La situació social i econòmica conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 ha provocat un escenari d’incertesa en relació amb la demanda d’habitatge, davant el qual l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) va realitzar l’enquesta ‘Habitant en confinament’ dirigida a les llars catalanes, per disposar de dades que permetin analitzar la nova situació. Els resultats mostren com un 38% de les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona estan buscant habitatge o ho farien si poguessin. Les llars que voldrien canviar d’habitatge però no poden, és a dir, la demanda latent (un 21%), superen en nombre a la demanda activa, aquelles llars que busquen activament un habitatge (un 17%). Destaca l’alt nivell de demanda activa de llars en lloguer (el 33%) en comparació amb les llars propietàries amb hipoteca (el 11%) o sense pagaments pendents (el 9%).

Un 48% de les llars que busquen activament un habitatge el busquen en propietat, un 33% de lloguer i un 18% no tenen decidit si volen lloguer o propietat. Un 34% dels inquilins vol passar a un habitatge en propietat, mentre que un 14% dels propietaris vol passar al lloguer. La tendència de passar del lloguer a la propietat és major en les llars amb més ingressos i en les llars que són família, però no canvia ni amb l’edat, ni segons l’àmbit territorial (Barcelona o resta de l’àrea metropolitana).

Motius que condueixen a la recerca d’habitatge

Els motius més freqüents pels quals es busca activament un habitatge són: que s’ajusti més a les necessitats familiars (un 45% de les llars amb demanda activa han seleccionat aquest motiu) i un habitatge de major grandària (42%). En tercer lloc, hi ha com a motiu explícit, que ‘s’adapti millor a les necessitats que m’han sortit amb el confinament’ (28%). Cal destacar que el motiu ‘que es situï en altre entorn’ apareix en quart lloc (26%). En aquest sentit, un 70% de les llars desitja continuar vivint en el mateix barri (44%) o municipi (26%). D’altra banda, pel que fa a l’entorn, en preguntar quina és la característica de l’entorn més buscada, la primera resposta és la d’una major proximitat dels serveis bàsics (45%), un tret que es pot considerar urbà i, en segon lloc, que sigui més rural (40%). No es pot establir una relació entre les característiques de l’entorn buscat i el perfil de les llars.

L’enquesta, que va recollir més de 6.000 respostes, la gran majoria en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona, es va realitzar en col·laboració amb l’Agrupació AUS (Agrupació d’Arquitectura i Sostenibilitat) del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i comptava amb el suport del Departament de Territori i Agenda Urbana de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de l’Associació de Gestors d’Habitatge de Lloguer de Catalunya (GHS).

Totes les notícies