Avaluació i Millora

Anualment l’Institut es avaluat per una sèrie de entitats externes i independents:

 • Síndic de Greuges: elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, aquest organisme és políticament independent i vetlla pel bon funcionament de les administracions públiques catalanes. En el cas de l’Institut aquest informe es presenta directament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, administració d’adscripció del nostre consorci.
 • Auditoria: realitzada pel Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, S.A. Aquest organisme garanteix que els recursos públics es destinen de forma eficient als projectes previstos al pressupost, i que la gestió pressupostària i la dels processos de contractació es realitzen de forma ajustada a la legalitat vigent. Podeu consultar el resultat d’aquestes auditories en el nostre Portal de Transparència a l’apartat Pressupost i gestió econòmica, Informe d’Auditoria i comptes anuals.
 • La Monitorització de la Informació, La Publicitat Activa i la Transparència (MIPAT): sistema d’indicadors creat per l’Agencia de Transparència per avaluar el compliment de la llei en matèria de publicitat activa. Dels 160 paràmetres que defineix, 25 dels quals es consideren prioritaris, l’Institut va rebre un informe l’any 2017 indicant que complia amb el 49% dels requisits demanats.
 • Sindicatura de comptes: institució creada a l’empara de l’Estatut d’autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern. La seva funció es fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les seves operacions.
  A continuació podeu consultar el retiment de comptes de l’Institut dels últims anys.
  http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=980518000&l=ca_ES

Per altre banda, el consorci té altres mecanismes interns d’autoavaluació i control del servei:

 • Consell Acadèmic: el seu principal objectiu es vetllar per la qualitat, el reconeixement i la difusió de les línies de recerca que es desenvolupen al si de l’Institut.
 • Informes de seguiment del treball de camp de les enquestes i dels projectes de recerca: aquests informes, que es realitzen a nivell intern, serveixen tant per controlar els processos de desenvolupament i els terminis d’entrega, com la qualitat dels productes associats als projectes.
 • Informes trimestrals de comptabilitat de costos: aquests informes faciliten el seguiment de la dedicació del personal i els costos associats a tots i cadascú dels diferents projectes en curs de l’institut, permetent l’ajustament dels recursos quan sigui necessari per complir de forma eficient amb els compromisos assolits, així com tenir una referència valuosa de cara al disseny correcte de posteriors actuacions.

Actualment el Consorci està treballant en la millora de:

 • El Portal de Transparència, millorant i completant la informació requerida per la legislació vigent.
 • El Màster Metròpoli, dissenyant i potenciant l’abast dels qüestionaris de satisfacció dels seus alumnes, amb l’objectiu de la millora i perfeccionament continu de la formació oferta.
 • El Pla de Formació, per millorar i actualitzar el coneixement i les competències professionals del personal de l’Institut, al qual s’associa la promoció de l’assistència a Jornades i Congressos d’especialització investigadora.
 • El Portal Web i el Butlletí electrònic, com a eines clau de difusió de l’activitat de recerca i formativa de l’IERMB.
 • La plataforma web del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA), per optimitzar tecnològicament el potencial informatiu i la facilitat d’ús d’aquesta eina estratègica de comunicació amb el nostre entorn social, polític i de recerca.
Notícies

El IV Simposi d’Investigació Criminològica “Reptes de la seguretat ciutadana en l’àmbit local” es celebrà els 27 i 28 de Juny a Granada

Marta Murrià i Cristina Sobrino participaran a la IV Simposi d’Investigació Criminològica

Ja està disponible el trenta-unè butlletí de novetats del Centre de Documentació de l’IERMB corresponent al període abril-juny de 2019.

Butlletí de novetats del Centre de Documentació

El dia 29 de juny, l’investigador de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, Roc Padró, participarà en la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric que tindrà lloc a Barcelona.

Roc Padró a la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric a Barcelona

El dia 27 de juny, el cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, Sergio Porcel, participarà en el seminari internacional “Metropolitan policies and indicators of social cohesion” que se celebrarà a Barcelona.

Sergio Porcel al seminari internacional Metropolitan policies and indicators of social cohesion

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí