Data publicació: JULIOL - 1997


Las grandes ciudades españolas: Dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales  [+info]


X Las grandes ciudades españolas: Dinámicas urbanas e incidencia de las políticas estatales
Pàg. 9-70 (377 kb.)

Oriol Nel·lo: Geògraf (Director de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona)

L'informe té un doble objectiu: d'una banda, descriu les dinàmiques de transformació a les set majors àrees urbanes espanyoles (Madrid, Barcelona, València, Bilbao, Màlaga, Sevilla i Saragossa) i, d'una altra, l'impacte que hi tenen les polítiques desenvolupades pel Govern de l'Estat. L'informe consta de quatre apartats. En el primer s'expliquen les principals característiques del sistema urbà espanyol i el lloc que hi ocupen les grans ciutats, així com les tendències de transformació que les afecten. El segon apartat descriu l'estructura administrativa i el sistema de finançament de les grans ciutats. El tercer explora la problemàtica específica i les potencialitats d'aquestes àrees i, finalment, en el quart es descriuen els principals instruments de què l'Estat s'ha dotat per intervenir-hi.