Properament obrirem inscripcions per la nova edició del MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS!!

El Màster començarà el mes d’octubre del 2021. A l’espera de publicar el nou Pla d’Estudis, et convidem a consultar la informació del Pla d’Estudis actual i si hi estàs interessat/da o tens algun dubte, posa’t en contacte amb nosaltres, a través d’aquest formulari.

El Màster vol oferir un nou enfocament de les dinàmiques i les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals, tot incorporant marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

Així doncs combina, d’una banda, l’anàlisi des d’una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius); i d’altra banda, l’especialització a través de dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius). Un itinerari d’Anàlisi, orientat a la formació tant per a la recerca com per a la pràctica reflexiva; i un itinerari de Governança i Gestió, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques, i amb un vessant més professionalitzador.

El Màster es desenvolupa des del mes de gener fins al mes de desembre, en horari intensiu, de les 16 a les 20 hores, a raó de 3 sessions setmanals. L’idioma de les classes és el castellà.

Aquest és un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre  aquesta institució i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i els títols a que dóna dret són els següents:

  • MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS. ESPECIALITAT EN ANÀLISI DE DINÀMIQUES METROPOLITANES
  • MÀSTER METRÒPOLI EN ESTUDIS URBANS I METROPOLITANS. ESPECIALITAT EN GOVERNANÇA I GESTIÓ DE LA CIUTAT METROPOLITANA
  • CERTIFICAT DE MÒDUL

Coordinació del programa:

RICARD GOMÀ CARMONA
Departament de Ciència Política i Dret Públic (UAB)
Director de l’IERMB
ricard.goma@uab.cat
34 93 586 8876

Lloc on s’imparteix la docència:

IERMB UAB, CAMPUS DE BELLATERRA
PLAÇA DEL CONEIXEMENT, Ed. MRA, 2A Pl.
08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS)

Objectius

Aquest Màster té com a objectiu proporcionar una formació avançada i especialitzada per a la comprensió, l’anàlisi i la gestió de les dinàmiques i les polítiques locals i metropolitanes. Aquest objectiu es persegueix des de dues perspectives complementàries: acadèmica i professional.

La perspectiva acadèmica garanteix una formació orientada a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.

La perspectiva professional ofereix una formació amb un nítid accent de suport a la pràctica de directius i tècnics municipals i metropolitans, per tal de reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità a fi d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

Competències

Les competències específiques que adquirirà l’alumne són:

  • Analitzar la realitat metropolitana i assolir un nivell avançat d’estudi i comprensió de les principals dinàmiques que la configuren en les seves principals dimensions.
  • Conèixer l’expressió territorial de les lògiques de canvi poblacional, socioeconòmic i ecològic; de les seves claus explicatives, i dels seus impactes sobre la quotidianitat.
  • Articular reflexió amb coneixements aplicats, per tal de construir capacitats de vinculació entre recerca i processos de transformació de la realitat metropolitana.
  • Aplicar els coneixements adquirits a l’anàlisi dels entorns urbans i metropolitans de proximitat, per tal d’incidir en la seva millora, des d’eines i mètodes avançats.
  • Enfortir les capacitats de planificació estratègica en l’àmbit metropolità, a partir de l’estudi en profunditat de les tècniques i dels processos orientats a produir canvis.
  • Assegurar el coneixement i les habilitats d’ús del conjunt d’eines de gestió de les polítiques i dels serveis, en tot el ventall de camps d’acció de l’agenda metropolitana.
  • Impulsar processos d’innovació en la planificació i el disseny d’estratègies i polítiques metropolitanes en els àmbits social, econòmic, ecològic i territorial.
  • Millorar capacitats d’avaluació de serveis, de programes i de polítiques metropolitanes, per tal de garantir el valor instrumental de la formació teòrica rebuda.

Les competències transversals que adquirirà l’alumne són:

  • Construir reflexió i coneixement rellevant i crític en tots els seus vessants. Activar la inquietud i la motivació intel·lectual i científica, així com el rigor i la qualitat en el desenvolupament de les tasques professionals.
  • Projectar els valors de la solidesa, la reflexió, el compromís, la creativitat i la innovació en l’exercici de l’itinerari acadèmic i professional, per mitjà del contacte tant amb un entorn universitari rigorós i incentivador, com amb la realitat de la intervenció sobre el territori.
  • Enfortir les habilitats per a l’exercici professional en entorns complexos i dinàmics, on cal el treball en xarxa, l’assumpció de la iniciativa personal, l’autonomia de criteri i la construcció de vincles sòlids d’equip.

El Pla d’Estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 obligatoris de màster i 2 obligatoris d’itinerari); el segon semestre es cursen 1 mòdul obligatori d’itinerari (que en el cas de l’itinerari de Governança i Gestió consisteix en pràctiques professionals*) i 2 mòduls/tallers optatius, a més de realitzar el Treball de Final de Màster**. Pel que fa als mòduls optatius, un s’ha d’escollir obligatòriament entre els dos que ofereix el propi itinerari, i l’altre es pot escollir entre el segon del propi itinerari i els dos de l’itinerari alternatiu.

* L’objectiu és que els alumnes contrastin amb la realitat concreta del treball institucional la formació rebuda a la resta de mòduls. Les pràctiques es realitzen als diferents àmbits, instituts i empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com als principals ajuntaments de la Regió Metropolitana.

**Investigació individual sota la supervisió d’un tutor sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster. S’han de plantejar uns objectius d’investigació, aplicar les metodologies adequades i obtenir resultats d’aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com exposar i defensar el treball realitzat davant un tribunal. A l’itinerari de Governança i Gestió, aquest treball pot consistir en la realització d’una Memòria relacionada amb les Pràctiques Externes realitzades, sota la supervisió també d’un tutor.

Mòduls Obligatòris de Màster, OM. (30 crèdits)
Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional 9 crèdits 1er semestre
Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació 9 crèdits 1er semestre
Treball de Final de Màster (TFM) 12 crèdits 2n semestre
Itinerari A:
La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques metropolitanes

HORARI/CALENDARI
Itinerari B:
Governança i gestió de la ciutat metropolitana

HORARI/CALENDARI
Mòduls Obligatòris d’itinerari, OI. (18 crèdits) Mòduls Obligatòris d’itinerari, OI. (18 crèdits)
Estructura socioresidencial i economia metropolitana
6 crèdits
1er sem.
Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques
6 crèdits
1er sem.
Sistema metropolità:
Ecologia i territori
6 crèdits
1er sem.
Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals
6 crèdits
1er sem.
Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana
6 crèdits
2n sem.
Pràctiques externes
6 crèdits
2n sem.
Mòduls Optatius d’itinerari, OPT. (12 crèdits) Mòduls Optatius d’itinerari, OPT. (12 crèdits)
Taller 1. Metròpoli i innovació sociopolítica i econòmica
6 crèdits
2n sem.
Taller 1. Habitatge, barris i eines d’acció comunitària
6 crèdits
2n sem.
Taller 2. Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics
6 crèdits
2n sem.
Taller 2. Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial
6 crèdits
2n sem.
  • El pla d’estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 OM i 2 OI); el segon semestre es cursen 3 mòduls/tallers i el Treball de Final de Màster. El TFM consistirà en: a) un treball de recerca (itinerari Anàlisi Metropolitana); b) una memòria de pràctiques (itinerari Governança i Gestió).
  • El pla d’estudis combina: perspectiva global (per mitjà dels 30 crèdits OM i dels 6 crèdits OPT que permeten creuament d’itinerari); amb especialització (per mitjà de 2 itineraris: 18 crèdits OI i 12 crèdits OPT). Els itineraris especialitzen en: a) Anàlisi (orientat a la recerca) i b) Governança i Gestió (orientat a la pràctica), però tots dos itineraris mantenen la transversalitat temàtica. Cal realitzar un mínim de 6 crèdits dins de les OPT del propi itinerari. Els 6 crèdits restants poden realitzar-se entre el conjunt de les OPT.
  • Estructura del curs: Cada semestre comptarà amb 15 setmanes lectives. A cada setmana lectiva li corresponen a l’entorn de 8 hores de treball presencial, TP (aula) (240h, itinerari A, i 210h, itinerari B). La resta, fins a 1.500h, es distribuirà entre TFM, pràctiques, treball amb suport (tutories), hores d’avaluació, treball autònom (estudi personal) i participació a seminaris.

MÒDULS, TALLERS, CURSOS I PROFESSORAT

OBLIGATORIS DE MÀSTER
Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional (OM) 9 crèdits
Coordinador del mòdul: Oriol Nel.lo (Geografia UAB)
- Grans dinàmiques de transformació territorial: Oriol Nel.lo (Geografia UAB)
- Grans dinàmiques de transformació poblacional: Antonio López-Gay (CED); Juan A Módenes (CED, Geografia UAB); Jordi Bayona (CED)

Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació (OM) 9 crèdits
Coordinador de mòdul: Mariona Tomàs (Ciència Política UB)

- Models de governança i planificació metropolitana: Joan Subirats (IGOP, Ciència Política UAB); Mariona Tomàs (Ciència Política UB)
- Municipalisme i nova agenda urbana: Marc Martí (IERMB, IGOP-UAB)

Itinerari A: La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques i reptes metropolitans

OBLIGATORIS D'ITINERARI
Estructura socioresidencial i economia metropolitana (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Sebastià Sarasa (Sociologia UPF)

- Estructura socioresidencial, vulnerabilitat urbana i gentrificació: Sebastià Sarasa (Sociologia UPF); Sergio Porcel (IERMB)
- Economia i planificació urbana: Joan Trullén (Economia Aplicada UAB); Vittorio Galletto (IERMB)

Sistema metropolità: Ecologia i territori (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Enric Tello (Economia i Empresa UB)

- Metabolisme metropolità i desenvolupament sostenible: Enric Tello (Economia i Empresa UB); Joan Marull (IERMB), Roc Padró (IERMB)

Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Joan Miquel Verd (Sociologia, UAB)

- Tècniques i mètodes qualitatius: Joel Martí (Sociologia UAB); Joan Miquel Verd (Sociologia UAB)
- Tècniques i mètodes quantitatius: Manel Pons (Econometria UB. IERMB); Pedro López (Sociologia UAB); Núria Ruiz (Econometria UB, IERMB)


OPTATIUS D’ITINERARI
Metropoli i innovació sociopolítica i econòmica (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ismael Blanco (Ciència Política UAB. IGOP)

- Metròpoli, innovació sociopolítica i comuns: Ismael Blanco (IGOP, Ciència Política UAB); Quim Brugué (Pedagogia, UdG); Helena Cruz (IGOP-IERMB); Ruben Martínez (IGOP)
- Metròpoli i economia cooperativa, social i solidària: Ivan Miró (Cooperativa Ciutat Invisible)

Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Xavier Matilla (Urbanisme UPC)

- L’urbanisme i els reptes de la justícia socioespacial: Xavier Matilla (Urbanisme UPC); Josep Bohigas (BR, Urbanisme UPC)
- L’urbanisme i els reptes de l’ecologia metropolitana: Jordi Roca (Economia i Empresa UB); Marc Montlleó (BR)

Itinerari B: Governança i gestió de la ciutat metropolitana

OBLIGATORIS D’ITINERARI
Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ricard Gomà (IERMB, IGOP, Ciència Política UAB)

- Estratègies de desenvolupament econòmic i ocupació: Oriol Estela (Pla Estratègic Metropolità); Sara Berbel (Barcelona Activa)
- Polítiques de cohesió social i convivència: Marga León (IGOP, Ciència Política UAB); Marta Murrià (IERMB); Ricard Gomà (Ciència Política, IERMB)

Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Marc Parés (IGOP, Geografia UAB)

- Planejament, polítiques urbanes i dret a la ciutat: Marc Parés (IGOP, Geografia UAB)
- Vectors ambientals i polítiques de transició ecològica: Maite Pérez (IERMB); Elena Domene (Geografia UAB, IERMB); Núria Pérez (IERMB); Marta Garcia (IERMB)

Pràctiques externes (OI) 6 crèdits


OPTATIUS D’ITINERARI
Habitatge, barris i eines d’acció comunitària (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ernesto Morales (IGOP, UAB)

- Polítiques de barris i acció comunitària: Ernesto Morales (IGOP, UAB); Òscar Rebollo (IGOP, Sociologia UAB)
- Polítiques metropolitanes d’habitatge: Carles Donat (IERMB, Geografia UAB)

Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Anna Badia (Geografia UAB)

- Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial: Anna Badia (Geografia UAB); Meritxell Gisbert (Geografia UAB)

El Pla d’Estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 obligatoris de màster i 2 obligatoris d’itinerari); el segon semestre es cursen 1 mòdul obligatori d’itinerari (que en el cas de l’itinerari de Governança i Gestió consisteix en pràctiques professionals*) i 2 mòduls/tallers optatius, a més de realitzar el Treball de Final de Màster**. Pel que fa als mòduls optatius, un s’ha d’escollir obligatòriament entre els dos que ofereix el propi itinerari, i l’altre es pot escollir entre el segon del propi itinerari i els dos de l’itinerari alternatiu.

Aquesta edició, degut a les circumstàncies actuals, es desenvoluparà 100% online. S’utilitzaran mitjans telemàtics per poder realitzar les classes i es facilitaran els recursos necessaris.

* L’objectiu és que els alumnes contrastin amb la realitat concreta del treball institucional la formació rebuda a la resta de mòduls. Les pràctiques es realitzen als diferents àmbits, instituts i empreses de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com als principals ajuntaments de la Regió Metropolitana.

**Investigació individual sota la supervisió d’un tutor sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster. S’han de plantejar uns objectius d’investigació, aplicar les metodologies adequades i obtenir resultats d’aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com exposar i defensar el treball realitzat davant un tribunal. A l’itinerari de Governança i Gestió, aquest treball pot consistir en la realització d’una Memòria relacionada amb les Pràctiques Externes realitzades, sota la supervisió també d’un tutor.

Mòduls Obligatòris de Màster, OM. (30 crèdits)
Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional 9 crèdits 1er semestre
Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació 9 crèdits 1er semestre
Treball de Final de Màster (TFM) 12 crèdits 2n semestre
Itinerari A:
La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques metropolitanes

HORARI/CALENDARI
Itinerari B:
Governança i gestió de la ciutat metropolitana

HORARI/CALENDARI
Mòduls Obligatòris d’itinerari, OI. (18 crèdits) Mòduls Obligatòris d’itinerari, OI. (18 crèdits)
Estructura socioresidencial i economia metropolitana
6 crèdits
1er sem.
Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques
6 crèdits
1er sem.
Sistema metropolità:
Ecologia i territori
6 crèdits
1er sem.
Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals
6 crèdits
1er sem.
Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana
6 crèdits
2n sem.
Pràctiques externes
6 crèdits
2n sem.
Mòduls Optatius d’itinerari, OPT. (12 crèdits) Mòduls Optatius d’itinerari, OPT. (12 crèdits)
Taller 1. Metròpoli i innovació sociopolítica i econòmica
6 crèdits
2n sem.
Taller 1. Habitatge, barris i eines d’acció comunitària
6 crèdits
2n sem.
Taller 2. Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics
6 crèdits
2n sem.
Taller 2. Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial
6 crèdits
2n sem.
  • El pla d’estudis consta de 60 crèdits. Es realitza al llarg de dos semestres de 30 crèdits cadascun. El primer semestre es cursen 4 mòduls (2 OM i 2 OI); el segon semestre es cursen 3 mòduls/tallers i el Treball de Final de Màster. El TFM consistirà en: a) un treball de recerca (itinerari Anàlisi Metropolitana); b) una memòria de pràctiques (itinerari Governança i Gestió).
  • El pla d’estudis combina: perspectiva global (per mitjà dels 30 crèdits OM i dels 6 crèdits OPT que permeten creuament d’itinerari); amb especialització (per mitjà de 2 itineraris: 18 crèdits OI i 12 crèdits OPT). Els itineraris especialitzen en: a) Anàlisi (orientat a la recerca) i b) Governança i Gestió (orientat a la pràctica), però tots dos itineraris mantenen la transversalitat temàtica. Cal realitzar un mínim de 6 crèdits dins de les OPT del propi itinerari. Els 6 crèdits restants poden realitzar-se entre el conjunt de les OPT.
  • Estructura del curs: Cada semestre comptarà amb 15 setmanes lectives. A cada setmana lectiva li corresponen a l’entorn de 8 hores de treball presencial, TP (aula) (240h, itinerari A, i 210h, itinerari B). La resta, fins a 1.500h, es distribuirà entre TFM, pràctiques, treball amb suport (tutories), hores d’avaluació, treball autònom (estudi personal) i participació a seminaris.

MÒDULS, TALLERS, CURSOS I PROFESSORAT

OBLIGATORIS DE MÀSTER
Metròpolis del segle XXI: grans dinàmiques de transformació territorial i poblacional (OM) 9 crèdits
Coordinador del mòdul: Oriol Nel.lo (Geografia UAB)
- Grans dinàmiques de transformació territorial: Oriol Nel.lo (Geografia UAB)
- Grans dinàmiques de transformació poblacional: Antonio López-Gay (CED); Juan A Módenes (CED, Geografia UAB); Jordi Bayona (CED)

Nova governança metropolitana: models i processos de planificació, gestió i innovació (OM) 9 crèdits
Coordinador de mòdul: Joan Subirats (Ciència Política UAB. IGOP)

- Models de governança i planificació metropolitana: Joan Subirats (IGOP, Ciència Política UAB); Mariona Tomàs (Ciència Política UB)
- Municipalisme i nova agenda urbana: Marc Martí (IERMB, IGOP-UAB)

Itinerari A: La ciutat en transformació: anàlisi de dinàmiques i reptes metropolitans

OBLIGATORIS D'ITINERARI
Estructura socioresidencial i economia metropolitana (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Sebastià Sarasa (Sociologia UPF)

- Estructura socioresidencial, vulnerabilitat urbana i gentrificació: Sebastià Sarasa (Sociologia UPF); Sergio Porcel (IERMB)
- Economia i planificació urbana: Joan Trullén (Economia Aplicada UAB); Vittorio Galletto (IERMB)

Sistema metropolità: Ecologia i territori (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Enric Tello (Economia i Empresa UB)

- Metabolisme metropolità i desenvolupament sostenible: Enric Tello (Economia i Empresa UB); Joan Marull (IERMB), Roc Padró (IERMB)

Tècniques i mètodes d’investigació social i urbana (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Joan Miquel Verd (Sociologia, UAB)

- Tècniques i mètodes qualitatius: Joel Martí (Sociologia UAB); Joan Miquel Verd (Sociologia UAB)
- Tècniques i mètodes quantitatius: Manel Pons (Econometria UB. IERMB); Pedro López (Sociologia UAB); Núria Ruiz (Econometria UB, IERMB)


OPTATIUS D’ITINERARI
Metropoli i innovació sociopolítica i econòmica (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ismael Blanco (Ciència Política UAB. IGOP)

- Metròpoli, innovació sociopolítica i comuns: Ismael Blanco (IGOP, Ciència Política UAB); Quim Brugué (Pedagogia, UdG); Helena Cruz (IGOP-IERMB); Ruben Martínez (IGOP)
- Metròpoli i economia cooperativa, social i solidària: Ivan Miró (Cooperativa Ciutat Invisible)

Metròpoli i reptes ecològics i urbanístics (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Xavier Matilla (Urbanisme UPC)

- L’urbanisme i els reptes de la justícia socioespacial: Xavier Matilla (Urbanisme UPC); Josep Bohigas (BR, Urbanisme UPC)
- L’urbanisme i els reptes de l’ecologia metropolitana: Jordi Roca (Economia i Empresa UB); Marc Montlleó (BR)

Itinerari B: Governança i gestió de la ciutat metropolitana

OBLIGATORIS D’ITINERARI
Metròpoli i gestió de polítiques socials i econòmiques (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ricard Gomà (IERMB, IGOP, Ciència Política UAB)

- Estratègies de desenvolupament econòmic i ocupació: Oriol Estela (Pla Estratègic Metropolità); Sara Berbel (Barcelona Activa)
- Polítiques de cohesió social i convivència: Marga León (IGOP, Ciència Política UAB); Marta Murrià (IERMB); Zyab Ibáñez (IGOP)

Metròpoli i gestió de polítiques urbanes i ambientals (OI) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Marc Parés (IGOP, Geografia UAB)

- Planejament, polítiques urbanes i dret a la ciutat: Marc Parés (IGOP, Geografia UAB)
- Vectors ambientals i polítiques de transició ecològica: Maite Pérez (IERMB); Elena Domene (Geografia UAB, IERMB); Núria Pérez (IERMB); Marta Garcia (IERMB)

Pràctiques externes (OI) 6 crèdits


OPTATIUS D’ITINERARI
Habitatge, barris i eines d’acció comunitària (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Ernesto Morales (IGOP, UAB)

- Polítiques de barris i acció comunitària: Ernesto Morales (IGOP, UAB); Òscar Rebollo (IGOP, Sociologia UAB)
- Polítiques metropolitanes d’habitatge: Carles Donat (IERMB, Geografia UAB)

Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial (OPT) 6 crèdits
Coordinador del mòdul: Anna Badia (Geografia UAB)

- Eines i tecnologies d’informació geogràfica-territorial: Anna Badia (Geografia UAB); Meritxell Gisbert (Geografia UAB)


ANNA BADIA PERPINYÀ


Titulació: Doctora en Geografia (UAB).

Perfil: Professora del Departament de Geografia de la UAB. Vicedegana de Programació dels Estudis de Grau.

Email: Anna.Badia@uab.cat

Web: Departament de geografia de la UAB


SARA BERBEL SÁNCHEZ


Titulació: Doctora en Psicologia Social i postgraduada en Anàlisi i Conducció de Grups (UB).

Perfil: Directora General de Barcelona Activa i Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona.

Email: sara.berbel@barcelonactiva.cat

Web: Barcelona activa


ISMAEL BLANCO FILLOLA


Titulació: Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i Doctor en Ciència Política (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB. Coordinador de Polítiques Urbanes a l’IGOP.

Email: Ismael.Blanco@uab.cat

Web: Directori de la UAB


JOSEP BOHIGAS ARNAU


Titulació: Arquitecte (ETSAB-UPC).

Perfil: Professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC. Director de Barcelona Regional.

Email: bohigasjosep@gmail.com

Web: Directori de la UPC


HELENA CRUZ GALLACH


Titulació: Doctora en Geografia (UAB), Màster en Gestió Urbana (Erasmus Universiteit Rotterdam).

Perfil: Investigadora a l’IGOP (UAB) i a l’IERMB.

Email: Helena.Cruz@uab.cat

Web: Equip IERMB


ELENA DOMENE GÓMEZ


Titulació: Doctora en Ciències Ambientals (UAB), Postgrau en Consultoria Ambiental (UAB).

Perfil: Cap de l’Àrea de Desenvolupament Urbà Sostenible de l’IERMB.

Email: Elena.Domene@uab.cat

Web: Equip IERMB


ANDREU DOMINGO VALLS


Titulació: Doctor en Sociologia (UNED).

Perfil: Sotsdirector del Centre d’Estudis Demogràfics (CED). Professor del Departament de Geografia de la UAB.

Email: ADomingo@ced.uab.es

Web: Centre d’Estudis Demogràfics


CARLES DONAT MUÑOZ


Titulació: Doctor en Geografia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Geografia de la UAB. Cap de l’Àrea d’Habitatge de l’IERMB.

Email: Carles.Donat@uab.cat

Web: Equip IERMB


ORIOL ESTELA BARNET


Titulació: Llicenciat en Economia (UAB) i en Geografia (UAB).

Perfil: Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).

Email: oestela@pemb.cat

Web: Pla Estratègic Metropolità de Barcelona


ALBERT ESTEVE PALÓS


Titulació: Doctor en Demografia (UAB).

Perfil: Director del CED. Professor del Departament de Geografia de la UAB.

Email: AEsteve@ced.uab.cat

Web: Centre d’Estudis Demogràfics


VITTORIO GALLETTO


Titulació: Doctor en Economia (UAB).

Perfil: Cap de l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB.

EmailVittorio.Galletto@uab.cat

Web:  Equip IERMB


MERITXELL GISBERT TRAVERIA


Titulació: Doctora en Geografia i Màster en Tecnologies de la Informació (UAB).

Perfil: Tècnica superior en Sistemes d’Informació Geogràfica i professora del Departament de Geografia de la UAB i la UB

Email: meritxell.gisbert@uab.cat


RICARD GOMÀ CARMONA


Titulació: Doctor en Ciència Política i de l’Administració (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB. Director de l’IERMB.

EmailRicard.Goma@uab.cat

Web:  Equip IERMB


MARGARITA LEÓN BORJA


Titulació: Doctora en Política Social (London School of Economics).

Perfil: Professora del Departament de Ciència Política i Dret Públic de la UAB. Coordinadora d’exclusió social i polítiques d’inclusió a l’IGOP.

Email: Margarita.Leon@uab.cat

WebDirectori de la UAB


ANTONIO LÓPEZ GAY


Titulació: Doctor en Demografia (UAB).

Perfil: Investigador del Centre d’Estudis Demogràfics.

Emailtlopez@ced.uab.cat

WebWeb del CED


PEDRO LÓPEZ-ROLDÁN


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Sociologia de la UAB.

Email: Pedro.Lopez.Roldan@uab.cat

WebDirectori de la UAB


JAUME MAGRE FERRAN


Titulació: Doctor en Ciències Polítiques (UB).

Perfil: Professor del Departament de Ciència Política de la UB. Director de la Fundació Pi i Sunyer.

Email: jmagre@ub.edu

Web: Directori de la UB


JOEL MARTÍ OLIVÉ


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Sociologia de la UAB.

EmailJoel.Marti@uab.cat

WebDirectori de la UAB


MARC MARTÍ-COSTA


Titulació: Doctor en Polítiques Públicas i Transformació Social (UAB).

Perfil: Investigador, Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB. Investigador de l’IGOP.

Emailmarc.marti@uab.cat

Web: Researchgate


JOAN MARULL LÓPEZ


Titulació: Doctor en Ciències Biològiques (UB).

Perfil: Cap de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB.

Email: Joan.Marull@uab.cat

Web: Equip IERMB

 


XAVIER MATILLA AYALA


Titulació: Arquitecte (UPC).

Perfil: Professor d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC.

Email: xavimatilla@gmail.com

Web: Directori UPC


IVÁN MIRÓ ACEDO


Titulació: Sociòleg.

Perfil: Cooperativista a la Ciutat Invisible.

Emailivan@laciutatinvisible.coop


JUAN A. MÓDENES


Titulació: Doctor en Geografia , Universitat Autònoma de Barcelona

Perfil: Professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador associat al Centre d’Estudis Demogràfics.

Email: juanantonio.modenes@uab.cat

 


MARC MONTLLEÓ BALSEBRE


Titulació: Biòleg (UB) i Màster en Enginyeria Ambiental (UPC).

Perfil: Director de projectes ambientals a Barcelona Regional.

Emailmarc.montlleo@bcnregional.com


ERNESTO MORALES MORALES


Titulació: Doctor en Polítiques Públiques i Transformació Social (UAB).

Perfil: Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB.

Email: Ernesto.Morales@uab.cat

WebDirectori de la UAB


MARTA MURRIÀ SANGENÍS


Titulació: Llicenciada en Sociologia i Màster Oficial de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat (UB).

Perfil: Cap de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB

Email: Marta.Murria@uab.cat

WebEquip IERMB


ORIOL NEL·LO COLOM


Titulació: Doctor en Geografia (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Geografia de la UAB.

Email: Oriol.Nello@uab.cat

WebDepartament de geografia de la UAB


ANNA ORTIZ GUITART


Titulació: Doctora en Geografia Humana (UAB).

Perfil: Professora del Departament de Geografia de la UAB, membre del Grup d’Estudis de Geografia i Gènere (UAB) i de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere.

Email: Anna.Ortiz@uab.cat

Web: Departament de geografia de la UAB.


MARC PARÉS


Titulació: Doctor en Ciències Ambientals (UAB).

Perfil: Professor del Departament de Geografia de la UAB. Coordinador de Participació i Moviments Socials a l’IGOP (UAB).

EmailMarc.Pares@uab.cat

WebDepartament de geografia de la UAB.


MAITE PÉREZ PÉREZ


Titulació: Enginyera de Camins, Canals i Ports (UPC).

Perfil: Cap de l’Àrea de Mobilitat de l’IERMB.

Email: Maite.Perez@uab.cat

Web: Equip IERMB


MANEL PONS SANVIDAL


Titulació: Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat (UB) i Màster en Estadística (UPC).

Perfil: Professor del Departament d’Econometria, Estadística i Economia Espanyola (UB). Responsable del Servei d’Estadística de l’IERMB.

Email: Manel.Pons.Sanvidal@uab.cat

Web: Equip IERMB


SERGIO PORCEL LÓPEZ


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB) i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat de Granada).

Perfil: Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB.

Email: Sergio.Porcel@uab.cat

Web: Equip IERMB


ÓSCAR REBOLLO IZQUIERDO


Titulació: Doctor en Ciències Polítiques i Sociologia (UAB).

Perfil: Professor de Sociologia de la UAB. Investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Director de Serveis d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Barcelona.

Emailorebollo@bcn.cat


JORDI ROCA JUSMET


Titulació: Doctor en Economia (UAB).

Perfil: Catedràtic del Departament d’Economia a la UB.

Email: JordiRoca@ub.edu


SEBASTIÀ SARASA URDIOLA


Titulació: Doctor en Sociologia (UB).

Perfil: Professor de Sociologia a la UPF.

Email: Sebastia.Sarasa@upf.edu


JOAN SUBIRATS HUMET


Titulació: Doctor en Ciències Econòmiques (UB).

Perfil: Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la UAB. Investigador a l’IGOP. Comissionat de cultura de l’Ajuntament de Barcelona

Email: Joan.Subirats@uab.cat

WebDirectori de la UAB


ENRIC TELLO ARAGAY


Titulació: Doctor en Geografia i Història (UB).

Perfil: Catedràtic del Departament d’Història i Institucions Econòmiques de la UB.

Email: Tello@ub.edu


MARIONA TOMÀS FORNÉS


Titulació: Doctora en Estudis Urbans (programa conjunt de l’Université du Québec à Montréal i l’Institut national de la recherche scientifique-Urbanisation, culture et société).

Perfil: Professora de Ciència Política a la UB.

Email: MarionaTomas@ub.edu

WebDepartament de dret de la UB


JOAN TRULLÉN THOMAS


Titulación: Doctor en Ciències Econòmiques (UAB).

Perfil: Professor del Departament d’Economia Aplicada de la UAB.

EmailJoan.Trullen@uab.cat

WebDirectori de la UAB


JOAN MIQUEL VERD PERICÀS


Titulació: Doctor en Sociologia (UAB), Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia.

Perfil: Professor del Departament de Sociologia de la UAB. Director del Grup d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT).

EmailJoanMiquel.Verd@uab.cat

WebDirectori de la UAB

Inscripció

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d’un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: geografia, sociologia, ciència política, economia, ciències ambientals, dret, antropologia, enginyeria i arquitectura. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l’accés als ensenyaments de màster.

 La documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud és la següent:

  • Títol de Grau o Equivalent
  • Expedient acadèmic
  • DNI /TIE/ Passaport vigent
  • CV
  • Carta Motivació i/o Carta Recomanació

La coordinació comunicarà l’admissió un cop comprovat que es compleixen tots els requisits d’accés. En el cas que el nombre d’inscrits que compleixin els requisits d’accés superi el nombre de places ofertades, l’adjudicació de places es faria d’acord als criteris següents:

  1. Expedient acadèmic (70%).
  2. Experiència professional i formació en relació a l’àmbit d’estudi (20%).
  3. Carta de motivació, i/o carta de recomanació, del candidat per realitzar el màster (10%).

El període d’inscripció per accedir a  l’edició del màster 2020-21 ja està oberta, i es podrà realitzar on-line o presencialment, seguint les instruccions que es poden trobar en aquest enllaç.

 Matrícula

La matrícula del programa es pot realitzar on-line o presencialment, seguint les instruccions que es faciliten als alumnes admesos, i pot incloure el màster complet o aquells mòduls que permetin matrícula independent. La informació d’interès per a la formalització de la matrícula es pot trobar en aquest enllaç.

Atenció a l’alumne:

Dolors Miñarro
Suport administratiu de l’IERMB al Màster Metròpoli
Dolors.Minarro@uab.cat
34 93 586 8863

  1. Presentació

El Màster Metròpoli en Estudis Urbans i Metropolitans[1] es un màster propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), fruit de la col·laboració entre aquesta institució i el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Aquest Màster vol oferir un nou enfocament de les polítiques urbanes més enllà de l’àmbit local i institucional tradicionals, permetent incorporar marcs conceptuals i instruments per entendre la realitat metropolitana de manera transversal.

El Màster Metròpoli consta d’un total de 60  crèdits i combina l’anàlisi, per una banda, des d’una perspectiva global (per mitjà de 30 crèdits obligatoris i sis crèdits optatius), i, per l’altra, des de l’especialització, mitjançant dos itineraris (de 18 crèdits obligatoris i 6 crèdits optatius); un itinerari d’Anàlisi, orientat a la formació per a la recerca, i un altre de Gestió, amb caràcter de suport a la pràctica, i amb una vesant més professionalitzadora.

El període lectiu és del 5 d’octubre de 2020 al 30 de juny de 2021.

La matrícula del Màster té un preu de 3.960€.

L’IERMB vol fer extensiva aquesta oferta de beques de formació a totes aquelles persones interessades en cursar el Màster Metròpoli.

 

  1. Nombre i destinataris de les beques

L’IERMB ofereix a les persones interessades en cursar el Màster Metròpoli, a partir d’un finançament total de 7.920€, beques o ajuts a la matrícula que poden arribar a cobrir entre un 40% (1.584€) i un 100% (3.960€) de l’import de la mateixa. En funció del nombre, perfil i nivell acadèmic de les sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria, la resolució de la comissió avaluadora permetrà atorgar entre 2 i 5 beques.

El requisit per poder optar a les beques, a més d’haver formalitzat la inscripció al Màster, és estar en possessió d’un títol universitari oficial, principalment en les àrees següents: geografia, sociologia, ciència política, gestió pública, economia, ciències ambientals, dret, antropologia, enginyeria i arquitectura, o equivalent. Aquest títol ha de ser espanyol o expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior o extracomunitari que faculti, al país expenedor del títol, per a l’accés als ensenyaments de màster.

En cas que el nombre de sol·licituds que es presentin a aquesta convocatòria i que compleixin amb els requisits establerts a la mateixa superi el nombre màxim de beques previstes, la comissió avaluadora procedirà a prioritzar els/les aspirants en funció del seu perfil i mèrits acadèmics, i, si ho considera pertinent, podrà optar per convocar-los/les a una entrevista.

 

  1. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de beca es podran presentar fins divendres 20 de maig de 2020 (AMPLIAT TERMINI FINS EL 20 DE JUNY), a l’adreça de correu electrònic iermb@uab.cat, mitjançant un escrit dirigit a la coordinació del Màster, indicant les motivacions de la candidatura i adjuntant la documentació següent: títol universitari oficial, expedient acadèmic, un Curriculum vitae, el DNI o passaport i el justificant o resguard d’haver sol·licitat l’admissió al Màster, que comporta l’abonament de la taxa corresponent.

 

  1. Document de la convocatòria

En aquest enllaç podeu trobar la convocatòria de les beques.

 

  1. Resolució de les beques

En aquest enllaç podeu trobar la resolució de les beques

En aquest enllaç podeu trobar la renuncia a una beca.

 

[1] Tota la informació sobre el Màster està disponible a https://iermb.uab.cat/ca/mastermetropoli/ i també a http://www.uab.cat/web/postgrau/master-en-metropoli-en-estudis-urbans-i-metropolitans/informacio-general-1203328491238.html/param1-3724_ca/param2-2009/

Per què estudiar el Màster Metròpoli ?

Perquè s’obre una etapa on l’aposta metropolitana reforça la seva dimensió de Projecte Col·lectiu. Es generalitza el convenciment que és en l’escala metropolitana on es posa avui en joc la possibilitat d’avançar cap a escenaris de prosperitat sostenible, i d’equitat social i urbana.

Perquè es tracta d’un programa ben articulat i connectat a l’entorn, a més d’innovador, atès que aborda des d’un punt de vista interdisciplinar la realitat metropolitana com a focus transversal de coneixement. La proposta de Metròpoli, com a màster en estudis urbans i metropolitans –en la línia d’altres universitats europees de referència– s’orienta a oferir una formació de postgrau amb capacitat d’englobar perspectives acadèmiques diverses i dotar-les d’un nou sentit en clau metropolitana.

Qui impulsa aquest Màster?

Aquest màster és impulsat per l’IERMB, com a espai d’articulació consolidat entre la recerca universitària i les polítiques públiques en l’àmbit metropolità, amb una implicació directa d’Instituts i Departaments de la UAB i de la resta d’universitats públiques catalanes, la qual cosa dóna com a primer resultat la participació d’un ventall de professors/es amb trajectòries de docència, recerca i gestió pública molt importants i vinculades a la realitat metropolitana. Es disposa d’un bagatge molt rellevant que permet construir un punt de partida sòlid i innovador.

A qui s’adreça?

  • Estudiants de postgrau i doctorands, investigadors/es relacionats/des amb l’àmbit universitari i la recerca, interessats/des en iniciar o completar la seva formació, orientant-la cap a la investigació pluridisciplinar en ciències socials sobre les principals dinàmiques territorials, ambientals, poblacionals i socioeconòmiques que es desenvolupen avui en l’àmbit metropolità.
  • Professionals de l’Administració pública (personal directiu i tècnic) interessats/des en accedir a una formació integral i a una línia professional que permeti reforçar capacitats de planificació, definició, gestió i avaluació de polítiques públiques en l’àmbit metropolità per tal d’aconseguir un desenvolupament inclusiu, innovador i sostenible.

Quines són les sortides professionals d’aquest Màster?

  • Administracions públiques territorials: ajuntaments, Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació, mancomunitats municipals… en llocs de responsabilitat tècnica i directiva en el conjunt de les àrees d’intervenció.
  • Universitats i instituts públics de recerca, en places de direcció, coordinació i realització de projectes d’investigació bàsica i aplicada en l’àmbit de les ciències socials i el territori.
  • Entitats del tercer sector i empreses vinculades tant a l’anàlisi com a l’assessoria i a la realització de projectes d’intervenció social, econòmica, urbana i ambiental en el territori.

Quines opcions de matrícula i, per tant, d’orientació curricular em dóna aquest programa?

Aquest programa et dóna la possibilitat de completar la teva formació en recerca i/o les teves competències professionals fent el curs complet, recomanable per aconseguir una formació integral. La transversalitat de coneixements queda garantida. L’orientació concreta la marca l’itinerari escollit: el d’Anàlisi, orientat a la formació per a la recerca i la pràctica reflexiva; o el de Governança i Gestió, amb caràcter de suport a l’agenda de polítiques públiques, i amb un vessant professionalitzador.

Alhora, però, tens també l’opció de fer de forma independent aquell/s mòdul/s en el/s qual/s tinguis un interès especial per a l’orientació del teu desenvolupament acadèmic i/o professional.

FORMULARI DE CONTACTE
Notícies

Samuel Nel·lo Deakin, nou doctor en ciclisme urbà

L’investigador de l’IERMB defensa que una ciutat ciclista madura ha d’incloure la dimensió social

Imatges de satèl·lit per predir l’evolució de la llum nocturna i els escenaris de progrés urbà

Un estudi de l’IERMB i la UB proposa preveure escenaris de progrés urbà per a les regions metropolitanes europees, a partir d’imatges de satèl·lit d’il·luminació nocturna

Arrenca el projecte “Transformem els patis escolars”

L’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona (IERMB) treballa per donar resposta a la necessitat de joc i educació a l’aire lliure

“Col·laborar amb la ciutadania per crear ciutats resilients al canvi climàtic”. Inscriu-te a la Jornada d’ScoreWater!

El pròxim divendres, 25 de març, a les 10:00, tindrà lloc aquesta jornada online, dins del marc del projecte europeu Scorewater

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí