El Consell de Govern és l’òrgan superior de govern de l’IERMB, i està format pel president o presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona; pel rector o rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona; pel representant nomenat per l’Ajuntament de Barcelona; pel president o presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona; pel rector o rectora de la Universitat de Barcelona; pel rector o rectora de la Universitat Politècnica de Catalunya; pel vicepresident o vicepresidenta o conseller o consellera de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que tingui la representació d’aquesta entitat, i per dos vocals en representació de cadascuna de les entitats consorciades amb aportació institucional ordinària, d’acord amb el que estableix l’article 1.2 dels estatuts.

Els càrrecs que formen part del Consell de Govern poden delegar les seves funcions en un altre membre de la mateixa entitat.

Cadascuna de les institucions consorciades designen llurs vocals d’acord amb les normatives respectives.

Pel que fa a la renovació dels membres del Consell de Govern s’ha de fer d’acord amb la periodicitat pròpia de la institució a la qual representen.

En l’actualitat els seus membres són:

President/a:

ADA COLAU BALLANO Presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Vicepresidents/es:

JAVIER LAFUENTE Rector de la Universitat Autònoma Barcelona
XAVIER MATILLA AYALA Ajuntament de Barcelona
JORDI MARTÍ GRAU Vicepresident de Planificació Estratègica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i President de la Comissió Executiva del Consorci, qui actua en nom i representació d’aquesta entitat, en l’exercici de les competències que té delegades per decret de presidència de data 18 de setembre de 2019.

Vocals:

MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA Àrea Metropolitana de Barcelona
ORIOL BOSSA PRADAS Àrea Metropolitana de Barcelona
ANTONI F. TULLA I PUJOL Universitat Autònoma de Barcelona
CARME MIRALES-GUASCH Universitat Autònoma de Barcelona
MARIUS BOADA Ajuntament de Barcelona
LAURA PÉREZ CASTAÑO Ajuntament de Barcelona
JOAN RAMON ROVIRA HOMS Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
MARIA TERESA VILALTA I FERRER Universitat de Barcelona
JORDI ROS BALLESTEROS Universitat Politècnica de Catalunya

Secretària del Consell de Govern

GLÒRIA VENDRELL GARRIDO  ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

 

Funcions i periodicitat de les reunions:

  1. a) Establir les directrius generals d’actuació i aprovar el programa global d’activitats.
  2. b) Aprovar el pressupost, les seves bases d’execució i la relació de llocs de treball.
  3. c) Aprovar els comptes anuals i la memòria econòmica.
  4. d) Admetre nous membres.
  5. e) Modificar els estatuts.
  6. f) Dissoldre i liquidar el Consorci.
  7. g) Efectuar els actes de disposició i gravamen del patrimoni del Consorci.
  8. h) Aprovar els contractes i els crèdits i préstecs l’import dels quals superi el 10 % del pressupost.
  9. i) Nomenar els titulars de la Direcció i la Gerència.

Les atribucions que s’assenyalen a les lletres a, b, c, d, e, f, h i i no es poden delegar.

El Consell de Govern s’ha de reunir amb caràcter ordinari dos cops l’any, un per aprovar el programa global d’activitats i un altre per aprovar el pressupost, les bases d’execució i la relació de llocs de treball, així com els comptes anuals i la memòria econòmica de l’exercici anterior.

Per més informació podeu consultar l’article 8 dels estatus de l’IERMB.

Notícies

Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades

Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica

Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva

Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus

El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència

Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí