sigui trucant per telèfon (93 506 9664, AMB; 93 586 8863, IERMB). Més informació al següent enllaç: Presentació LET


29/04/2019 – Dilluns dia 6 de maig a les 15h a l’IERMB, cinquena sessió dels “Seminaris del LET”. Victor Matasov i Marina Kozyreva, investigadors de la Facultat de Geografia de la Universitat Estatal de Moscou presentaran el seminari “Long-term reconstructions of human-environment interaction in the forest zone of the European Russia: results and prospects”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Victor Matasov i Marina Kozyreva


25/04/2019 – Nou article del LET sobre la relació entre metabolisme, estructura del paisatge i biodiversitat (papallones i ocells) a la regió metropolitana de Barcelona, publicat a Science of the Total Environment: “Building on Margalef: Testing the links between landscape structure, energy and information flows driven by farming and biodiversity”. Podeu consultar l’article complet a: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969719316559


11/04/2019 – El LET posa en marxa un projecte de ciència ciutadana que permetrà fer el seguiment de les papallones a l’àrea metropolitana de Barcelona. El projecte s’inicia en 6 parcs i 2 platges repartits en el territori metropolità. L’objectiu és la creació d’un Observatori Metropolità de Papallones Urbanes. Més informació sobre com participar-hi a: http://mbms.creaf.cat/


08/04/2019 – Nou article del LET, liderat per Joan Marull, a Land Use Policy: “Modelling urban networks sustainable progress”. Podeu consultar l’article complet a: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837718319719


02/04/2019 – Dilluns dia 8 d’abril a les 15h a l’IERMB, quarta sessió dels “Seminaris del LET”. Maryam Yousefi, estudiant de doctorat de la Universitat de Shahid Beheshti d’Iran presentarà el seminari “Reconceptualization of Carrying Capacity Based on Landscape Ecology: Paradigm shifts and new approaches”. Consulteu l’abstract al següent enllaç: Abstract Maryam Yousefi


26/03/2019 – Incorpora’t a l’equip del LET! Busquem tècnic superior amb experiència en l’àmbit de l’ecologia i el territori, capacitats i interès per la recerca bàsica i aplicada. Convocatòria oberta fins al 8 d’abril. Per a més informació, consulteu aquest enllaç: https://iermb.uab.cat/ca/iermb/ofertalaboral/tecnica-superior-en-ecologia-i-territori-2/


22/03/2019 – Nou article del LET, liderat per Roc Padró, a Ecological Economics: “Beyond Chayanov: A sustainable agroecological farm reproductive analysis of peasant domestic units and rural communities (Sentmenat; Catalonia, 1860)”. Podeu consultar l’article complet a: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800917312338


15/03/2019 – La Web del LET està en desenvolupament. Pretén ser un espai dinàmic obert a tothom. Si teniu qualsevol comentari podeu adreçar-vos al correu: letbcn@uab.cat. Molt properament anunciarem quan i on es farà la presentació formal del LET (Espai Metròpoli).

Empty tab. Edit page to add content here.