Avaluació i Millora

Anualment l’Institut es avaluat per una sèrie de entitats externes i independents:

 • Síndic de Greuges: elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, aquest organisme és políticament independent i vetlla pel bon funcionament de les administracions públiques catalanes. En el cas de l’Institut aquest informe es presenta directament a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, administració d’adscripció del nostre consorci.
 • Auditoria: realitzada pel Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria, S.A. Aquest organisme garanteix que els recursos públics es destinen de forma eficient als projectes previstos al pressupost, i que la gestió pressupostària i la dels processos de contractació es realitzen de forma ajustada a la legalitat vigent. Podeu consultar el resultat d’aquestes auditories en el nostre Portal de Transparència a l’apartat Pressupost i gestió econòmica, Informe d’Auditoria i comptes anuals.
 • La Monitorització de la Informació, La Publicitat Activa i la Transparència (MIPAT): sistema d’indicadors creat per l’Agencia de Transparència per avaluar el compliment de la llei en matèria de publicitat activa. Dels 160 paràmetres que defineix, 55 dels quals s’han analitzat durant l’any 2019, l’Institut va rebre un informe indicant que complia amb el 71% dels requisits demanats, a diferència de l’any 2017 que es van analitzar 23 paràmetres i l’IERMB complia el 49% dels paràmetres analitzats. L’enllaç adjunt mostra el resultat de l’any 2017 a l’espera de la publicació del nou informe per part de l’Agència de Transparència de l’AMB.
 • Sindicatura de comptes: institució creada a l’empara de l’Estatut d’autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern. La seva funció es fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les seves operacions.
  A continuació podeu consultar el retiment de comptes de l’Institut dels últims anys.
  http://expedients.sindicatura.cat/VerEnteLiferayCG.php?Codigo=980518000&l=ca_ES

Per altre banda, el consorci té altres mecanismes interns d’autoavaluació i control del servei:

 • Consell Acadèmic: el seu principal objectiu es vetllar per la qualitat, el reconeixement i la difusió de les línies de recerca que es desenvolupen al si de l’Institut.
 • Informes de seguiment del treball de camp de les enquestes i dels projectes de recerca: aquests informes, que es realitzen a nivell intern, serveixen tant per controlar els processos de desenvolupament i els terminis d’entrega, com la qualitat dels productes associats als projectes.
 • Informes trimestrals de comptabilitat de costos: aquests informes faciliten el seguiment de la dedicació del personal i els costos associats a tots i cadascú dels diferents projectes en curs de l’institut, permetent l’ajustament dels recursos quan sigui necessari per complir de forma eficient amb els compromisos assolits, així com tenir una referència valuosa de cara al disseny correcte de posteriors actuacions.

Actualment el Consorci està treballant en la millora de:

 • El Portal de Transparència, millorant i completant la informació requerida per la legislació vigent.
 • El Màster Metròpoli, dissenyant i potenciant l’abast dels qüestionaris de satisfacció dels seus alumnes, amb l’objectiu de la millora i perfeccionament continu de la formació oferta.
 • El Pla de Formació, per millorar i actualitzar el coneixement i les competències professionals del personal de l’Institut, al qual s’associa la promoció de l’assistència a Jornades i Congressos d’especialització investigadora.
 • El Portal Web i el Butlletí electrònic, com a eines clau de difusió de l’activitat de recerca i formativa de l’IERMB.
 • La plataforma web del Sistema d’Indicadors Metropolitans de Barcelona (SIMBA), per optimitzar tecnològicament el potencial informatiu i la facilitat d’ús d’aquesta eina estratègica de comunicació amb el nostre entorn social, polític i de recerca.
Notícies

El passat dia 16 de setembre de 2020, l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, van fer dues presentacions online a la conferència amb el títol: “Landscape Science and Landscape Ecology: Considering Responses to Global Challenges”

Joan Marull i Roc Padró participen a la conferència IALE International Conference 2020

El pròxim dia 21 de setembre, l’àrea de Cohesió social i urbana de l’IERMB, participaran a la taula rodona “Trajectòries Laborals: Plou Sobre Mullat. Les Trajectòries Laborals De La Joventut A Barcelona I L’Impacte De La Covid-19”.

Sergio Porcel i Fernando Antón al Saló d’Ocupació de Barcelona

“Avaluació de la sostenibilitat dels escenaris d’ús del sòl mitjançant l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona”, article publicat pel LET.

Article de Joan Marull, Roc Padró, Maria José La Rota-Aguilera i Tarik Serrano a Landscape and Urban Planning

El dia 21 de setembre tindrà lloc l’acte de presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2019-2020, a la Fira de Barcelona, en el marc del BizBarcelona.

Presentació de l’Informe GEM-Catalunya 2019-2020

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Horari d’atenció al públic: 8-15h

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí