Data publicació: FEBRER - 2002


PAPERS NÚM. 35  [+info]


X PAPERS NÚM. 35
Pàg. 1-70 (1,2 Mb.)
Text complet del número 35

El marc d'aplicació de l'"Estratègia territorial europea": estructura administrativa i competències en...  [+info]


X El marc d'aplicació de l'"Estratègia territorial europea": estructura administrativa i competències en matèria de planejament als països de la Unió Europea
Pàg. 9-28 (106 Kb.)

Joan Miquel Piqué: Economista (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

El marc administratiu que regeix els sistemes de planejament dels països de la Unió Europea és divers, tot i que tots ells tenen regulacions específiques en aquesta matèria. A partir d'aquesta premissa bàsica, l'article detalla les característiques principals de l'estructura administrativa dels 15 països de la Unió Europea, tot enumerant les competències de cadascun dels nivells de govern en el camp de la planificació urbana i territorial. Així mateix, es presenten els enllaços més destacats en relació amb la informació en línia dels organismes responsables de la planificació i les institucions relacionades.

L'"Estratègia territorial europea": continguts i desenvolupament  [+info]


X L'"Estratègia territorial europea": continguts i desenvolupament
Pàg. 29-43 (165 Kb.)

Joan López: Geògraf (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)

Després d'un llarg procés iniciat durant la primera meitat de la dècada de 1990, la Unió Europea va publicar l'any 1999 el primer document oficial de línies de treball per a planificació urbana i territorial als països membres. Aquest document, anomenat en la traducció catalana Estratègia Territorial Europea, per a un desevolupament equilibrat i sostenible de la Unió Europea, és producte de successives cimeres i comissions de treball, i mostra les directrius bàsiques per a una futura planificació territorial amb una perspectiva integrada a nivell europeu. El present article identifica i analitza les diferents recomanacions d'aquest document i els seus principals objectius, així com tota la documentació històrica derivada del seu procés de gestació i les iniciatives que han sorgit arran de la seva publicació, per tal de contextualitzar el debat vigent sobre la seva validesa, idoneïtat i possibilitats de desenvolupament i aplicació futura.

L'"Estratègia territorial europea": una anàlisi des d'una perspectiva anglesa  [+info]


X L'"Estratègia territorial europea": una anàlisi des d'una perspectiva anglesa
Pàg. 45-57 (94 Kb.)

David Shaw: Departament Civic Design. University of Liverpool

Tot i que la Unió Europea no té una competència explícita pel que fa a la planificació territorial, una bona part de la seva política i dels seus programes estan tenint un impacte considerable en la pràctica de la planificació territorial en tots els nivells de govern tant dins com entre els estats membres (Wilkinson et al, 1998).
A Modernising Planning, el govern laborista reconeix explícitament el fet que la Gran Bretanya hauria de conèixer més profundament la dimensió europea pel que fa al desenvolupament de les estratègies de planificació territorial (Tewdr-Jones, 1998). En aquest article ens centrarem en algunes de les conseqüències de l'europeïtzació de les activitats territorials estratègiques a escala regional. L'Estratègia Territorial Europea, un document intergovernamental sense status formal, està tenint un impacte cada vegada més considerable en el desenvolupament de diversos documents de planificació territorial. Aquest article estudia com i per què aquestes noves influències europees estan determinant el pensament estratègic regional en el context anglès.

L'"Estratègia territorial europea", un referent per al canvi de cultura en les...  [+info]


X L'"Estratègia territorial europea", un referent per al canvi de cultura en les polítiques territorials de Catalunya
Pàg. 59-69 (70 Kb.)

Alexandre Tarroja: Geògraf (Diputació de Barcelona)

El debat sobre el model de planificació urbanística i territorial a Catalunya es troba en l'actualitat en un moment especialment intens, caracteritzat, com a molts indrets d'Europa, per la percepció d'una crisi dels models de planificació tradicionals. En aquest context, l'Estratègia Territorial Europea constitueix un element més d'aquest debat, i contribueix així a la recerca i reflexió sobre les solucions més adients en el nou marc de relacions econòmiques, socials i territorials. El present article reflexiona sobre la manera com les directrius exposades a l'Estratègia Territorial Europea poden ser aplicades a Catalunya, i quins són els principals aspectes conflictius i les interpretacions necessàries per a la seva adaptació al cas català.