Data publicació: SETEMBRE - 1998


Regió Metropolitana de Barcelona. Indicadors estadístics municipals  [+info]


X Regió Metropolitana de Barcelona. Indicadors estadístics municipals
Pàg. 9-19 (362 Kb.)

Montserrat Otero i Josep Serra: Servei d’Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Disposar d'informacions actualitzades i amb el màxim grau de detall possible és una necessitat creixent en tots els àmbits del coneixement i de la gestió. En el camp de la reflexió i l'actuació sobre les realitats urbanes i metropolitanes aquesta necessitat és especialment intensa. En primer lloc, perquè existeix un important dèficit d'informacions en aquest sentit, fins i tot en aspectes molt bàsics, que només molt recentment i parcialment comença a satisfer-se. I, d'altra banda, perquè els fenòmens urbans i metropolitans són extraordinàriament dinàmics tant en el temps com en l'espai i, per això, la seva comprensió reclama un seguiment constant.

El present treball pretén, doncs, contribuir al coneixement de la realitat metropolitana de Barcelona, aplegant i ordenant en una sola publicació de fàcil consulta algunes de les informacions bàsiques i paràmetres més rellevants en què es manifesta la configuració i l'evolució de l'espai metropolità. Com a àmbit de referència s'ha considerat el dels 163 municipis que conformen la Regió o Àmbit metropolità establert pel Pla Territorial General de Catalunya, al qual s'estenen avui les principals dinàmiques demogràfiques, econòmiques i urbanístiques de l'aglomeració de Barcelona.

S'ha optat per un recull selectiu de dades de nivell municipal -el màxim detall disponible per a la majoria d'informacions estadístiques- i la seva elaboració en forma d'indicadors i de gràfics. Així, s'ha buscat no tant l'exhaustivitat de les xifres com la seva intencionalitat i utilitat, per tal de facilitar-ne les comparacions i les interpretacions. També s'ha tingut en compte que es tractés de les dades més recents en cada tema, i que fossin disponibles per a tots els municipis de l'àmbit considerat.

La presentació de les fitxes municipals en suport convencional es complementa amb la taula que s'adjunta en suport informàtic, per tal de facilitar al màxim a tots els usuaris interessats l'accés a les dades que puguin necessitar per a les seves elaboracions pròpies. Aquesta aportació s'inscriu en una línia de servei afortunadament cada vegada més freqüent per part de diverses institucions i entitats, entre les quals destaca l'Institut d'Estadística de Catalunya amb el conjunt d'informacions que distribueix mitjançant la seva Web i altres canals, i de les quals el present treball -i tants d'altres a casa nostra- en són deutors en gran mesura.