Dades del contractant:

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

Cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

Consideracions generals per a un correcte ús del cercador del Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/rpc/Consideracions-acces-public-ciutadans-a-l-RPC.pdf

Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI).

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/cercaEmpresaReli.do?accio=llistaEmpreses

A partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/registre_electronic_d_empreses_licitadores/

Normativa contractual (Junta consultiva de contractació administrativa).

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902-C.pdf

Notícies

La revista electrònica Scripta Nova, editada per la universitat de Barcelona, ha publicat en el seu número 607 (1 de febrer de 2019) un article de cap de l’Àrea de Governança i Polítiques Públiques de l’IERMB, Marc Martí.

Article de Marc Martí a la Revista Scripta Nova

El dia 19 de març, Marta Murrià, cap de l’Àrea de Convivència i Seguretat Urbana de l’IERMB, participarà a la Jornada “Criminologia i Policing”, organitzada per la Universitat de Barcelona i el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Marta Murrià a la Jornada “Criminologia i Policing” a la Universitat de Barcelona

El dia 18 de març tindrà lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

Ja estan disponibles els estudis de l’àmbit de Desenvolupament Urbà Sostenible realitzats en el marc del contracte programa AMB-IERMB durant l’any 2018.

Recerca en Desenvolupament Urbà Sostenible el 2018

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí