Al llarg de 2019, l’àmbit de Sostenibilitat Urbana de l’IERMB ha realitzat, en el marc del contracte programa de recerca amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els següents estudis:

Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l’àrea metropolitana de Barcelona

L’objectiu principal del projecte per l’any 2019 és de sistematitzar la recollida i l’anàlisi de dades sobre indicadors de pobresa hídrica i energètica en l’àmbit metropolità, per poder proporcionar una diagnosi contínua de l’evolució i distribució socioespacial d’aquestes situacions. Més especificament es poden resumir en aquests punts:

  • Identificació dels indicadors de pobresa hídrica i energètic
  • Càlcul dels indicadors de pobresa hídrica i energètica i adaptació a l’escala metropolitana
  • Mapatge de les situacions de pobresa hídrica
  • Anàlisi socioespacials de les situacions de pobresa hídrica
  • Anàlisi del impacte de les diferents iniciatives implementades per pal·liar aquesta situació en els grups més afectats
[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Enquesta de Recollida Selectiva a l’AMB – ERSAMB 2018

L’objectiu d’aquest informe és explotar la base de dades de l’ERSAMB pel que fa a les pràctiques, les actituds, normes i valors davant la recollida selectiva de residus municipals a l’àmbit metropolità.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

El parc riu Llobregat. Avaluació espacial dels usos socials

Es planteja establir una metodologia per ampliar el coneixement, d’una forma sistemàtica i continua, sobre l’ús social del parc (fluxes de visitants); i en posar les bases per elaborar un inventari de camins per poder gestionar més eficientment el seu ús.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]

 

Els entorns alimentaris locals a l’àrea metropolitana de Barcelona. Integració de la pobresa alimentària en l’anàlisi del sistema agroalimentari metropolità

L’objectiu d’aquest projecte és abordar el tema de la pobresa alimentària a escala metropolitana, entesa com aquella derivada de la dificultat d’adquirir o consumir una quantitat suficient d’aliments frescos de bona qualitat i saludables, o la incertesa de poder fer-ho. Es pretén aproximar el concepte de pobresa alimentària al cas metropolità identificant com el funcionament de les diferents parts del sistema alimentari –des de la producció al consum– poden influir en l’accés i l’oferta de productes saludables, així com la seva assequibilitat.

[Per descarregar l’estudi aneu a aquest enllaç]