Sergio Procel i Fernando Antón, de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, són els autors de l’article “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residenciales en España: un análisis comparativo de cinto metrópolis” que ha estat publicat a la revista Scripta Nova.

Aquesta recerca estudia l’evolució de les principals metròpolis espanyoles partint del model teòric Quartered City i dels efectes socio-residencials de la globalització i la desindustrialització en les grans ciutats. Els objectius són constatar una creixent fragmentació i polarització de l’estructura socio-residencial i si aquests processos estan associats a factors vinculats amb la desindustrialització i la globalització, però també amb altres factors demogràfics, geogràfics i de l’impacte de la crisi de 2008. Els resultats confirmen un augment de la fragmentació urbana i de la polarització socio-residencial en la majoria de metròpolis estudiades.

Podeu accedir a l’article “Ciudad postindustrial y dinámicas socio-residencailes en España: un análisis comparativo de cinto metrópolis”.

Totes les notícies