En aquest apartat podreu trobar un recull de les principals lleis i normatives que s’apliquen al sector públic sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Estatal

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Catalana

https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2019/01/BOE-055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal.pdf

Normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=29453&language=ca_ES

Llei 21/1987 que regula el règim d’incompatibilitats dels empleats públics a Catalunya.

Notícies

El director de l’IERMB, Ricard Gomà, i les investigadores Maite Pérez i Helena Cruz participaran en el proper curs de l’Escola d’hivern Barcelona gov “Governança urbana i polítiques de ciutat”.

L’IERMB al curs de l’Escola d’hivern Barcelona gov “Governança urbana i polítiques de ciutat”

El dia 17 de gener s’ha presentat de FLAIX metropolità 2018 i de l’Evolució socioeconòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2018, en què hi ha col·laborat l’IERMB.

Presentat el FLAIX econòmic metropolità 2018 a la Cambra de Comerç

El dia 21 de gener tindrà lloc una nova edició del Laboratori d’Idees “Seminaris del LET” (curs 2018-19) a la seu de l’IERMB.

Nou Seminari del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, fundat el 1998 i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, ha passat a formar part de l’IERMB a fi d’enfortir la recerca orientada a millorar les polítiques locals i metropolitanes.

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona s’integra a l’IERMB

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí