El Consell de Govern nomena el director o directora, per majoria absoluta, a proposta conjunta del president o presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a titular de la Presidència del Consorci, i el rector o rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona i ha de tenir un perfil acadèmic.

El Consell de Govern nomena el gerent o la gerent, per majoria absoluta, a proposta conjunta del president o presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com a titular de la Presidència del Consorci, i del director o directora.

En l’actualitat els seus membres són:

Director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans

RICARD GOMÀ CARMONA

Gerent de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans

JUAN CARLOS MIGOYA MARTÍNEZ

 

Funcions:

Direcció:

 1. a) Dirigir, organitzar, coordinar i supervisar els serveis i les activitats acadèmiques i de recerca de l’IERMB.
 2. b) Preparar el pla d’activitats i donar el vistiplau al projecte de pressupost, al compte general, a la memòria i a l’inventari formulats pel gerent, a fi que sigui el Consell de Govern qui els aprovi.
 3. c) Supervisar i gestionar la captació de recursos econòmics per finançar projectes acadèmics, de recerca i de treball dins l’àmbit competencial de l’IERMB.
 4. d) Supervisar i gestionar la formalització de convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per a la consecució dels objectius de l’IERMB.
 5. e) Realitzar les tasques i funcions que els deleguin els òrgans de govern.

Gerència:

 1. a) Executar i fer complir els acords dels òrgans de govern i administrar i gestionar el funcionament ordinari de l’IERMB.
 2. b) Dirigir, organitzar i supervisar els serveis d’administració, econòmics i de gestió de l’IERMB.
 3. c) Gestionar i executar el pressupost i administrar el patrimoni.
 4. d) Preparar els projectes de pressupost, comptes generals, memòria i inventari.
 5. e) Formalitzar i signar tota mena de contractes i documents públics i privats, així com els convenis, quan la seva signatura no l’assumeixi el president o presidenta o el membre del Consell en què s’hagin delegat les competències de la Presidència.
 6. f) Sol·licitar, formalitzar i signar crèdits i préstecs amb ens del sector públic i de fora d’aquest, sempre que l’import d’aquests no superi el 10 % del pressupost.
 7. g) Realitzar les tasques i funcions que li deleguin els òrgans de govern.
Notícies

Més polítiques de barris, un país més just

En aquest article, Marc Martí-Costa, cap de l’àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, explica novetats i reptes de la nova llei de barris recentment aprovada pel Parlament català. També fa un repàs als programes de barris actualment vigents a Catalunya, en els quals l’IERMB hi està col·laborant activament

La població metropolitana en risc de pobresa creix en 64.000 persones en pandèmia, situant-se en el percentatge més alt des que es tenen dades

Les dades de les Estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) 2020-2021 confirmen un increment de la desigualtat social i de la pobresa a l’àrea metropolitana de Barcelona a conseqüència de la crisi pandèmica

Empoderament de les dones per a una mobilitat inclusiva

Els primers resultats del projecte europeu Inclusify mostren que l’experiència de viatge de les dones al servei de transport metropolità és positiva, en general, i apunten a la necessitat de donar atenció especial a les viatgeres de línies nocturnes de bus

El 9,14% de la població metropolitana afirma haver estat víctima d’un fet relacionat amb la ciberdelinqüència

Així ho recull l’informe sobre l’estat de la seguretat urbana de l’Enquesta de Victimització de l’Àrea de Metropolitana de Barcelona (EVAMB) 2022, elaborat per l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí