Data publicació: JULIOL - 2010

Número monogràfic realitzat per Oriol Nel·lo, Joan Alberich, Carles Donat i Laia Oliver-Frauca.

Els articles estan escrits en CATALÀ. L’edició es complementa amb una traducció dels textos al CASTELLÀ.

ISSN: 1888-3621 (versió impresa)
ISSN: 2013-7958 (versió en línia)
ISBN: 978-84-92940-00-4
117 pàginesPAPERS NÚM. 51  [+info]


X PAPERS NÚM. 51
Pàg. 1-117 (2,4Mb.)
Text complet del número 51

L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població  [+info]


X L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població
Pàg. 8-14 (766 Kb.)

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona: .

Article introductori sobre la història i la metodologia de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, un projecte concebut a mitjans de la dècada de 1980 com un instrument de recollida periòdica d'informació amb l'objectiu de facilitar dades per a l'anàlisi de la realitat social catalana. S'hi detallen les diferents etapes de construcció de la mostra així com les variables que s'ha decidit tenir en compte, de manera que queda prou clar quins són els àmbits temàtics d'anàlisi que se'n poden derivar.

Les dinàmiques territorials a la Regió Metropolitana de Barcelona (1985-2006). Hipòtesis interpretatives  [+info]


X Les dinàmiques territorials a la Regió Metropolitana de Barcelona (1985-2006). Hipòtesis interpretatives
Pàg. 16-27 (571 Kb.)

Oriol Nel·lo: Institut d’Estudis Catalans

L'article analitza el procés de metropolitanització del territori català a partir de la interpretació de les dades que l'Enquesta proporciona en relació amb l'ús de l'espai, la mobilitat de les persones i l'habitatge. Enuncia les principals hipòtesis interpretatives que proporcionen les claus per entendre l'evolució del territori metropolità i l'eixamplament de l'espai que els ciutadans usen quotidianament en l'accés als serveis i al mercat de treball així com en els àmbits dels usos del sòl i de l'habitatge.

L'ús de l'espai  [+info]


X L'ús de l'espai
Pàg. 28-43 (1.129 Kb.)

Joan Alberich: Departament de Geografia, Universitat Rovira i Virgili

L'article analitza les pautes d'assentament de la població al llarg del temps i en els canvis en la localització de les activitats productives en la Regió Metropolitana de Barcelona, per acabar definint els patrons territorials que deriven de la interrelació d'ambdós factors -poblament i ocupació.

L'habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona, 1995-2006  [+info]


X L'habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona, 1995-2006
Pàg. 44-60 (833 Kb.)

Carles Donat: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Les necessitats residencials de la població són un dels elements que determinen la qualitat de vida dels ciutadans i en condicionen la distribució territorial. Partint de diversos aspectes relacionats amb l'habitatge -règim de tinença i condicions d'accés; tipus d'habitatge; característiques físiques com ara la superfície, l'antiguitat i els serveis de què disposa; percepció de la població en relació amb el seu propi habitatge; i segona residència- s'assenyalan els desajustos territorials i les diferències entre alguns grups socials.

La mobilitat i el transport  [+info]


X La mobilitat i el transport
Pàg. 62-84 (655 Kb.)

Laia Oliver-Frauca: Departament de Geografia. Universitat Autònoma de Barcelona

L'article fa una radiografia de la mobilitat dels residents a la Regió Metropolitana de Barcelona amb l'objectiu d'explicar quins són els principals motius que generen desplaçaments de població (laborals, compres, lleure) i de quina manera la gent satisfà la necessitat de traslladar-se (mitjans de transport, temps invertit, costos) en funció de les característiques personals (sexe, edat i nivell professional, entre altres) i de l'entorn (accés al transport públic, distància entre residència i lloc de treball, facilitats del vehicle privat).

PAPERS 51. Texto completo en castellano  [+info]


X PAPERS 51. Texto completo en castellano
Pàg. 85-117 (799 Kb.)