L’estudi “Dinàmica espai-temporal dels sistemes urbans a partir d’imatges de satèl·lit d’il·luminació nocturna. Escenaris de progrés urbà per a les regions metropolitanes europees” té com a objectiu utilitzar imatges de satèl·lit de regions metropolitanes per desenvolupar un mètode per predir l’evolució de la llum nocturna (NTL) i dissenyar un model matemàtic d’autòmats cel·lulars per predir escenaris de progrés urbà.

Per validar el model amb dades reals, s’utilitza la llum nocturna per al període 1992–2012 de la regió europea NUTS-2 de Catalunya (nomenclatura d’Unitats Territorials Estadístiques). Els escenaris de superfície il·luminada (com a estimació de l’expansió urbana) es van calcular utilitzant variacions en la intensitat de la llum (com a estimació de l’activitat econòmica). En total, hem aplicat el model a dotze regions metropolitanes europees NUTS-3.

El model ens proporciona tres tipus d’informació útil relacionada amb les superfícies urbanes:

  • la principal és una base de superfície urbana amb llum nocturna, que al seu torn es va utilitzar en processos de calibratge / validació
  • el segon és una regressió per a la intensitat d’il·luminació nocturna i l’activitat econòmica
  • finalment, hem trobat una bona aproximació a la forma urbana en escenaris de progrés urbà

Atès que les imatges de satel·lits per al seguiment de la llum nocturna està disponible per a tot el món, el model es podria utilitzar per estudiar les dinàmiques d’urbanització de les regions metropolitanes per a les quals, en particular, no hi ha dades socioeconòmiques disponibles a aquesta escala territorial, i fins i tot les megaregions emergents com a unitats econòmiques globals.

La investigació, realitzada per Aureli Alabert, JoanMarull, Albert Ruiz, Francesc Coll, Maria Miranda, Roc Padró, s’ha publicat recentment a “Computers, Environment and Urban Systems”.

Totes les notícies