Data publicació: SETEMBRE - 1996


Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona (1995): primers resultats  [+info]


X Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona (1995): primers resultats
Pàg. 9-73 (1.430 Kb.)

Oriol Nel·lo, Lucía Baranda, Jaume Clapés, José Luis Flores, Elena Permanyer i Núria Sánchez: Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona

Es presenta en aquesta monografia un avanç de l'explotació de l'Enquesta sobre els hàbits i les condicions de vida de la població a la regió metropolitana de Barcelona. Les dades corresponen a la tercera edició de l'Enquesta (1995) i permeten observar l'evolució de les dinàmiques metropolitanes en cinc camps: la mobilitat quotidiana de la població; el poblament i l'habitatge; l'ocupació i l'estructura econòmica; la percepció de les transformacions territorials; i la distribució dels ingressos familiars. En conjunt, les dades mostren com la ciutat metropolitana creix i es fa més interdependent, tot integrant progressivament l'anomenada segona corona metropolitana. Això és perceptible en relació amb la mobilitat (descens general de les taxes d'autocontenció), el poblament (tendència dominant a la sortida de la població des de les àrees més denses i poblades cap a les de poblament més difús) i a l'ocupació (difusió d'ocupació sobre el territori metropolità). Com a resultes d'aquestes dinàmiques, l'espai metropolità, a més d'expandir-se, tendeix a homogeneïtzar-se en termes relatius pel que fa a les densitats, l'estructura econòmica, la dotació de serveis o els nivells de renda mitjana.