La publicació porta per títol “La Matriu Territorial. Criteris ecològics i mètodes paramètrics per al tractament del territori com a sistema, la seva planificació i avaluació ambiental estratègiques”.

Nou llibre dirigit per l’investigador de l’IERMB Joan Marull

Aquest llibre vol donar resposta a una realitat objectiva: la necessitat de disposar d’eines i conceptes que contribueixin a fer compatible el desenvolupament econòmic amb el manteniment dels sistemes naturals i agraris que configuren el territori construït.

S’estructura en set capítols. El primer consisteix en un posicionament conceptual que vol recollir les principals aportacions dels diferents experts respecte la definició del territori com a sistema. El segon tracta del plantejament metodològic adoptat per a transposar en eines matemàtiques útils els criteris abans exposats. Els següents capítols (tercer, quart i cinquè) es pot dir que són el nucli del treball, ja que s’hi desenvolupen tot un seguit de mètriques -per tal d’analitzar el medi físic, el component biològic i les seves relacions funcionals- sobre les quals s’ha estructurat l’estudi de la matriu territorial. En el sisè s’hi fa una aproximació paramètrica al model emergent de matriu territorial, en base als criteris i mètodes elaborats. El capítol setè presenta diversos assaigs d’aplicació de les metodologies desenvolupades, en el marc de l’avaluació ambiental estratègica de plans urbanístics i d’infraestructures.

En el següent enllaç trobareu tota la informació del llibre i us el podreu descarregar:
http://www.iermb.uab.es/htm/publicacions.asp?idPubCat=2&idPub=228