Data publicació: OCTUBRE - 2007

Articles de Carme MIRALLES-GUASCH, Carles DONAT i Jaume BARNADA

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ i a l’ANGLÈS

ISSN: 1888-3621
ISBN: 978-84-88068-87-3
115 pàginesHabitatge i mobilitat residencial a la Regió Metropolitana i a la Província...  [+info]


X Habitatge i mobilitat residencial a la Regió Metropolitana i a la Província de Barcelona
Pàg. 9-46 (1.020 Kb.)

Carme Miralles-Guasch i Carles Donat: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Jaume Barnada: Ajuntament de Barcelona

L'informe està estructurat en quatre parts, que poden llegir-se de forma independent, tot i que tenen un fil conductor que es recull en les conclusions que tanquen l'anàlisi. La primera part explica les característiques dels habitatges en què viu la població pel que fa al règim de tinença, a la superfície, a l'any de construcció i a la tipologia. També es donen algunes dades relacionades amb les segones residències.

Un tema de gran rellevància es tracta en la segona part, la mobilitat residencial en relació als canvis d'habitatge que s'han produït en els cinc o sis anys anteriors a cada una de les edicions de l'Enquesta. Pels territoris abans esmentats, se'n pot conèixer el volum i l'evolució, les causes i la relació que existeix entre canvis residencials i cicle vital.

En la tercera part, més enllà de donar informació del conjunt de la població, els autors han volgut focalitzar l'anàlisi en dos dels col.lectius que tenen més dificultats per trobar un habitatge, els joves i la gent gran. Per motius força diversos aquests dos grups de població, que es defineixen per l'edat i que és cert que no són homogenis internament, tenen més problemes que la població en general a l'hora d'enfrontar-se al mercat de l'habitatge.

La darrera part de l'article tracta els canvis de residència que també impliquen un canvi de municipi, el que s'anomena les migracions intermunicipals internes, analitzant-les tant entre els diferents àmbits territorials que es consideren com en funció de la grandària del nucli de població d'origen i de destinació. Es dedica també un apartat a la població nouvinguda i, en funció de tot plegat, s'apunten les principals tendències en la redistribució de la població segons les canvis d'habitatge detectats en l'Enquesta.

L'article conclou amb un resum i conclusions on es perfilen, de forma sintètica, les característiques dels habitatges i de la població que hi resideix, posant l'èmfasi en els joves i la gent gran, per les dificultats específiques que tenen. També s'ha donat un relleu especial als canvis d'habitatge i a la consegüent redistribució de la població a escala metropolitana.

PAPERS NÚM. 46  [+info]


X PAPERS NÚM. 46
Pàg. 1-115 (5,8 Kb.)
Text complet del número 46

Annex 1. Taules estadístiques complementàries  [+info]


X Annex 1. Taules estadístiques complementàries
Pàg. 47-67 (1.160 Kb.)

Annex 2. L'enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població...  [+info]


X Annex 2. L'enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya
Pàg. 69-80 (912 Kb.)

PAPERS 46. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 46. Texto completo en castellano
Pàg. 81-98 (497 Kb.)

PAPERS 46. English version  [+info]


X PAPERS 46. English version
Pàg. 99-115 (727 Kb.)