Dades del contractant:

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

Consideracions generals per a un correcte ús del cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/rpc/Consideracions-acces-public-ciutadans-a-l-RPC.pdf

Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI).

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/cercaEmpresaReli.do?accio=llistaEmpreses

A partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_electronic_d_empreses_licitadores/

Normativa contractual (Junta consultiva de contractació administrativa).

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-C.pdf

Notícies

El dia 11 de febrer tindrà lloc la Jornada “Coneixement, compromís i transformació urbana, ciències socials i ciutat” en el marc de la Biennal Ciutat i Ciència, organitzada per l’IERMB, juntament amb l’IGOP-UAB i l’Ajuntament de Barcelona.

Jornada de Ciències Socials i Ciutat dins la Biennal Ciutat i Ciència

El director de l’IERMB, Ricard Gomà, i les investigadores Maite Pérez i Helena Cruz participaran en el proper curs de l’Escola d’hivern Barcelona gov “Governança urbana i polítiques de ciutat”.

L’IERMB al curs de l’Escola d’hivern Barcelona gov “Governança urbana i polítiques de ciutat”

El dia 17 de gener s’ha presentat de FLAIX metropolità 2018 i de l’Evolució socioeconòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2018, en què hi ha col·laborat l’IERMB.

Presentat el FLAIX econòmic metropolità 2018 a la Cambra de Comerç

El dia 21 de gener tindrà lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Nou Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí