L’estudi Aforaments a la xarxa Bicivia metropolitana (2021). Evolució 2019-2021 i comparació amb altres dades de mobilitat, impulsat i encarregat per l’AMB i elaborat per l’IERMB, evidencia el notable creixement de l’ús de la bicicleta i el patinet a l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre el 2019 i el 2021, s’ha produït un increment del 49% de l’ús de la Bicivia en un dia feiner.

bicivia_IERMB-1La Bicivia és la xarxa pedalable de la metròpolis de Barcelona dissenyada per l’AMB, d’acord amb els ajuntaments metropolitans. Amb nou eixos principals i més de 500 km, quan estigui finalitzada permetrà creuar el territori de nord a sud i d’oest a est.

En concret, l’ús de les bicicletes augmenta un 34% i el dels patinets un 123%. Aquests darrers vehicles representen ja un terç del total de fluxos en la xarxa Bicivia, quan fa dos anys eren el 22%.

Bicivia 1, l’eix pedalable que més creix

El creixement ha estat pràcticament generalitzat a la metròpolis de Barcelona. En gairebé la totalitat dels punts analitzats, l’ús d’aquesta xarxa pedalable metropolitana ha incrementat més d’un 20% entre 2019 i 2021.

Els creixement més gran s’ha registrat als punts de la xarxa Bicivia més propers a la zona litoral. Concretament, a l’eix Bicivia 1, que connecta el Prat de Llobregat, Gavà i Castelldefels. Pel que fa a la distribució per sexes de la població usuària de la Bicivia, un 78% són homes i un 22% dones. En el cas de la bicicleta, el 82% de l’ús de la xarxa correspon a homes i el 18% a dones. En patinet, el 69% són homes i el 31% dones.

Les dades provenen dels comptatges permanents, així com dels automàtics i manuals que s’han realitzat a la xarxa Bicivia metropolitana durant els mesos de juny-juliol i novembre de 2019 i el maig-juny i octubre-novembre de 2021. Els aforaments corresponents a l’any 2021 han estat desenvolupats per la consultoria VAIC Mobility.

En contraposició a aquesta destacada evolució en el conjunt de la metròpolis, a Barcelona ciutat el creixement ha estat més moderat i s’ha situat en el 17%. Són dades dels comptatges permanents dels carrils bici de la ciutat de Barcelona, que aporta l’Ajuntament. L’evolució 2019-2021 mostra com la demanda disminueix lleugerament al centre de la ciutat, mentre que creix en barris menys cèntrics.

Núria Pérez, cap de l’àrea de mobilitat de l’IERMB, explica que “tot i que és difícil fer comparacions directes entre els aforaments a la xarxa Bicivia i els existents a Barcelona a causa de diferències metodològiques, aquestes dades suggereixen que l’ús de la bicicleta i patinet creix a un ritme superior a la resta de l’àmbit metropolità que a Barcelona”.

Aquesta tendència podria ser parcialment atribuïble a la situació pandèmica, que pot haver reduït el nombre de desplaçaments amb més força a Barcelona que a la resta de l’àmbit metropolità, doncs a la ciutat hi tenen major pes els desplaçaments per motiu feina i turístics.

Notable creixement dels patinets en desplaçaments de connexió de Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana

Complementàriament, l’estudi també recull dades de desplaçaments en bicicleta i en patinet que provenen de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) que promou l’ATM i que desenvolupa anualment l’IERMB des de l’any 2003.

A grans trets, les dades constaten que l’ús de la bicicleta en els desplaçaments a la metròpolis de Barcelona s’ha mantingut força estable en els darrers anys, mentre que el dels patinets ha augmentat significativament: en els fluxos interns a Barcelona, s’ha donat un increment del 26% (passant del 0’3% al 0’9% del total de desplaçaments de la ciutat); però, sobretot, en la resta de fluxos metropolitans, els creixements han estat superiors al 200% (passant a representar el 0,8% d’aquesta mobilitat).

 

2017 2018 2019 2020
Quota modal Bicicleta 3,6% 2,5% 2,9% 3,1%
Patinet 0,3% 0,5% 0,6% 0,9%

Quota modal de la bicicleta i del patinet en els desplaçaments interns a Barcelona.

Font: EMEF 2017-2020 (ATM)

2017 2018 2019 2020
Quota modal Bicicleta 1,0% 0,7% 0,9% 0,9%
Patinet 0,1% 0,3% 0,2% 0,8%

Quota modal de la bicicleta i del patinet en els desplaçaments de connexió entre Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana. Font: EMEF 2017-2020 (ATM)

L’EMEF també mostra que, pel conjunt de la metròpolis, les dones en fan el 34% dels desplaçaments en bicicleta i el 30% dels que es fan en patinet. Pel cas de les bicicletes, aquestes xifres mostren una menor proporció de dones respecte a les xifres de comptatges a la xarxa Bicivia (on les  dones representen el 18%). Això és atribuïble al fet que les dades de l’EMEF recullen la mobilitat a Barcelona, àmbit on clarament la proporció de dones ciclistes és superior que a la resta de l’àrea metropolitana.

Totes les notícies