En aquest apartat podreu trobar un recull de les principals lleis i normatives que s’apliquen al sector públic sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Estatal

http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Catalana

https://iermb.uab.cat/wp-content/uploads/2019/01/BOE-055_Proteccion_de_Datos_de_Caracter_Personal.pdf

Normativa sobre la protecció de dades de caràcter personal.

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=29453&language=ca_ES

Llei 21/1987 que regula el règim d’incompatibilitats dels empleats públics a Catalunya.

Notícies

El IV Simposi d’Investigació Criminològica “Reptes de la seguretat ciutadana en l’àmbit local” es celebrà els 27 i 28 de Juny a Granada

Marta Murrià i Cristina Sobrino participaran a la IV Simposi d’Investigació Criminològica

Ja està disponible el trenta-unè butlletí de novetats del Centre de Documentació de l’IERMB corresponent al període abril-juny de 2019.

Butlletí de novetats del Centre de Documentació

El dia 29 de juny, l’investigador de l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, Roc Padró, participarà en la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric que tindrà lloc a Barcelona.

Roc Padró a la Conferència Internacional sobre Materialisme Històric a Barcelona

El dia 27 de juny, el cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB, Sergio Porcel, participarà en el seminari internacional “Metropolitan policies and indicators of social cohesion” que se celebrarà a Barcelona.

Sergio Porcel al seminari internacional Metropolitan policies and indicators of social cohesion

Contacte

L’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona té la seva seu social al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Universitat Autònoma de Barcelona
Campus de Bellaterra
Plaça del Coneixement, edifici MRA, planta 2
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

tel.: 93 586 88 80
fax: 93 581 44 33
e-mail: iermb@uab.cat

FORMULARI
DE CONTACTE

Per una relació detallada de les vies d’accés a l’IERMB, cliqueu aquí