Data publicació: ABRIL - 2007

Articles de Francesc CARBONELL i Josep BÀGUENA; Francesca GOVERNA; Joaquín FARINÓS; Josep Vicent BOIRA; Jean-Claude TOURRET

Els articles estan escrits en CASTELLÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos a l’ANGLÈS

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-85-9
89 pàginesEl proceso de construcción del arco mediterráneo: una calle de doble dirección  [+info]


X El proceso de construcción del arco mediterráneo: una calle de doble dirección
Pàg. 8-19 (94 Kb.)

Francesc Carbonell i Josep Báguena: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Francesc Carbonell i Josep Báguena, analitzen el procés de construcció de l'Arc Mediterrani com a contrapès a la influència que exerceixen els territoris septentrionales d'Europa; un procés de doble direcció perquè neix al mateix temps de la Comissió Europea i de les regions mediterrànies, amb l'objectiu de consensuar polítiques clau en àmbits suprarregionals. Una d'aquestes polítiques és sense dubte la del transport i infraestructures, i aquest tema apareix en tots els articles d'aquest número de Papers.

PAPERS NÚM. 44  [+info]


X PAPERS NÚM. 44
Pàg. 1-89 (3,5 Mb.)
Text complet del número 44

Las insfraestructuras de transporte concebidas como obras territoriales  [+info]


X Las insfraestructuras de transporte concebidas como obras territoriales
Pàg. 20-31 (128 Kb.)

Francesca Governa: Departament Interuniversitari Territorio (Politècnic de Torí i Universitat de Torí)

Francesca Governa aprofundeix en la visió de les infraestructures com obres territorials transescalars que no han de ser concebudes només en relació amb l'escala geogràfica/geoeconòmica/ geopolítica que justifica la seva construcció, sinó també a través d'escales jeràrquiques menors i múltiples. En l'anàlisi de la relació entre infraestructures i territori, parteix dels conceptes congruència territorial i govern multinivell per garantir que la planificació es dugui a terme pel conjunt d'agents del territori.

Planificación de infraestructuras y planificación territorial  [+info]


X Planificación de infraestructuras y planificación territorial
Pàg. 32-43 (500 Kb.)

Joaquín Farinós: Departament de Geografia i Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (Universitat de València)

Joaquín Farinós, assumint la demanda d'accessibilitat a les infraestructures de tots els territoris de la UE, insisteix en la necessitat que les actuacions de planificació siguin coherents i contemplin la integració intermodal com garantia per al desenvolupament local i la cohesió territorial. Analitza l'Arc Mediterrani com un exemple d'especialització dels territoris en l'Europa policéntrica i remarca tres aspectes clau per a l'èxit del projecte: capacitat tècnica, mobilització dels agents i lideratge polític.

El eje mediterráneo y las redes transeuropeas de transporte (RTE-T): historia de...  [+info]


X El eje mediterráneo y las redes transeuropeas de transporte (RTE-T): historia de un desencuentro
Pàg. 44-57 (690 Kb.)

Josep Vicent Boira: Departament de Geografia (Universitat de València)

Josep Vicent Boira analitza com, malgrat la cohesió de l'Arc Mediterrani i de les seves fortes relacions comercials i socials, s'ha anat perdent interès polític en la seva materialització física. Argumenta múltiples raons -poc interès de la UE, falta d'una organització institucional permanent de la regió- que, combinades amb el sistema d'assignació de projectes de la UE, on prevalen els interessos nacionals per sobre dels criteris a escala europea, han impedit la consolidació de l'eix. Així mateix, el concepte de l'Espanya radial no ha afavorit el desenvolupament dels eixos nord-sud que estructuran la Península.

Perspectivas de desarrollo del sistema de transporte en el Mediterráneo  [+info]


X Perspectivas de desarrollo del sistema de transporte en el Mediterráneo
Pàg. 58-64 (58 Kb.)

Jean-Claude Tourret: Delegat general. Institut de la Mediterrània

Jean-Claude Tourret subratlla la importància de consolidar una xarxa de transports comuns per donar coherència interna al propi Arc Mediterrani. No obstant això, és conscient de les disfuncions existents en la xarxa d'infraestructures situades al llarg del litoral mediterrani occidental, especialment referent al ferrocarril, i de les dificultats polítiques en la concepció unitària de les infraestructures més enllà de l'escala estatal.

PAPERS 44. Text complet en anglès  [+info]


X PAPERS 44. Text complet en anglès
Pàg. 65-86 (1.030 Mb.)