Data publicació: JUNY - 2002


Grans aglomeracions metropolitanes europees  [+info]


X Grans aglomeracions metropolitanes europees
Pàg. 13-162 (20.800 Kb.)

Josep Serra, Montserrat Otero i Ernest Ruiz: Servei d’Estudis Territorials
(Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)

L'objectiu d'aquest informe és aproximar-se al coneixement de l'estructura urbana europea i, en concret, dels seus pols principals, les aglomeracions metropolitanes originades per l'expansió urbanística i funcional de les ciutats tradicionals més enllà dels seus termes administratius. Avui són aquests grans conjunts urbans els que concentren la major part de la població i de les activitats, els que aglutinen i dinamitzen els respectius entorns regionals i nacionals, i els que operen com a nodes d'una xarxa mundial de relacions cada vegada més interconnectada.

La diversitat de denominacions per a descriure aquests conjunts (àrees, conurbacions, regions, aglomeracions, metròpolis ...) il·lustra ja la complexitat del fenomen i les dificultats d'abordar-lo amb plantejaments homogenis i d'abast universal. Els nombrosos estudis sobre la qüestió i la seva varietat d'enfocaments conceptuals i metodològics (criteris físics, socioeconòmics, funcionals, administratius, etc.) ho confirmen a bastament.

La finalitat d'aquest estudi se circumscriu a la identificació de les concentracions urbanes europees, la seva delimitació física i la corresponent determinació de les seves dimensions bàsiques. A més de I'interès propi que això ja té per a unes primeres comparacions entre les diferents realitats urbanes, constitueix un pas previ imprescindible per a d'altres possibles estudis més complets.