Al llarg de 2019, l’àmbit d’ Economia Regional i Urbana de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

 

Creixement inclusiu urbà

Aquest treball es planteja dos objectius fonamentals. El primer és analitzar l’especialització i la diversitat productiva de les 25 regions metropolitanes (RM) europees amb major nivell de PIB a partir de l’explotació de dades metropolitanes homogènies de població, producció i ocupació. El segon objectiu de la recerca és avançar en la caracterització de la relació entre el model econòmic (sintetitzat en l’especialització productiva) i la forma urbana (densitat i policentrisme).

Els resultats d’aquesta investigació s’han concretat en dos informes:

  • Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees. Vigència del model industrial i policèntric
  • Anàlisi de la distribució de la renda a la RMB. Avenços metodològics i de fonts estadístiques

 
[Per descarregar els dos informes relatius a aquest projecte aneu a aquest enllaç]

 

Emprenedoria i innovació a l’AMB

Els objectius d’aquest projecte són:

1) Estudi de l’emprenedoria a l’AMB 2016. Aquest estudi vol aproximar el nombre i el perfil dels emprenedors autònoms als municipis de l’AMB.

2) Elaboració dels indicadors d’innovació tecnològica per a Barcelona i comparació amb altres àmbits geogràfics com la resta AMB, resta RMB, Catalunya, Espanya.

Els resultats d’aquesta investigació s’han concretat en dos informes:

  • Emprenedoria a l’àrea metropolitana de Barcelona
  • Indicadors d’innovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Estadística de patents

 
[Per descarregar els dos informes relatius a aquest projecte aneu a aquest enllaç]

 

Gènere i talent estranger en la innovació tecnològica a la metròpoli de Barcelona

El objectiu d’aquest projecte és obtenir una primera quantificació de la contribució a la innovació tecnològica local en funció de les característiques dels inventors. Per una banda, es vol arribar a quantificar la contribució del talent estranger a la capacitat innovadora tecnològica a la metròpoli de Barcelona, mesurat mitjançant la participació d’inventors estrangers en les patents que es registren en aquest àmbit territorial. D’altra banda, es vol identificar com es distribueix el gènere en les activitats de innovació tecnològica registrada mitjançant patents en el territori de la metròpoli de Barcelona. En els dos casos, es vol analitzar aquesta participació per nacionalitat i per gènere en funció dels sectors i camps tecnològics de les invencions, per contrastar si existeix un patró diferencial.

Els resultats d’aquesta investigació s’han concretat en dos informes:

  • Diferències de gènere en l’activitat innovadora
  • Impacte del talent estranger en la capacitat innovadora

 
[Per descarregar els dos informes relatius a aquest projectaneu a aquest enllaç]